AWANS.NET
Awans zawodowy nauczycieli
Nowe przepisy w sprawie awansu zawodowego nauczycieli od 1 września 2018
Wkrótce opublikujemy nowe Poradniki dostosowane do przepisów obowiązujących od 1 września 2018 r. - zapewnij sobie powiadomienie o dostępności!

Awansowe zmiany po 1 września 2018 r.
Od 1 września 2018 r. nauczycieli czeka szereg zmian dotyczących awansu zawodowego. Zajdą one w Karcie Nauczyciela oraz w Rozporządzeniu w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

Karta Nauczyciela
 • Staż na stopień nauczyciela kontraktowego będzie trwał 1 rok 9 miesięcy. W związku z tym, aby staż mógł być dokończony, w nowych przepisach uwzględniono obowiązek zawarcia z nauczycielem stażystą umowy o pracę na czas określony obejmujący dwa lata szkolne (art. 9c ust. 1 pkt 1 oraz art. 10 ust. 2 po zmianach w Karcie Nauczyciela).
 • Zmianie ulegnie skład komisji egzaminacyjnej (dotychczas była to komisja kwalifikacyjna) dla stażysty, w skład której wejdą:
  • przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
  • przedstawiciel organu prowadzącego szkołę,
  • ekspert z listy ekspertów ustalonej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania a także, jak dotychczas, dyrektor lub wicedyrektor szkoły oraz opiekun stażu (art. 9b ust. 1 pkt 1 i art. 9g ust. 1 po zmianach w Karcie Nauczyciela).
 • Wydłużeniu ulegnie wymagany okres pracy w szkole przed rozpoczęciem stażu na stopień nauczyciela mianowanego i dyplomowanego. Będą to 3 lata w przypadku nauczycieli kontraktowych i 4 lata w przypadku nauczycieli mianowanych. Jednak nauczyciele, którzy uzyskają wyróżniającą ocenę pracy będą mogli rozpocząć jednak staż wcześniej – już po 2 latach od dnia nadania poprzedniego stopnia awansu zawodowego (art. 9d ust. 4 i ust. 4a po zmianach w Karcie Nauczyciela).
 • Wydłużeniu ulegnie ścieżka awansu zawodowego dyrektora. Dyrektor szkoły, który będzie posiadał nieprzerwany okres pracy na tym stanowisku wynoszący co najmniej 3 lata oraz legitymujący się wyróżniającą oceną pracy, będzie mógł ubiegać się o stopień nauczyciela dyplomowanego po 5 latach od dnia nadania stopnia nauczyciela mianowanego, a w przypadku nauczyciela posiadającego co najmniej stopień naukowy doktora - po 4 latach (art. 9e ust. 1 po zmianach w Karcie Nauczyciela).
 • Nauczyciel akademicki rozpoczynający pracę w szkole posiadający stopień naukowy i legitymujący się co najmniej 5-letnim okresem pracy w szkole wyższej ma możliwość uzyskania z dniem zatrudnienia stopnia nauczyciela mianowanego.
 • Nowe przepisy pozwolą na kontynuację stażu po przywróceniu nauczyciela do pracy prawomocnym wyrokiem sądu pracy. W takim przypadku okres stażu odbytego przed rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy zostanie uwzględniony w stażu i długość przerwy w zatrudnieniu nie będzie miała wpływu na możliwość kontynuowania stażu.
 • Ocenę dorobku zawodowego za okres stażu zastąpi ocena pracy, którą dyrektor opracuje w ciągu 21 dni od dnia złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego. W systemie dokonywania oceny przewidziano ocenę wyróżniającą, bardzo dobrą, dobrą i negatywną.
W związku z tymi zmianami i niezależnie od nich, dyrektor będzie miał obowiązek opracowania regulaminu dokonywania oceny pracy nauczycieli.

Jeśli nauczyciel rozpoczął staż przed tym terminem i nie zakończy go do 1 września 2018 r., będzie swój staż realizował na dotychczasowych zasadach, jednak najprawdopodobniej (taki zapis widnienie w projekcie rozporządzenia) dokumentację będzie tworzył według nowego rozporządzenia.

Wkrótce opublikujemy nowe Poradniki dla nauczycieli dostosowane do przepisów obowiązujących od 1 września 2018 r. - zapewnij sobie powiadomienie o dostępności!

