Nowe Poradniki przeznaczone są dla nauczycieli awansujących na mianowanego i dyplomowanego, którzy jeszcze nie zakończyli stażu lub staż rozpoczęli we wrześniu 2018 r. lub później oraz dla kandydatów na kontraktowego, którzy rozpoczęli staż 1 września 2018 r. lub później

Stare Poradniki przeznaczone są dla nauczycieli awansujących na mianowanego i dyplomowanego, którzy przed 1 września 2018 r. zakończyli staż, ale nie otrzymali oceny dorobku i nie złożyli wniosku o postępowanie oraz dla kandydatów na kontraktowego, którzy rozpoczęli staż przed 1 września 2018 r. i go nie zakończyli.

ZAMÓW PORADNIK
Który Poradnik jest dla mnie?
Oferujemy w tej chwili sześć Poradników dla awansujących nauczycieli. Może pojawić się pytanie - z którego Poradnika mam skorzystać? Odpowiedź znajdziecie Państwo poniżej.

Jeżeli jesteś:
- nauczycielem stażystą, który jeszcze nie zakończył stażu (rozpocząłeś staż w 2017) - - "Stary" Poradnik "Jak zostać nauczycielem kontraktowym?"
- nauczycielem stażystą, który rozpoczyna staż we wrześniu 2018 lub później - Nowy Poradnik "Jak zostać nauczycielem kontraktowym?"
- nauczycielem kontraktowym, który przed 1 września 2018 r. zakończył staż, ale nie otrzymał oceny dorobku i nie złożył wniosku o postępowanie - "Stary" Poradnik "Jak zostać nauczycielem mianowanym?"
- nauczycielem kontraktowym, który jeszcze nie zakończył stażu lub staż rozpocznie we wrześniu 2018 r. lub później - Nowy Poradnik "Jak zostać nauczycielem mianowanym?"
- nauczycielem mianowanym, który przed 1 września 2018 r. zakończył staż, ale nie otrzymał oceny dorobku i nie złożył wniosku o postępowanie - "Stary" Poradnik na dyplomowanego "Jak przygotować dokumentację dla komisji"
- nauczycielem mianowanym, który jeszcze nie zakończył stażu lub staż rozpocznie we wrześniu 2018 r. lub później - Nowy Poradnik na dyplomowanego "Jak przygotować dokumentację dla komisji".

Nowe Rozporządzenie w sprawie awansu zawodowego nauczycieli już jest!
W dniu 17 sierpnia 2018 r. ukazało się nowe Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r.w sprawie awansu zawodowego nauczycieli. Link do nowego Rozporządzenia.
Serwis awans.net przygotowuje Poradniki dostosowane do nowych wymogów. Dostępny jest już nowy Poradnik dla kandydatów na kontraktowego, a wkrótce za nim pojawią się kolejne Poradniki - na mianowanego i dyplomowanego. Zapraszamy .

Nowe przepisy w sprawie awansu zawodowego nauczycieli od 1 września 2018
Awansowe zmiany po 1 września 2018 r.
Od 1 września 2018 r. nauczycieli czeka szereg zmian dotyczących awansu zawodowego. Zajdą one w Karcie Nauczyciela oraz w Rozporządzeniu w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

