Indywidualne Konsultacje AWANS.NET - analiza i merytoryczna ocena dokumentacji na stopień nauczyciela dyplomowanego, wskazówki, porady. Sprawdzanie teczki na dyplomowanego ZAMÓW PORADNIK
KONTRAKTOWY 2018 MIANOWANY 2018 DYPLOMOWANY 2018
Indywidualne konsultacje AWANS.NET
- analiza i merytoryczna ocena dokumentacji na stopień nauczyciela dyplomowanego
Jeżeli skompletowałaś swoją teczkę na nauczyciela dyplomowanego, natomiast nie jesteś pewna, czy praca została wykonana właściwie, to możesz skorzystać z internetowej konsultacji AWANS.NET dotyczącej Twojej dokumentacji. Doświadczony ekspert AWANS.NET sprawdzi Twoją teczkę, dokona analizy i naniesie odpowiednie uwagi dotyczące:
- właściwego doboru i klasyfikacji zadań,
- sposobu dokonania opisu i analizy zadań,
- jakości opisu i analizy,
- sposobu formułowania efektów,
- poprawności językowej,
- błędów metodycznych i rzeczowych,
- strony technicznej (justowanie, właściwa czcionka i odstępy, tytuły działów itd.).

Jak skorzystać z konsultacji?

Dzięki tym uwagom - i po zastosowaniu się przez nauczyciela do nich (co należy podkreślić)! - teczka ma duże szanse być wysoko ocenioną przez komisję. Oczywiście nie możemy dać 100 procent gwarancji, ponieważ nie ma pewności, czy nauczyciel zastosuje się do naszych uwag. Należy także zaznaczyć, że komisja dokonuje oceny na podstawie analizy złożonej dokumentacji oraz rozmowy kwalifikacyjnej (nie mamy wpływu na to, jak nauczyciel wypadnie podczas rozmowy).

Ekspertem jest osoba z wieloletnim doświadczeniem w sprawach awansu zawodowego, sprawdziła juz wiele teczek i były one wysoko oceniane przez komisje.

Który Poradnik jest dla mnie?
Oferujemy w tej chwili sześć Poradników dla awansujących nauczycieli: trzy napisane w oparciu o rozporządzenie z 2018 r. i trzy - w oparciu o te z 2013 r. Większość nauczycieli będzie potrzebowała nowego Poradnika napisanego według wymogów rozporządzenia z 26 lipca 2018 r. Jednak nie wszyscy. Przed wyborem Poradnika prosimy zapoznać się z poradą zamieszczoną poniżej.

Jeżeli jesteś:
- nauczycielem stażystą, który jeszcze nie zakończył stażu (rozpoczął staż w 2017) - "Stary" Poradnik "Jak zostać nauczycielem kontraktowym?"
- nauczycielem stażystą, który rozpoczął staż we wrześniu 2018 lub później - Nowy Poradnik "Jak zostać nauczycielem kontraktowym?"
- nauczycielem kontraktowym, który przed 1 września 2018 r. zakończył staż, ale nie otrzymał oceny dorobku lub nie złożył wniosku o postępowanie - "Stary" Poradnik "Jak zostać nauczycielem mianowanym?"
- nauczycielem kontraktowym, który jeszcze nie zakończył stażu lub staż rozpoczął we wrześniu 2018 r. lub później - Nowy Poradnik "Jak zostać nauczycielem mianowanym?"
- nauczycielem mianowanym, który przed 1 września 2018 r. zakończył staż, ale nie otrzymał oceny dorobku lub nie złożył wniosku o postępowanie - "Stary" Poradnik na dyplomowanego "Jak przygotować dokumentację dla komisji"
- nauczycielem mianowanym, który jeszcze nie zakończył stażu lub staż rozpoczął we wrześniu 2018 r. lub później - Nowy Poradnik na dyplomowanego "Jak przygotować dokumentację dla komisji".

