www.awans.net - Jak przygotować dokumentację dla komisji - Poradnik dla kandydatów na dyplomowanego
Awans zawodowy nauczycieli
AWANS.NET - Awans zawodowy nauczycieli
 › awans zawodowy › publikacje nauczycieli › autorzy › kontakt

Zbigniew Warakomski

Jak przygotować dokumentację dla komisji?

Poradnik dla osób ubiegających się o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego - część 2

Wydanie VI, napisane w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli z dnia 1 marca 2013 r.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15


Część "A"


Część "A" będzie nam służyła do zgromadzenia dokumentów, o których mowa w § 9 ust. 1 pkt. 1 - 2 Rozporządzenia.

§ 9. 1. Dokumentacja załączona do wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego, z zastrzeżeniem ust. 2, obejmuje:
1) dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe, a w przypadku nauczyciela kontraktowego lub nauczyciela mianowanego także akt nadania stopnia awansu zawodowego - poświadczone kopie;
2) zaświadczenie dyrektora szkoły zawierające informacje o:
a) wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu; w przypadku nauczyciela, który w okresie odbywania stażu zmienił miejsce zatrudnienia, oraz nauczyciela zatrudnionego w kilku szkołach, w każdej w wymiarze niższym niż połowa obowiązkowego wymiaru zajęć, łącznie w wymiarze co najmniej połowy obowiązkowego wymiaru zajęć, należy załączyć zaświadczenia ze wszystkich szkół, w których nauczyciel był zatrudniony w okresie stażu,
b) dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego nauczyciela,
c) dacie złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego,
d) uzyskanej przez nauczyciela ocenie dorobku zawodowego za okres stażu oraz dacie jej dokonania, a w przypadku nauczyciela, który w okresie odbywania stażu zmienił miejsce zatrudnienia - także o ocenie dorobku zawodowego za okres stażu odbytego w poprzednim miejscu zatrudnienia.

Początek części "A"
Dość teorii, teraz już sama praktyka! Siadamy do komputera i piszemy stronę tytułową części "A". (Umawiam się w ten sposób: każdy przykładowy dokument umieszczam w osobnym pliku .pdf, a linkiem do niego jest nazwa tego dokumentu. Jeżeli więc chcą Państwo obejrzeć, jak wygląda moja strona tytułowa, o której piszę w poprzednim zdaniu, proszę kliknąć na słowa powyżej: stronę tytułową. Pliki .pdf są dosyć duże (za to zapewniają bardzo wysoką jakość wydruku), więc proszę się nie niecierpliwić, jeżeli nie będą otwierały się od razu. Przy modemie może to potrwać od kilkunastu sekund do pół minuty. Zamiast otwierać plik w przeglądarce, można zapisać go na komputerze - będziemy wtedy mieli dostęp do dokumentu nawet po rozłączeniu się z Internetem. W tym celu należy kliknąć prawym przyciskiem myszki na link (p. rysunek poniżej), a następnie wybrać: "Zapisz element docelowy jako..." i kliknąć lewym przyciskiem. Należy podać lokalizację zapisu. Nastąpi pobieranie pliku i zapisanie go na komputerze.

Pobieranie pliku

Jeżeli plik w ogóle nie otwiera się, należy ze strony Pobierz program pobrać darmowy program Acrobat Reader i zainstalować go na swoim komputerze. A więc do dzieła!

Mamy już stronę tytułową (strony tytułowe części "A" i "B", celem dokładniejszego ich zaznaczenia, można dać na papierze w delikatnym kolorze pastelowym - unikałbym tutaj fajerwerków, wszak to dokument), teraz proponuję napisać stronę, która będzie spisem treści części "A". Obie strony umieszczamy w osobnych koszulkach (krystalicznych!).

Kompletujemy teczkę nr 1
Teczka nr 1 zawiera wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego. Piszemy stronę tytułową dla teczki nr 1. Każdą kartkę i dokument po wydrukowaniu wkładamy do koszulki - nie będę już więcej pisał na ten temat.

Piszemy wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego. Po podpisaniu wkładamy go w koszulkę i umieszczamy w teczce. Czyli podsumowując - na tym etapie w segregatorze mamy kolejno:

  • strona tytułowa (tylko w koszulce),
  • spis zawartości części "A" (tylko w koszulce),
  • teczkę nr 1 - wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego (w teczce i koszulce - mimo, że zawiera tylko jeden dokument).