Rozporządzenie (projekt)
Opracowanie rozporządzenia, które wejdzie w życie od 1 września 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli związane jest koniecznością dostosowania aktu wykonawczego do zmian w rozdziale 3a ustawy – Karta Nauczyciela. Projekt wprowadza następujące zmiany:
 • Krótszy czas na złożenie sprawozdania, termin poprawienia planu
  Obecnie dyrektor może zwrócić nauczycielowi projekt planu rozwoju zawodowego i zobligować do jego poprawienia, jednak nie wskazuje się terminu zarówno na poprawę planu, jak i jego zatwierdzenie po zmianach. Od 1 września 2018 r. nauczyciel będzie musiał poprawić plan rozwoju zawodowego w terminie wskazanym przez dyrektora, nie krótszym niż 3 dni, a dyrektor poprawiony projekt planu zatwierdzi w ciągu 7 dni od dnia jego przedłożenia. Przepisy doprecyzują także, że powyższą procedurę stosuje się w przypadku zmiany miejsca pracy przez nauczyciela (§ 3 projektu rozporządzenia).
 • Zadania realizowane przez nauczyciela odbywającego staż
  Na każdym etapie rozwoju nauczyciel będzie zobligowany do przeprowadzenia i dokonania ewaluacji zajęć otwartych:
  • nauczyciel stażysta – co najmniej jednych dla nauczycieli szkoły;
  • nauczyciel kontraktowy – co najmniej dwóch dla nauczycieli szkoły, w obecności, w miarę możliwości, doradcy metodycznego w zakresie prowadzonych zajęć przez nauczyciela;
  • nauczyciel mianowany – co najmniej trzech dla nauczycieli, w tym z innych szkół, w obecności, w miarę możliwości, doradcy metodycznego w zakresie prowadzonych zajęć przez nauczyciela lub nauczyciela konsultanta albo przedstawiciela organu sprawującego nadzór pedagogiczny (§ 6 –8 projektu rozporządzenia).
 • Obowiązki opiekuna stażu
  Określenie w rozporządzeniu obowiązków opiekuna stażu ma między innymi ułatwić dyrektorowi ocenę pracy nauczyciela, który te obowiązki pełni.
  Zgodnie z projektem rozporządzenia opiekun stażu w ciągu 7 dni od jego zakończenia będzie przedkładał dyrektorowi opinię o dorobku zawodowym nauczyciela za okres stażu, ze szczególnym uwzględnieniem obserwowanych zajęć prowadzonych przez nauczyciela oraz stopnia zaangażowania w realizację wymagań koniecznych do uzyskania odpowiednio stopnia nauczyciela kontraktowego albo nauczyciela mianowanego (§5 projektu rozporządzenia). Ma to związek z odejściem od opracowywania oceny dorobku zawodowego w miejsce oceny pracy.
 • Skład komisji
  W projekcie proponuje się zapis wskazujący, że organ powołujący komisję egzaminacyjną dla nauczyciela ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego lub komisję kwalifikacyjną dla nauczyciela ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego ustalając skład komisji, będzie zapewniał w niej udział ekspertów posiadających kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole tego samego typu i rodzaju co szkoła, w której nauczyciel jest zatrudniony, z których co najmniej jeden, w miarę możliwości, naucza tego samego przedmiotu lub prowadzi ten sam rodzaj zajęć co nauczyciel. Natomiast dyrektor szkoły powołujący komisję egzaminacyjną dla nauczyciela ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego będzie zapewniał w niej udział eksperta posiadającego kwalifikacje z zakresu psychologii lub pedagogiki, w tym pedagogiki specjalnej (Udział takiej osoby w komisjach egzaminacyjnych ma przyczynić się do zobiektywizowania oceny nauczyciela, zwłaszcza w zakresie jego tzw. umiejętności miękkich i przydatności do zawodu).
 • Przebieg egzaminu i rozmowy kwalifikacyjnej
  Nauczyciel ubiegający się stopień nauczyciela kontraktowego i mianowanego będzie musiał zaprezentować swoją wiedzę i umiejętności w formie praktycznej:
  • zaproponować rozwiązanie problemu związanego z pełnionymi obowiązkami, z uwzględnieniem praktyki szkolnej i aktualnej wiedzy oraz obowiązujących przepisów,
  • wykonać zadanie z użyciem narzędzi multimedialnych.
  Nauczyciel ubiegający się o stopień nauczyciela dyplomowanego będzie musiał m.in. wykazać się umiejętnością analizy wskazanego przez komisję przypadku związanego z pracą nauczyciela, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów i określi cele dalszej pracy i własnego rozwoju.
 • Prace komisji egzaminacyjnej i kwalifikacyjnej
   W projekcie rozporządzenia proponuje się aby w protokole były odnotowywane także informacje o przebiegu części praktycznej egzaminu lub rozmowy kwalifikacyjnej. Organ powołujący komisję dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego będzie przechowywał całość dokumentacji załączonej do wniosku o wszczęcie postępowania.
 • Wymagania
  Projekt rozporządzenia określa wymagania na kolejne stopnie awansu, które brzmią inaczej niż w rozporządzeniu z 1 marca 2013 r.
 • Dokumentacja
  Projekt rozporządzenia wskazuje dokumentację składaną w związku z postępowaniem na poszczególne stopnie awansu. Dokumentacja będzie mniej obszerna, zwłaszcza dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego. W miejscu opisu i analizy co najmniej sześciu wymagań, nauczyciel dokona tylko dwóch. Nie będzie również obowiązku załączania analizy przypadku. W przypadku nauczycieli, których okres stażu wydłuży się, dyrektor szkoły będzie zobligowany do odnotowania w zaświadczeniu przyczyny wydłużenia stażu wraz z podstawą prawną i datami (niepozostawanie w stosunku pracy lub nieobecność w pracy nauczyciela). Nauczyciel, który zmienił miejsce zatrudnienia lub był zatrudniony w kilku szkołach, nie będzie musiał składać już kilku zaświadczeń. Warto pamiętać, że jeśli w dniu 1 września 2018 r. nauczyciel będzie posiadał wymagany dotychczasowymi przepisami przepracowany okres po uzyskaniu poprzedniego stopnia awansu – może rozpocząć staż.
Poradnik dla kandydatów
na nauczyciela dyplomowanego
Stale uaktualniany, zgodny z obowiązującymi przepisami Poradnik autorstwa Zbigniewa Warakomskiego. Skorzystało z niego już kilka tysięcy osób, które celująco wypełniły wszystkie wymagania i osiągnęły kolejny stopień awansu zawodowego.
Oprócz 14 rozdziałów, w których omówiony jest szczegółowo przebieg kompletowania dokumentacji - w sposób zrozumiały nawet dla laika nie mającego nic wspólnego z oświatą (od zakupu materiałów papierniczych do przekazania teczek dla kuratorium:) - otrzymujecie Państwo dostęp do plików w formacie PDF, zawierających przykłady planu rozwoju zawodowego, sprawozdania dla dyrektora, itp. - a przede wszystkim do przykładów kompletnych opisów i analiz do punktów 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4a, 8.2.4c, 8.2.4e, 8.2.4f.