W jaki sposób mają sporządzić sprawozdanie z realizacji planu i przygotować się do spotkania z komisją nauczyciele kontraktowi (obecnie) i mianowani, którzy rozpoczęli staż przed 1 września 2018 roku, a będą go kończyć w 2019 roku?
Na początek - list od naszej Czytelniczki:

"Chodzi o wątpliwości dotyczące awansu na stanowisko nauczyciela dyplomowanego. Koleżanki twierdzą, że jeśli rozpoczynałam staż na nauczyciela dyplomowanego w 2016, muszę zakończyć go na starych zasadach egzaminu i tzw. teczki... i koniec kropka. Nie udało mi się ich przekonać, że jest inaczej, ponieważ powołują się na art. 125. Bardzo proszę o poradę w tej sprawie... "

Art. 125 Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r., poz. 967) mówi, że: "Staż na kolejny stopień awansu zawodowego nauczyciela rozpoczęty i niezakończony przed dniem 1 września 2018 r. jest odbywany według dotychczasowych przepisów."

Należy tu podkreślić słowa: "staż (...) jest odbywany". Staż, a nie to, co jest po stażu, czyli postępowanie przed komisją. Ono będzie przebiegać według rozporządzenia z 2018 roku.

Jeśli jesteś nauczycielem, który kontynuuje staż na mianowanego lub dyplomowanego rozpoczęty przed 1 września 2018 r. - realizujesz plan rozwoju zatwierdzony przez dyrektora, a na koniec stażu piszesz sprawozdanie z realizacji   t e g o    k o n k r e t n e g o   planu. Nie pisz nowego planu "pod" nowe wymagania, ponieważ realizowałeś swój, konkretny, napisany wcześniej plan! Jeśli przyjrzysz się wymaganiom z rozporządzenia z 2013 r. i tym z 2018 r., to zauważysz, że są one podobne. Ale uwaga! Pewnych wymagań z 2018 r. nie było w 2013 r. - np. prowadzenie lekcji otwartych. Jeśli w planie rozwoju nie zawarłeś takich zadań to możesz je wykazać w sprawozdaniu z realizacji planu rozwoju jako swego rodzaju suplement lub opisać je dopiero w teczce dla komisji.

Reasumując: sprawozdanie piszesz ze swojego planu rozwoju według wymagań z 2013 r. (plus ewentualnie suplement), natomiast dokumentację dla komisji (tzw. teczkę) przygotowujesz według nowego rozporządzenia MEN z 26 lipca 2018 roku .

Teczka dyplomowanego 2018/2019
Awans na mianowanego 2018/2019
Awans na kontraktowego 2018/2019

Nowe Rozporządzenie w sprawie awansu zawodowego nauczycieli już jest!
W dniu 17 sierpnia 2018 r. ukazało się nowe Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r.w sprawie awansu zawodowego nauczycieli. Link do nowego Rozporządzenia.
Serwis AWANS.NET przygotował Poradniki dostosowane do nowych wymogów. Dostępny są już nowe Poradniki dla kandydatów na wszystkie stopnie awansu: kontraktowego, mianowanego oraz dyplomowanego. Zapraszamy.

Nowe przepisy w sprawie awansu zawodowego nauczycieli od 1 września 2018
Awansowe zmiany po 1 września 2018 r.
Od 1 września 2018 r. nauczycieli czeka szereg zmian dotyczących awansu zawodowego. Zajdą one w Karcie Nauczyciela oraz w Rozporządzeniu w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