Karta Nauczyciela
 • Staż na stopień nauczyciela kontraktowego będzie trwał 1 rok 9 miesięcy. W związku z tym, aby staż mógł być dokończony, w nowych przepisach uwzględniono obowiązek zawarcia z nauczycielem stażystą umowy o pracę na czas określony obejmujący dwa lata szkolne (art. 9c ust. 1 pkt 1 oraz art. 10 ust. 2 po zmianach w Karcie Nauczyciela).
 • Zmianie ulegnie skład komisji egzaminacyjnej (dotychczas była to komisja kwalifikacyjna) dla stażysty, w skład której wejdą:
  • przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
  • przedstawiciel organu prowadzącego szkołę,
  • ekspert z listy ekspertów ustalonej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania a także, jak dotychczas, dyrektor lub wicedyrektor szkoły oraz opiekun stażu (art. 9b ust. 1 pkt 1 i art. 9g ust. 1 po zmianach w Karcie Nauczyciela).
 • Wydłużeniu ulegnie wymagany okres pracy w szkole przed rozpoczęciem stażu na stopień nauczyciela mianowanego i dyplomowanego. Będą to 3 lata w przypadku nauczycieli kontraktowych i 4 lata w przypadku nauczycieli mianowanych. Jednak nauczyciele, którzy uzyskają wyróżniającą ocenę pracy będą mogli rozpocząć jednak staż wcześniej – już po 2 latach od dnia nadania poprzedniego stopnia awansu zawodowego (art. 9d ust. 4 i ust. 4a po zmianach w Karcie Nauczyciela).
 • Wydłużeniu ulegnie ścieżka awansu zawodowego dyrektora. Dyrektor szkoły, który będzie posiadał nieprzerwany okres pracy na tym stanowisku wynoszący co najmniej 3 lata oraz legitymujący się wyróżniającą oceną pracy, będzie mógł ubiegać się o stopień nauczyciela dyplomowanego po 5 latach od dnia nadania stopnia nauczyciela mianowanego, a w przypadku nauczyciela posiadającego co najmniej stopień naukowy doktora - po 4 latach (art. 9e ust. 1 po zmianach w Karcie Nauczyciela).
 • Nauczyciel akademicki rozpoczynający pracę w szkole posiadający stopień naukowy i legitymujący się co najmniej 5-letnim okresem pracy w szkole wyższej ma możliwość uzyskania z dniem zatrudnienia stopnia nauczyciela mianowanego.
 • Nowe przepisy pozwolą na kontynuację stażu po przywróceniu nauczyciela do pracy prawomocnym wyrokiem sądu pracy. W takim przypadku okres stażu odbytego przed rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy zostanie uwzględniony w stażu i długość przerwy w zatrudnieniu nie będzie miała wpływu na możliwość kontynuowania stażu.
 • Ocenę dorobku zawodowego za okres stażu zastąpi ocena pracy, którą dyrektor opracuje w ciągu 21 dni od dnia złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego. W systemie dokonywania oceny przewidziano ocenę wyróżniającą, bardzo dobrą, dobrą i negatywną.

W związku z tymi zmianami i niezależnie od nich, dyrektor będzie miał obowiązek opracowania regulaminu dokonywania oceny pracy nauczycieli.

Jeśli nauczyciel rozpoczął staż przed tym terminem i nie zakończy go do 1 września 2018 r., będzie swój staż realizował na dotychczasowych zasadach, jednak najprawdopodobniej (taki zapis widnienie w projekcie rozporządzenia) dokumentację będzie tworzył według nowego rozporządzenia.

Wkrótce opublikujemy nowe Poradniki dostosowane do przepisów obowiązujących od 1 września 2018 r. - zapewnij sobie powiadomienie o dostępności!