Poradnik "Jak zostać nauczycielem dyplomowanym"

Poradnik dla kandydatów
na nauczyciela mianowanego
Poradnik autorstwa Beaty Rechnio-Kołodziej, dotyczący awansu na stopień nauczyciela mianowanego. Pani Beaty nie trzeba przedstawiać - jest ona naszym ekspertem do spraw awansu zawodowego na Forum AWANS.NET, gdzie występuje jako "bea".
Poradnik jest zgodny z nowym Rozporządzeniem w sprawie awansu z dnia 1 marca 2013. Składa się on z 7 rozdziałów:
1. Przepisy prawne, które powinieneś znać
2. Wymagania, czyli co możesz umieścić w poszczególnych punktach
3. Plan Rozwoju Zawodowego
4. Staż
5. Sprawozdanie z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego
6. Teczka dla komisji
7. Egzamin - autoprezentacja, pytania

Poradnik "Jak zostać nauczycielem mianowanym?"

Poradnik dla kandydatów
na nauczyciela kontraktowego
Poradnik dla kandydatów na nauczyciela kontraktowego jest zgodny z nowym Rozporządzeniem w sprawie awansu z dnia 1 marca 2013. Składa się on z pięciu rozdziałów:
1. Rozpoczęcie stażu, opiekun stażu, Twoje cele i zadania
2. Przepisy, które trzeba znać
3. Plan Rozwoju Zawodowego
4. Zakończyłeś staż (w tym sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego)
5. Spotkanie z komisją

Poradnik "Jak zostać nauczycielem kontraktowym?"

Zapraszamy również na nasze forum, które jest kopalnią wiedzy o awansowaniu. Na Państwa pytania odpowiada nasz ekspert. Po wejściu na forum proszę wybrać dział dotyczący interesującego nas stopnia awansu.