Karta Nauczyciela
 • Staż na stopień nauczyciela kontraktowego będzie trwał 1 rok 9 miesięcy. W związku z tym, aby staż mógł być dokończony, w nowych przepisach uwzględniono obowiązek zawarcia z nauczycielem stażystą umowy o pracę na czas określony obejmujący dwa lata szkolne (art. 9c ust. 1 pkt 1 oraz art. 10 ust. 2 po zmianach w Karcie Nauczyciela).
 • Zmianie ulegnie skład komisji egzaminacyjnej (dotychczas była to komisja kwalifikacyjna) dla stażysty, w skład której wejdą:
  • przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
  • przedstawiciel organu prowadzącego szkołę,
  • ekspert z listy ekspertów ustalonej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania a także, jak dotychczas, dyrektor lub wicedyrektor szkoły oraz opiekun stażu (art. 9b ust. 1 pkt 1 i art. 9g ust. 1 po zmianach w Karcie Nauczyciela).
 • Wydłużeniu ulegnie wymagany okres pracy w szkole przed rozpoczęciem stażu na stopień nauczyciela mianowanego i dyplomowanego. Będą to 3 lata w przypadku nauczycieli kontraktowych i 4 lata w przypadku nauczycieli mianowanych. Jednak nauczyciele, którzy uzyskają wyróżniającą ocenę pracy będą mogli rozpocząć jednak staż wcześniej – już po 2 latach od dnia nadania poprzedniego stopnia awansu zawodowego (art. 9d ust. 4 i ust. 4a po zmianach w Karcie Nauczyciela).
 • Wydłużeniu ulegnie ścieżka awansu zawodowego dyrektora. Dyrektor szkoły, który będzie posiadał nieprzerwany okres pracy na tym stanowisku wynoszący co najmniej 3 lata oraz legitymujący się wyróżniającą oceną pracy, będzie mógł ubiegać się o stopień nauczyciela dyplomowanego po 5 latach od dnia nadania stopnia nauczyciela mianowanego, a w przypadku nauczyciela posiadającego co najmniej stopień naukowy doktora - po 4 latach (art. 9e ust. 1 po zmianach w Karcie Nauczyciela).
 • Nauczyciel akademicki rozpoczynający pracę w szkole posiadający stopień naukowy i legitymujący się co najmniej 5-letnim okresem pracy w szkole wyższej ma możliwość uzyskania z dniem zatrudnienia stopnia nauczyciela mianowanego.
 • Nowe przepisy pozwolą na kontynuację stażu po przywróceniu nauczyciela do pracy prawomocnym wyrokiem sądu pracy. W takim przypadku okres stażu odbytego przed rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy zostanie uwzględniony w stażu i długość przerwy w zatrudnieniu nie będzie miała wpływu na możliwość kontynuowania stażu.
 • Ocenę dorobku zawodowego za okres stażu zastąpi ocena pracy, którą dyrektor opracuje w ciągu 21 dni od dnia złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego. W systemie dokonywania oceny przewidziano ocenę wyróżniającą, bardzo dobrą, dobrą i negatywną.

W związku z tymi zmianami i niezależnie od nich, dyrektor będzie miał obowiązek opracowania regulaminu dokonywania oceny pracy nauczycieli.

Jeśli nauczyciel rozpoczął staż przed tym terminem i nie zakończy go do 1 września 2018 r., będzie swój staż realizował na dotychczasowych zasadach, jednak najprawdopodobniej (taki zapis widnienie w projekcie rozporządzenia) dokumentację będzie tworzył według nowego rozporządzenia.