Rozporządzenie (projekt) Opracowanie rozporządzenia, które wejdzie w życie od 1 września 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli związane jest koniecznością dostosowania aktu wykonawczego do zmian w rozdziale 3a ustawy – Karta Nauczyciela. Projekt wprowadza następujące zmiany:
 • Krótszy czas na złożenie sprawozdania, termin poprawienia planu Obecnie dyrektor może zwrócić nauczycielowi projekt planu rozwoju zawodowego i zobligować do jego poprawienia, jednak nie wskazuje się terminu zarówno na poprawę planu, jak i jego zatwierdzenie po zmianach. Od 1 września 2018 r. nauczyciel będzie musiał poprawić plan rozwoju zawodowego w terminie wskazanym przez dyrektora, nie krótszym niż 3 dni, a dyrektor poprawiony projekt planu zatwierdzi w ciągu 7 dni od dnia jego przedłożenia. Przepisy doprecyzują także, że powyższą procedurę stosuje się w przypadku zmiany miejsca pracy przez nauczyciela (§ 3 projektu rozporządzenia).
 • Zadania realizowane przez nauczyciela odbywającego staż Na każdym etapie rozwoju nauczyciel będzie zobligowany do przeprowadzenia i dokonania ewaluacji zajęć otwartych:
  • nauczyciel stażysta – co najmniej jednych dla nauczycieli szkoły;
  • nauczyciel kontraktowy – co najmniej dwóch dla nauczycieli szkoły, w obecności, w miarę możliwości, doradcy metodycznego w zakresie prowadzonych zajęć przez nauczyciela;
  • nauczyciel mianowany – co najmniej trzech dla nauczycieli, w tym z innych szkół, w obecności, w miarę możliwości, doradcy metodycznego w zakresie prowadzonych zajęć przez nauczyciela lub nauczyciela konsultanta albo przedstawiciela organu sprawującego nadzór pedagogiczny (§ 6 –8 projektu rozporządzenia).
 • Obowiązki opiekuna stażu Określenie w rozporządzeniu obowiązków opiekuna stażu ma między innymi ułatwić dyrektorowi ocenę pracy nauczyciela, który te obowiązki pełni. Zgodnie z projektem rozporządzenia opiekun stażu w ciągu 7 dni od jego zakończenia będzie przedkładał dyrektorowi opinię o dorobku zawodowym nauczyciela za okres stażu, ze szczególnym uwzględnieniem obserwowanych zajęć prowadzonych przez nauczyciela oraz stopnia zaangażowania w realizację wymagań koniecznych do uzyskania odpowiednio stopnia nauczyciela kontraktowego albo nauczyciela mianowanego (§5 projektu rozporządzenia). Ma to związek z odejściem od opracowywania oceny dorobku zawodowego w miejsce oceny pracy.
 • Skład komisji W projekcie proponuje się zapis wskazujący, że organ powołujący komisję egzaminacyjną dla nauczyciela ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego lub komisję kwalifikacyjną dla nauczyciela ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego ustalając skład komisji, będzie zapewniał w niej udział ekspertów posiadających kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole tego samego typu i rodzaju co szkoła, w której nauczyciel jest zatrudniony, z których co najmniej jeden, w miarę możliwości, naucza tego samego przedmiotu lub prowadzi ten sam rodzaj zajęć co nauczyciel. Natomiast dyrektor szkoły powołujący komisję egzaminacyjną dla nauczyciela ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego będzie zapewniał w niej udział eksperta posiadającego kwalifikacje z zakresu psychologii lub pedagogiki, w tym pedagogiki specjalnej (Udział takiej osoby w komisjach egzaminacyjnych ma przyczynić się do zobiektywizowania oceny nauczyciela, zwłaszcza w zakresie jego tzw. umiejętności miękkich i przydatności do zawodu).
 • Przebieg egzaminu i rozmowy kwalifikacyjnej Nauczyciel ubiegający się stopień nauczyciela kontraktowego i mianowanego będzie musiał zaprezentować swoją wiedzę i umiejętności w formie praktycznej:
  • zaproponować rozwiązanie problemu związanego z pełnionymi obowiązkami, z uwzględnieniem praktyki szkolnej i aktualnej wiedzy oraz obowiązujących przepisów,
  • wykonać zadanie z użyciem narzędzi multimedialnych.
  Nauczyciel ubiegający się o stopień nauczyciela dyplomowanego będzie musiał m.in. wykazać się umiejętnością analizy wskazanego przez komisję przypadku związanego z pracą nauczyciela, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów i określi cele dalszej pracy i własnego rozwoju.
 • Prace komisji egzaminacyjnej i kwalifikacyjnej W projekcie rozporządzenia proponuje się aby w protokole były odnotowywane także informacje o przebiegu części praktycznej egzaminu lub rozmowy kwalifikacyjnej. Organ powołujący komisję dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego będzie przechowywał całość dokumentacji załączonej do wniosku o wszczęcie postępowania.
 • Wymagania Projekt rozporządzenia określa wymagania na kolejne stopnie awansu, które brzmią inaczej niż w rozporządzeniu z 1 marca 2013 r.
 • Dokumentacja Projekt rozporządzenia wskazuje dokumentację składaną w związku z postępowaniem na poszczególne stopnie awansu. Dokumentacja będzie mniej obszerna, zwłaszcza dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego. W miejscu opisu i analizy co najmniej sześciu wymagań, nauczyciel dokona tylko dwóch. Nie będzie również obowiązku załączania analizy przypadku. W przypadku nauczycieli, których okres stażu wydłuży się, dyrektor szkoły będzie zobligowany do odnotowania w zaświadczeniu przyczyny wydłużenia stażu wraz z podstawą prawną i datami (niepozostawanie w stosunku pracy lub nieobecność w pracy nauczyciela). Nauczyciel, który zmienił miejsce zatrudnienia lub był zatrudniony w kilku szkołach, nie będzie musiał składać już kilku zaświadczeń. Warto pamiętać, że jeśli w dniu 1 września 2018 r. nauczyciel będzie posiadał wymagany dotychczasowymi przepisami przepracowany okres po uzyskaniu poprzedniego stopnia awansu – może rozpocząć staż.