Czasem nauczyciele mają problem, czy we wniosku napisać: "art. 9c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r." czy "art. 9b ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.". Chodzi o te literki: "b" czy "c" (i to, co dalej). Można skorzystać z takiego wzoru wniosku, jaki zaproponowało mazowieckie Kuratorium Oświaty. Nie występują tam żadne paragrafy. Poniżej znajdują się dwa wzory wniosków z Kuratorium Oświaty w Warszawie: jeden - o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego dla nauczyciela z udziałem przedstawiciela związku zawodowego, drugi - bez udziału przedstawiciela związku zawodowego.
Podkreślam, ze należy na bieżąco zaglądać na strony kuratoriów i zadbać, by wniosek zawierał odniesienie do aktualnych przepisów (te dość często się zmieniają).
Wniosek o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego dla nauczyciela z udziałem przedstawiciela związku zawodowego
Wniosek o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego dla nauczyciela bez udziału przedstawiciela związku zawodowego

Jako że w różnych regionach Polski mogą być różne preferencje, najbezpieczniej jest poprosić w swoim kuratorium o wzór wniosku.

Teczka nr 2
Teczka nr 2 zawiera stronę tytułową oraz kopie dokumentów wymienionych na stronie tytułowej, czyli dyplom ukończenia studiów, akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego, czasem mogą być jeszcze inne dokumenty. Potwierdzamy ich zgodność z oryginałami, pakujemy w koszulki i do teczki.

Co to oznacza: potwierdzić zgodność dokumentu z oryginałem? Do tej pory wystarczało, że dokumenty potwierdzał dyrektor szkoły, (duża pieczęć okrągła, taka jak na świadectwach). Ale! Dotarły do nas informacje (maj 2013), że w pewnych regionach wymagane jest potwierdzenie zgodne z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego, zawartymi w art. 76a. Kto ma ochotę to czytać, to tutaj jest pełny tekst artykułu, poniżej podaję esencję:

Kopie dokumentów przedkładanych w postępowaniu na stopień awansu zawodowego, zgodnie z art. 76a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. poz. 267) mogą zostać poświadczone przez:
1) notariusza,
2) organ państwowy lub podmiot wykonujący zadania z zakresu administracji publicznej – jeżeli dokument mający stanowić dowód w postępowaniu znajduje się w aktach tego organu lub podmiotu (np. akt nadania stopnia awansu nauczyciela mianowanego przez odpowiedni organ administracji samorządowej),
3) występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem lub radcą prawnym.

Teczka nr 3
Bierzemy się za teczkę nr 3. Zawierać ona będzie zaświadczenie naszego pana dyrektora. Drukujemy stronę tytułową.

Rzut oka na nią pozwala stwierdzić, że jeśli porównamy poprzednie Rozporządzenie z obecnym, to największe zmiany zaszły właśnie w tej teczce. Nie należy już w niej zamieszczać planu rozwoju zawodowego ani sprawozdania z jego realizacji. Nie znaczy to jednak, że dokumenty te przestają nas obowiązywać. Nadal będziemy opracowywać plany rozwoju i sprawozdania z ich realizacji, zostaną one jednak w szkole i nie znajdą się w awansowej teczce składanej w KO.

Problemem dyrektora, a nie naszym jest napisanie takiego zaświadczenia. Zgłosimy się po niego w odpowiednim czasie i umieścimy w teczce nr 3, za strona tytułową. Tutaj podam proponowany wzór takiego zaświadczenia.

Wymiar zatrudnienia i zajmowane stanowisko w dniu wydania zaświadczenia - wymiar zatrudnienia: .......
- zajmowane stanowisko: .......
Okres odbywania stażu
Wymiar zatrudnienia i zajmowane stanowisko w okresie odbywania stażu - wymiar zatrudnienia: .......
- zajmowane stanowisko: .......
Data zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego
Data złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
Data dokonania pozytywnej oceny dorobku za okres stażu
Data otrzymania przez nauczyciela pozytywnej oceny dorobku za okres stażu

Mimo że planów i sprawozdań nie zamieszcza się już w teczce, chciałbym poświęcić im w tym miejscu nieco uwagi, ponieważ wiem, że ten temat ujęty w poprzednich wydaniach Poradnika cieszył się dużym zainteresowaniem.