Rozporządzenie (projekt) Opracowanie rozporządzenia, które wejdzie w życie od 1 września 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli związane jest koniecznością dostosowania aktu wykonawczego do zmian w rozdziale 3a ustawy – Karta Nauczyciela. Projekt wprowadza następujące zmiany:
 • Krótszy czas na złożenie sprawozdania, termin poprawienia planu Obecnie dyrektor może zwrócić nauczycielowi projekt planu rozwoju zawodowego i zobligować do jego poprawienia, jednak nie wskazuje się terminu zarówno na poprawę planu, jak i jego zatwierdzenie po zmianach. Od 1 września 2018 r. nauczyciel będzie musiał poprawić plan rozwoju zawodowego w terminie wskazanym przez dyrektora, nie krótszym niż 3 dni, a dyrektor poprawiony projekt planu zatwierdzi w ciągu 7 dni od dnia jego przedłożenia. Przepisy doprecyzują także, że powyższą procedurę stosuje się w przypadku zmiany miejsca pracy przez nauczyciela (§ 3 projektu rozporządzenia).
 • Zadania realizowane przez nauczyciela odbywającego staż Na każdym etapie rozwoju nauczyciel będzie zobligowany do przeprowadzenia i dokonania ewaluacji zajęć otwartych:
  • nauczyciel stażysta – co najmniej jednych dla nauczycieli szkoły;
  • nauczyciel kontraktowy – co najmniej dwóch dla nauczycieli szkoły, w obecności, w miarę możliwości, doradcy metodycznego w zakresie prowadzonych zajęć przez nauczyciela;
  • nauczyciel mianowany – co najmniej trzech dla nauczycieli, w tym z innych szkół, w obecności, w miarę możliwości, doradcy metodycznego w zakresie prowadzonych zajęć przez nauczyciela lub nauczyciela konsultanta albo przedstawiciela organu sprawującego nadzór pedagogiczny (§ 6 –8 projektu rozporządzenia).
 • Obowiązki opiekuna stażu Określenie w rozporządzeniu obowiązków opiekuna stażu ma między innymi ułatwić dyrektorowi ocenę pracy nauczyciela, który te obowiązki pełni. Zgodnie z projektem rozporządzenia opiekun stażu w ciągu 7 dni od jego zakończenia będzie przedkładał dyrektorowi opinię o dorobku zawodowym nauczyciela za okres stażu, ze szczególnym uwzględnieniem obserwowanych zajęć prowadzonych przez nauczyciela oraz stopnia zaangażowania w realizację wymagań koniecznych do uzyskania odpowiednio stopnia nauczyciela kontraktowego albo nauczyciela mianowanego (§5 projektu rozporządzenia). Ma to związek z odejściem od opracowywania oceny dorobku zawodowego w miejsce oceny pracy.
 • Skład komisji W projekcie proponuje się zapis wskazujący, że organ powołujący komisję egzaminacyjną dla nauczyciela ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego lub komisję kwalifikacyjną dla nauczyciela ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego ustalając skład komisji, będzie zapewniał w niej udział ekspertów posiadających kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole tego samego typu i rodzaju co szkoła, w której nauczyciel jest zatrudniony, z których co najmniej jeden, w miarę możliwości, naucza tego samego przedmiotu lub prowadzi ten sam rodzaj zajęć co nauczyciel. Natomiast dyrektor szkoły powołujący komisję egzaminacyjną dla nauczyciela ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego będzie zapewniał w niej udział eksperta posiadającego kwalifikacje z zakresu psychologii lub pedagogiki, w tym pedagogiki specjalnej (Udział takiej osoby w komisjach egzaminacyjnych ma przyczynić się do zobiektywizowania oceny nauczyciela, zwłaszcza w zakresie jego tzw. umiejętności miękkich i przydatności do zawodu).
 • Przebieg egzaminu i rozmowy kwalifikacyjnej Nauczyciel ubiegający się stopień nauczyciela kontraktowego i mianowanego będzie musiał zaprezentować swoją wiedzę i umiejętności w formie praktycznej:
  • zaproponować rozwiązanie problemu związanego z pełnionymi obowiązkami, z uwzględnieniem praktyki szkolnej i aktualnej wiedzy oraz obowiązujących przepisów,
  • wykonać zadanie z użyciem narzędzi multimedialnych.
  Nauczyciel ubiegający się o stopień nauczyciela dyplomowanego będzie musiał m.in. wykazać się umiejętnością analizy wskazanego przez komisję przypadku związanego z pracą nauczyciela, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów i określi cele dalszej pracy i własnego rozwoju.
 • Prace komisji egzaminacyjnej i kwalifikacyjnej W projekcie rozporządzenia proponuje się aby w protokole były odnotowywane także informacje o przebiegu części praktycznej egzaminu lub rozmowy kwalifikacyjnej. Organ powołujący komisję dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego będzie przechowywał całość dokumentacji załączonej do wniosku o wszczęcie postępowania.
 • Wymagania Projekt rozporządzenia określa wymagania na kolejne stopnie awansu, które brzmią inaczej niż w rozporządzeniu z 1 marca 2013 r.
 • Dokumentacja Projekt rozporządzenia wskazuje dokumentację składaną w związku z postępowaniem na poszczególne stopnie awansu. Dokumentacja będzie mniej obszerna, zwłaszcza dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego. W miejscu opisu i analizy co najmniej sześciu wymagań, nauczyciel dokona tylko dwóch. Nie będzie również obowiązku załączania analizy przypadku. W przypadku nauczycieli, których okres stażu wydłuży się, dyrektor szkoły będzie zobligowany do odnotowania w zaświadczeniu przyczyny wydłużenia stażu wraz z podstawą prawną i datami (niepozostawanie w stosunku pracy lub nieobecność w pracy nauczyciela). Nauczyciel, który zmienił miejsce zatrudnienia lub był zatrudniony w kilku szkołach, nie będzie musiał składać już kilku zaświadczeń. Warto pamiętać, że jeśli w dniu 1 września 2018 r. nauczyciel będzie posiadał wymagany dotychczasowymi przepisami przepracowany okres po uzyskaniu poprzedniego stopnia awansu – może rozpocząć staż.

