mapa strony | strona główna > stary poradnik dyplomowany rozporządzenie 2018
Zbigniew Warakomski
Jak przygotować dokumentację dla komisji?
NOWY Poradnik dla osób ubiegających się o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego - część 13

Wydanie VII, zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dziennik Ustaw RP, poz. 1574)


Po napisaniu opisów i analiz, skompletowaniu wszystkich dokumentów, wkładamy je do segregatora, sprawdzamy, czy wszystko jest na swoim miejscu, pakujemy i zawozimy do kuratorium. Potem idziemy z koleżanką na kawę z poczuciem dobrze wykonanej pracy.

Rozmowa kwalifikacyjna
Czeka Cię jeszcze spotkanie z komisją kwalifikacyjną. Jak ono będzie wyglądało?

Komisja kwalifikacyjna zapoznaje się z oceną pracy nauczyciela i sprawozdaniem z realizacji planu rozwoju zawodowego oraz analizuje dorobek zawodowy nauczyciela na podstawie przedłożonej przez niego dokumentacji, o której mowa w par. 9 (opisy i analizy) i przeprowadzonej rozmowy. W jej trakcie zaprezentujesz sposób realizacji wybranego przez siebie zadania określonego w par. 8 ust. 3, którego opis i analiza nie była dołączona do wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego. Komisja z 99% pewnością zapyta Ciebie o wpływ Twoich działań i zadań, które zrealizowałeś w okresie stażu na podniesienie jakości pracy szkoły, w której odbywałeś staż. Będziesz musiał wykazać się umiejętnością rozwiązania wskazanego przez komisję problemu związanego z wykonywaną pracą, z uwzględnieniem przepisów prawa. Na zakończenie określisz cele dalszej pracy i własnego rozwoju.

Zatrzymajmy się chwilę przy części postępowania poświęconego problemom wskazywanym przez komisję do rozwiązania. Choć budzi on wiele niepokoju, nie należy się go obawiać.

Tematyka problemów jest determinowana przez następujące czynniki:
- zadania opisane w dokumentacji;
- zajmowane przez nauczyciela stanowisko;
- wymagania niezbędne do uzyskania stopnia awansu określone w rozporządzeniu.

W związku z tym mogą to być problemy z zakresu dydaktyki, wychowania i opieki, np.:
- uczeń mający trudności w nauce;
- uczeń zdolny;
- uczeń izolowany;
- uczeń autystyczny;
- rodzina niewydolna wychowawczo;
- podejrzenie przemocy domowej;
- odbiór dziecka po zajęciach (kto jest uprawniony, rodzic pod wpływem alkoholu, rodzic, któremu odebrano władzę rodzicielską);
- narkotyki w klasie;
- samookaleczenia;
- uczeń agresywny;
- uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej;
- brak integracji w zespole klasowym;
- uczeń nieśmiały;
- uczeń z mutyzmem wybiórczym;
- niski poziom czytelnictwa;
- uczeń bierny na zajęciach wf (także taki, który nie chce w nich uczestniczyć i przedstawia zwolnienia od rodziców);
- uczeń z cukrzycą lub innym schorzeniem;
- uczeń, który nie chce pozostawać w szkole (częsty przypadek w klasie pierwszej);
- prawidłowa organizacja wycieczki;
- uczeń z dużą absencją (także z powodu wagarów);
- uczennica ciężarna.

Pamiętajmy, że wskazując rozwiązanie problemu, musimy przede wszystkim uwzględniać obowiązujące przepisy, w tym RODO. Istotny jest również takt pedagogiczny, który nie tylko zasadniczo wpływa na jakość i efektywność wdrożonych działań, ale również buduje prawidłowe relacje, np. z rodzicami, oparte na dialogu i zaufaniu.

Pamiętaj, że spotkanie z komisją to rozmowa, a nie egzamin! Pytania będą dotyczyły wyłącznie zadań zrealizowanych w okresie stażu, więc z pewnością nie będziesz zaskoczony.

Kiedy dokładnie będzie rozmowa kwalifikacyjna?
Jeśli wniosek złożymy do końca czerwca – spotkanie z komisją będzie najpóźniej w sierpniu. Jeśli uczynimy to do końca października – nie później, niż w grudniu. Nie jest możliwe określenie tu i teraz dokładnego terminu. Zgodnie z przepisami komisje mogą pracować przez cały rok. Organ powołujący komisję ma obowiązek powiadomić nauczyciela o terminie rozmowy kwalifikacyjnej nie później, niż na siedem dni przed spotkaniem z komisją. Oczekiwanie na rozmowę (egzamin) czasem jest związane z liczbą złożonych wniosków przez nauczycieli określonej specjalności.

Zapraszamy na nasze grupy awansowe na Facebooku...


Następny rozdział