Zamieszczam tutaj link do przykładowego Planu Rozwoju Zawodowego.

Przykładowy Plan Rozwoju Zawodowego - Pobierz

Polecam zapoznanie się z krótkim artykułem, który znajduje się w Serwisie AWANS.NET - "Co dla dyrektora, co dla komisji". Chodzi o to, że plan rozwoju zawodowego powinien być napisany w oparciu o par. 8 ust. 1 lub par. 8 ust. 2 Rozporządzenia. Należy zwrócić uwagę na to, by plan rozwoju został napisany po uprzedniej dogłębnej analizie wszystkich obszarów pracy szkoły i potrzeb uczniów. Zadania zawarte w planie muszą wynikać z Programu Rozwoju Szkoły, Programu Wychowawczego oraz korespondować z przyjętą wizją i misją szkoły.

Kilka słów o sprawozdaniu z realizacji planu rozwoju zawodowego za okres stażu. Chciałbym podkreślić trzy ostatnie słowa. W tym sprawozdaniu, przeznaczonym dla dyrektora, opisujemy nasze działania tylko z okresu stażu. Nasze dokonania spoza stażu i w czasie jego trwania opiszemy dla komisji i zamieścimy w części "B".

W sprawozdaniu dla dyrektora piszemy raczej krótko, stwierdzamy fakty, podajemy terminy, pamiętamy o tym, by sprawozdanie było dość szczegółowe. Niczego nie analizujemy. Na to przyjdzie pora w części dla komisji. Informujemy więc, w jaki sposób zrealizowaliśmy zamierzenia nakreślone w planie rozwoju zawodowego. Bierzemy po kolei każdy punkt planu rozwoju i piszemy, jak żeśmy go zrealizowali. I sprawozdanie gotowe. Nie ma potrzeby się rozpisywać, jednak należy zadbać o to, by opracowanie było szczegółowe. Sprawozdanie jest czytelne, jeśli jest napisane w punktach. Mogą to być np. kolejne punkty planu rozwoju zawodowego. I wtedy piszemy: Punkt taki a taki: W czasie trwania stażu zrobiłam to a to, np. przeprowadziłam 5 lekcji otwartych ... itd.

Ważne, aby sprawozdanie było jakoś powiązane z planem rozwoju, miało podobną formę, żeby łatwo można było porównać zadania określone w planie z opisem ich realizacji w sprawozdaniu.

Poniżej podaję link do przykładowego sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego. Ma ono formę tabelki. Jest napisane w oparciu o Rozporządzeniez dnia 1 marca 2013 r., podobnie, jak plan rozwoju zawodowego, do którego link znajduje się powyżej. Oba dokumenty są ze sobą powiązane - jest to sprawozdanie z tego właśnie planu, z którym Państwo się zapoznali. Najlepiej wydrukować sobie oba dokumenty i porównać.

Przykładowe Sprawozdanie z Realizacji Planu Rozwoju Zawodowego - Pobierz

Podsumowując: sprawozdanie dla dyrektora piszemy według planu rozwoju zawodowego - i tylko za okres stażu; część "B" dla komisji kompletujemy według Rozporządzenia z dnia 1 marca 2013 r. - obejmuje ona okres stażu; może również dotyczyć okresu przed rozpoczęciem i po zakończeniu stażu.

Wszystkie dokumenty pakujemy w koszulki i wkładamy do odpowiednich teczek, a teczki w kolejności do segregatora.

Kolejność dokumentów w segregatorze jest w tej chwili następująca:

I tyle. Trudno jednak powiedzieć, że w tym momencie wykonaliśmy już połowę pracy, mimo że jedna część jest już gotowa. Najgorsze, czyli część "B" jeszcze przed nami.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15

Copyright © 2014 - 2017 Zbigniew Warakomski.
Kopiowanie i rozpowszechnianie w jakiejkolwiek formie bez pisemnej zgody autora zabronione.

Copyright © 2003-2017 AWANS.NET
Uwaga. Osoby wykorzystujące materiały zamieszczone w Internetowym Serwisie Oświatowym AWANS.NET czynią to wyłącznie na własną odpowiedzialność.
Internetowy Serwis Oświatowy AWANS.NET nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki wynikłe z wykorzystania zamieszczonych tutaj materiałów.