Poprzedni Poradnik dla kandydatów
na nauczyciela kontraktowego
Ten Poradnik jest przeznaczony dla nauczycieli, którzy rozpoczęli staż na nauczyciela kontraktowego przed 1 września 2018 r.

Poradnik dla kandydatów na nauczyciela kontraktowego jest zgodny z Rozporządzeniem w sprawie awansu z dnia 1 marca 2013. Składa się on z pięciu rozdziałów:
1. Rozpoczęcie stażu, opiekun stażu, Twoje cele i zadania
2. Przepisy, które trzeba znać
3. Plan Rozwoju Zawodowego
4. Zakończyłeś staż (w tym sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego)
5. Spotkanie z komisją

Poradnik "Jak zostać nauczycielem kontraktowym?"

Zapraszamy również na nasze forum, które jest kopalnią wiedzy o awansowaniu. Na Państwa pytania odpowiada nasz ekspert. Po wejściu na forum proszę wybrać dział dotyczący interesującego nas stopnia awansu.
Poprzedni Poradnik dla kandydatów
na nauczyciela mianowanego
Ten Poradnik jest przeznaczony dla nauczycieli, którzy przed 1 września 2018 r. zakończyli staż, ale nie dostali oceny dorobku i nie złożyli wniosku o postępowanie

Poradnik autorstwa Beaty Rechnio-Kołodziej, dotyczący awansu na stopień nauczyciela mianowanego. Pani Beaty nie trzeba przedstawiać - jest ona naszym ekspertem do spraw awansu zawodowego na Forum AWANS.NET, gdzie występuje jako "bea". Poradnik jest zgodny z Rozporządzeniem w sprawie awansu z dnia 1 marca 2013. Składa się on z 7 rozdziałów:
1. Przepisy prawne, które powinieneś znać
2. Wymagania, czyli co możesz umieścić w poszczególnych punktach
3. Plan Rozwoju Zawodowego
4. Staż
5. Sprawozdanie z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego
6. Teczka dla komisji
7. Egzamin - autoprezentacja, pytania

Poradnik "Jak zostać nauczycielem mianowanym?"
Poprzedni Poradnik dla kandydatów
na nauczyciela dyplomowanego
Ten Poradnik jest przeznaczony dla nauczycieli, którzy przed 1 września 2018 r. zakończyli staż, ale nie dostali oceny dorobku i nie złożyli wniosku o postępowanie

Poradnik, z którego skorzystało już kilka tysięcy osób, które celująco wypełniły wszystkie wymagania i osiągnęły kolejny stopień awansu zawodowego. Oprócz 14 rozdziałów, w których omówiony jest szczegółowo przebieg kompletowania dokumentacji - w sposób zrozumiały nawet dla laika nie mającego nic wspólnego z oświatą (od zakupu materiałów papierniczych do przekazania teczek dla kuratorium:) - uzytkownik otrzymuje dostęp do plików w formacie PDF, zawierających przykłady planu rozwoju zawodowego, sprawozdania dla dyrektora, itp. - a przede wszystkim do przykładów kompletnych opisów i analiz do punktów 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4a, 8.2.4c, 8.2.4e, 8.2.4f.