Nowy Poradnik dla kandydatów
na nauczyciela kontraktowego
Ten Poradnik jest przeznaczony dla osób, które rozpoczęły staż na nauczyciela kontraktowego po 1 września 2018 r.

Zadaniem tego Poradnika jest towarzyszenie nauczycielowi stażyście - krok po kroku – w drodze do uzyskania kolejnego stopnia awansu zawodowego – nauczyciela kontraktowego. Wynika z tego jego budowa – omówione są kolejno takie zagadnienia jak rozpoczęcie stażu, współpraca z opiekunem stażu, wyznaczenie celów pracy, sporządzenie planu rozwoju zawodowego, przebieg i zakończenie stażu, sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego i spotkanie z komisją egzaminacyjną. Na zakończenie omówione są istotne przepisy dotyczące awansu zawodowego nauczycieli.

Poradnik "Jak zostać nauczycielem kontraktowym?"

Poprzedni Poradnik dla kandydatów
na nauczyciela kontraktowego
Ten Poradnik jest przeznaczony dla nauczycieli, którzy rozpoczęli staż na nauczyciela kontraktowego przed 1 września 2018 r.

Poradnik dla kandydatów na nauczyciela kontraktowego jest zgodny z Rozporządzeniem w sprawie awansu z dnia 1 marca 2013. Składa się on z pięciu rozdziałów:
1. Rozpoczęcie stażu, opiekun stażu, Twoje cele i zadania
2. Przepisy, które trzeba znać
3. Plan Rozwoju Zawodowego
4. Zakończyłeś staż (w tym sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego)
5. Spotkanie z komisją

Poradnik "Jak zostać nauczycielem kontraktowym?"

Zapraszamy również na nasze forum, które jest kopalnią wiedzy o awansowaniu. Na Państwa pytania odpowiada nasz ekspert. Po wejściu na forum proszę wybrać dział dotyczący interesującego nas stopnia awansu.
Poprzedni Poradnik dla kandydatów
na nauczyciela mianowanego
Ten Poradnik jest przeznaczony dla nauczycieli, którzy przed 1 września 2018 r. zakończyli staż, ale nie dostali oceny dorobku i nie złożyli wniosku o postępowanie

Poradnik autorstwa Beaty Rechnio-Kołodziej, dotyczący awansu na stopień nauczyciela mianowanego. Pani Beaty nie trzeba przedstawiać - jest ona naszym ekspertem do spraw awansu zawodowego na Forum AWANS.NET, gdzie występuje jako "bea". Poradnik jest zgodny z Rozporządzeniem w sprawie awansu z dnia 1 marca 2013. Składa się on z 7 rozdziałów:
1. Przepisy prawne, które powinieneś znać
2. Wymagania, czyli co możesz umieścić w poszczególnych punktach
3. Plan Rozwoju Zawodowego
4. Staż
5. Sprawozdanie z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego
6. Teczka dla komisji
7. Egzamin - autoprezentacja, pytania

Poradnik "Jak zostać nauczycielem mianowanym?"
Poprzedni Poradnik dla kandydatów
na nauczyciela dyplomowanego
Ten Poradnik jest przeznaczony dla nauczycieli, którzy przed 1 września 2018 r. zakończyli staż, ale nie dostali oceny dorobku i nie złożyli wniosku o postępowanie

Poradnik, z którego skorzystało już kilka tysięcy osób, które celująco wypełniły wszystkie wymagania i osiągnęły kolejny stopień awansu zawodowego. Oprócz 14 rozdziałów, w których omówiony jest szczegółowo przebieg kompletowania dokumentacji - w sposób zrozumiały nawet dla laika nie mającego nic wspólnego z oświatą (od zakupu materiałów papierniczych do przekazania teczek dla kuratorium:) - uzytkownik otrzymuje dostęp do plików w formacie PDF, zawierających przykłady planu rozwoju zawodowego, sprawozdania dla dyrektora, itp. - a przede wszystkim do przykładów kompletnych opisów i analiz do punktów 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4a, 8.2.4c, 8.2.4e, 8.2.4f.

Poradnik "Jak zostać nauczycielem dyplomowanym"