Barbara Jednorowicz - Plastydy - organella charakterystyczne wyłącznie dla komórek roślinnych - konspekt zajęć pozalekcyjnych z biologii. Publikacje nauczycieli, AWANS.NET.

www.awans.net
Publikacje nauczycieli
 › strona główna › archiwum › indeks autorów › kontakt

Barbara Jednorowicz,   Gimnazjum nr 1 w Międzyrzeczu

Plastydy - organella charakterystyczne wyłącznie dla komórek roślinnych

Konspekt zajęć pozalekcyjnych z biologiiCzas trwania zajęć:
2 godziny lekcyjne.

Cel ogólny:
Dokonanie ogólnej charakterystyki plastydów, ich budowy, kształtu i funkcji.

Osiągnięcia uczniów:
Po zajęciach uczeń powinien:
 • wiedzieć, że plastydy występują wyłącznie w komórkach roślinnych,
 • rozróżniać plastydy wśród innych organelli komórkowych,
 • dokonać podziału plastydów na chloroplasty, chromoplasty i leukoplasty,
 • podawać przykłady organów roślin, w których występują te plastydy,
 • wskazywać określone plastydy na preparacie mikroskopowym i rysunkach,
 • wymieniać istotne cechy budowy plastydów,
 • porównywać plastydy pod kątem występowania, kształtu, obecności barwników i pełnionych funkcji,
 • dostrzegać i wyjaśniać związki między budową a funkcją plastydów,
 • porównywać obraz spod mikroskopu z rysunkiem w podręczniku,
 • sprawnie posługiwać się mikroskopem,
 • samodzielnie zdobywać wiedzę z różnych źródeł informacji,
 • samodzielnie i aktywnie wyciągać wnioski,
 • zgodnie współpracować z członkami grupy.
Metody pracy:
 • laboratoryjno - grupowa,
 • praca z tekstem i obserwacje mikroskopowe wg instrukcji,
 • dyskusja.
Środki dydaktyczne:
 • mikroskopy oraz sprzęt do wykonywania preparatów mikroskopowych,
 • materiał roślinny: kora drzewa z zielonym nalotem, świeże pędy moczarki kanadyjskiej, nitki skrętnicy, owoce jarzębiny i róży, korzeń marchwi, liście trzykrotki, bulwy ziemniaka, cebula,
 • plansza: Budowa komórki roślinnej,
 • plansza: Glony,
 • kserokopie zdjęć i rysunków spod mikroskopu,
 • zestawy materiałów źródłowych,
 • instrukcje dla poszczególnych grup.
Przebieg zajęć:
Faza wstępna
 • Wyjaśnienie celu zajęć.
 • Uczniowie przedstawiają swoje wiadomości na temat plastydów i proponują metody wzbogacenia posiadanej wiedzy.
 • Planowanie pracy na zajęciach.
 • Podział plastydów na chloroplasty, chromoplasty i leukoplasty.
 • Analiza budowy plastydów na podstawie rysunków chloroplastów spod mikroskopu elektronowego.
 • Omówienie instrukcji do ćwiczeń. Uwzględnienie w nich propozycji uczniów.
Faza realizacyjna
 • Praca w grupach 3 osobowych. Uczniowie, dzieląc się zadaniami, wykonują polecenia zawarte w instrukcji.
 • Liderzy grup referują wyniki pracy swojego zespołu, a pozostali uczniowie uważnie wysłuchują wypowiedzi swoich kolegów.
Faza podsumowująca
 • Zestawienie, opracowanie i porównanie otrzymanych wyników.
 • Opracowanie wniosków końcowych.
 • Dokonanie charakterystyki porównawczej plastydów - uzupełnienie tabeli.
Zestawienie wiadomości o plastydach
Cechy porównawcze Chloroplasty Chromoplasty Leukoplasty
Występowanie W organach rośliny wystawionych na działanie światła. W wielu mięsistych owocach, korzeniach marchwi, płatkach korony wielu roślin, w pyłku kwiatowym. W komórkach, które nie podlegają bezpośredniemu oddziaływaniu światła. Szczególnie obficie występują w komórkach organów spichrzowych np. bulw, kłączy.
Kształt U glonów w postaci wstęg, płytek, siateczek, u roślin wyższych - soczewkowaty. Mogą mieć kształt płatowaty, wielokątny, kulisty, wrzecionowaty. Najczęściej prawie kulisty, soczewkowaty, nitkowaty lub wrzecionowaty.
Posiadane barwniki
 • Chlorofil
 • Karoten
 • Ksantofil
 • Karoten
 • Ksantofil
 • Brak barwników
Rola Biorą udział w procesie fotosyntezy. Nadają zielone zabarwienie nadziemnym pędom rośliny. Nadają barwę kwiatom i owocom (związek z zapylaniem kwiatów i rozsiewaniem owoców). Wywołują jesienne barwy uprzednio zielonych liści. Karoten bierze udział w budowie witaminy A. Biorą udział w tworzeniu i magazynowaniu substancji zapasowych (skrobi, białek i tłuszczów).

Plastydy mogą przechodzić jedne w drugie:

leukoplasty->chloroplasty->chromoplasty

Pobierz załącznik do konspektu zajęć. Załącznik zawiera instrukcje dla poszczególnych grup.
Załącznik zapisany jest w formacie .pdf, który obsługiwany jest przez program Adobe Acrobat Reader.


Tej samej Autorki:
Budowa i czynności układu moczowego - prezentacja programu PowerPoint

Publikacja dodana do Archiwum Internetowego Serwisu Oświatowego AWANS.NET 20 maja 2004 r. do góry

Copyright © 2004 AWANS.NET