Poradnik "Jak zostać nauczycielem dyplomowanym"
Czy wiecie, że...
Od 1 stycznia 2019 r. nauczyciele będą oceniani tylko na podstawie kryteriów. Regulaminy i zawarte w nich wskaźniki znikną, a dyrektorom w ocenianiu pomoże specjalny algorytm, jaki MEN chce wpisać do rozporządzenia.
Urlop wypoczynkowy odbierany po powrocie z urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego oraz opieka ustawowa nad dzieckiem do lat 14 nie przedłuża stażu.
Stosunek pracy z nauczycielem mianowanym i z nauczycielem dyplomowanym nawiązuje się na podstawie mianowania, jeżeli:
1. posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
2. ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych;
3. nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne lub dyscyplinarne, lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie;
4. nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie;
5. posiada kwalifikacje wymagane do zajmowania danego stanowiska;
6. istnieją warunki do zatrudnienia nauczyciela w szkole w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony (art. 10 ust. 5 Karty Nauczyciela).
Stosunek pracy nawiązany na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony przekształca się w stosunek pracy na podstawie mianowania z pierwszym dniem miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym:
1. nauczyciel uzyskał stopień nauczyciela mianowanego, o ile spełnione są ww. warunki określone w 10 ust. 5 Karty Nauczyciela;
2. w przypadku nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego w czasie trwania umowy o pracę zostały spełnione ww. warunki, o których mowa w art. 10 ust. 5 Karty Nauczyciela.
Stosunek pracy z nauczyciela ulegnie przekształceniu w akt mianowania tylko wtedy, gdy spełnione są wszystkie ww. warunki określone w art. 10 ust. 5 Karty Nauczyciela, tj. m.in. muszą być warunki do zatrudnienia nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć. Jeżeli w nowym roku szkolnym nie będzie dla nauczyciela pełnego etatu, jego stosunek pracy nie ulegnie przekształceniu w mianowanie, mimo uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego.
Staż zostaje przedłużony o czas każdej nieobecności przekraczającej miesiąc. Pamiętać należy, że jeśli np. po zakończeniu urlopu rodzicielskiego nauczyciel odbiera urlop wypoczynkowy, dni nieobecne doliczane są od dnia zakończenia urlopu rodzicielskiego. W czasie urlopu wypoczynkowego nauczyciel odbywa staż.
Nauczyciele, którzy złożyli wnioski o otwarcie stażu lub zostali zatrudnieni jako stażyści nie muszą oczekiwać na potwierdzenie otwarcia stażu przez dyrektora placówki.
Nauczyciel stażysta zatrudniony od 1 września 2018 r. w gimnazjum na 1 rok nie może rozpocząć stażu na kontraktowego, ponieważ jego umowa trwa krócej niż okres stażu, a tylko nauczyciel kontraktowy i mianowany mogą po zmianie miejsca zatrudnienia kontynuować staż. 
Nauczyciele zatrudnieni w publicznych innych formach wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez osoby fizyczne oraz osoby prawne nie będące jednostkami samorządu terytorialnego oraz niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego, są objęci przepisami ustawy –  Karta Nauczyciela i mogą ubiegać się o kolejne stopnie awansu zawodowego.
Podwyżka w związku z uzyskaniem stopnia awansu. Świadectwo o akceptacji komisji kwalifikacyjnej lub o zdaniu egzaminu nie jest podstawą do zwiększenia wynagrodzenia, które może nastąpić dopiero po dostarczeniu przez nauczyciela aktu nadania stopnia awansu.
Czy można rozpocząć staż na stopień nauczyciela mianowanego, będąc zatrudnionym na podstawie umowy na zastępstwo na okres jednego roku szkolnego?

Nie ma przeszkód prawnych, aby nauczyciel rozpoczął staż na kolejny stopień awansu zawodowego. W tej sytuacji nie ma znaczenia kwestia zatrudnienia nauczyciela na podstawie umowy na zastępstwo. W kolejnym roku szkolnym nauczyciel może kontynuować staż u nowego pracodawcy, mając wliczony okres poprzedniego roku. 
Jak powinien wyglądać arkusz obserwacji lekcji?

W przepisach nie ma nie ma wytycznych, jak powinien wyglądać arkusz obserwacji lekcji. Takie kwestie ustala się z opiekunem stażu lub dyrektorem. 
Czy nauczyciel może mieć pod opieką więcej niż jednego stażystę?

Przepisy prawa oświatowego nie wskazują na ograniczenia, aby jeden nauczyciel nie mógł mieć pod opieką więcej niż jednego stażystę. Karta Nauczyciela nie wskazuje także, jakimi kryteriami kieruje się dyrektor szkoły podczas wyboru opiekunów dla nauczycieli. Powinny być to jednak osoby legitymujące się osiągnięciami w zakresie nauczania i wychowania oraz posiadające doświadczenie w nauczaniu przedmiotu, którego uczy osoba ubiegająca się o awans zawodowy nauczyciela.
Nauczyciel rozpoczyna staż z początkiem roku szkolnego, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć, na swój wniosek skierowany do dyrektora szkoły, z tym że nauczyciel stażysta rozpoczyna staż bez złożenia wniosku.
W przypadku nawiązania stosunku pracy po upływie terminu, o którym mowa wyżej, nauczyciel nie rozpoczyna stażu do końca tego roku szkolnego.
W przypadku nauczyciela kontraktowego i nauczyciela mianowanego, który do dnia 1 września 2018 r. w trakcie odbywania stażu na kolejny stopień awansu zawodowego zmienił miejsce zatrudnienia i za okres dotychczas odbytego stażu otrzymał pozytywną ocenę dorobku zawodowego, ocena ta jest uwzględniana do oceny pracy dokonywanej po zakończeniu całego stażu.
Nowe przepisy wydłużyły ścieżkę awansu zawodowego dyrektora szkoły. Dyrektor szkoły posiadający na tym stanowisku nieprzerwany okres pracy wynoszący co najmniej 3 lata, a w przypadku nauczyciela posiadającego co najmniej stopień naukowy doktora co najmniej 2 lata oraz legitymujący się wyróżniającą oceną pracy, będzie mógł złożyć wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego po upływie 5 lat od dnia nadania stopnia nauczyciela mianowanego, a w przypadku nauczyciela posiadającego co najmniej stopień naukowy doktora po upływie 4 lat.
Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli z 26 lipca 2018 r. kopie dokumentów związanych z awansem zawodowym potwierdza za zgodność z oryginałem dyrektor szkoły.
Czy nauczyciel rozpoczynający pracę w szkole może nie realizować stażu na stopień nauczyciela kontraktowego?

Zgodnie z przepisami nauczyciel rozpoczyna staż wraz z rozpoczęciem pracy w szkole (nie składa wniosku, staż rozpoczyna z automatu). Jeśli zostanie zatrudniony na okres krótszy niż 2 lata, może realizować staż, chyba, że złoży wniosek o niestosowanie wobec niego przepisów o awansie zawodowym.
Od 1 września 2018 r. nauczyciele akademiccy, posiadający stopień naukowy oraz legitymujący się co najmniej 5-letnim okresem pracy w szkole wyższej, z dniem nawiązania stosunku pracy w szkole uzyskają stopień nauczyciela mianowanego.
Nagroda jubileuszowa. Do stażu jubileuszowego nie zalicza się okresu prowadzenia działalności gospodarczej, natomiast można uwzględnić okresy pracy w gospodarstwie rolnym.
Czas pracy nauczyciela z niepełnosprawnością. Ustawodawca wyłączył możliwość przydzielania nauczycielom niepełnosprawnym godzin ponadwymiarowych. Nie ma tu jednak mowy o godzinach zastępstw doraźnych.
Pensum specjalistów. Od 1 IX 2018 r. w dalszym ciągu wymiar pensum dla szkolnych specjalistów ustala organ prowadzący, jednak wymiar ten nie może przekroczyć 22 godzin tygodniowo.