www.awans.net
Publikacje nauczycieli
 › strona główna › archiwum › indeks autorów › kontakt

Wojciech Cieszkowski,   Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jarosława Iwaszkiewicza w Ciechanowcu

Analiza ścieków i poziomu zanieczyszczeń wody oraz opracowanie stanu gleb na terenie gminy Ciechanowiec

Program zajęć pozalekcyjnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jarosława Iwaszkiewicza w Ciechanowcu

Ogólne założenia programu zajęć

Cel zajęć
Zapoznanie młodzieży z poziomem zanieczyszczeń wody, stanem gleb oraz oczyszczaniem ścieków na terenie gminy Ciechanowiec. Cel ten będzie realizowany poprzez nauczenie uczestników zajęć metod analizy wody, ścieków , jak również metod analizy niektórych danych charakteryzujących stan gleb. Działanie te mają również na celu uświadomienie młodzieży konieczności ochrony środowiska poprzez namacalne stwierdzenie obecności substancji szkodliwych w otoczeniu.

Tematy wiodące w programie zajęć
Analiza wody
 1. Ogólne wiadomości o wodzie.
 2. Cel i zakres badania wody.
 3. Sposoby prowadzenia dokumentacji badań.
 4. Pobieranie, utrwalanie i przechowywanie próbek do analizy.
 5. Analiza błędów w analizie,
 6. Wskaźniki jakości wody.
 7. Metody fizyczne badania wody.
 8. Badania chemiczne wody.
 9. Wymagania jakościowe wody uzdatnionej.
 10. Sposoby przemysłowego uzdatniania wody.
Analiza ścieków
 1. Charakterystyka ścieków.
 2. Cel i zakres analizy ścieków.
 3. Sposoby prowadzenia dokumentacji badań.
 4. Wybrane badania chemiczne ścieków.
 5. Wybrane badania chemiczne osadów ściekowych.
Stan gleb
 1. Ogólne wiadomości o glebach.
 2. Cel i zakres badań gleb.
 3. Pobieranie, utrwalanie i przechowywanie próbek do analizy.
 4. Wybrane metody analizy chemicznej gleb.
Ponadto:
 1. Podstawy prawne ochrony wód i gleb w Polsce.
 2. Ochrona środowiska w prawie unijnym.
 3. Normy jakościowe w ochronie środowiska.

Opracowanie i udostępnienie
W każdym temacie przewidziane jest opracowanie ogólnie dostępnej informacji na temat prowadzonych badań oraz ich wyników. Zostaną one umieszczone na internetowej stronie Zespołu Szkół w Ciechanowcu.

Czas wykonania
Ze względu na szeroki zakres badań program będzie prowadzony przez dłuższy czas. Wieloletnie badania umożliwią porównanie poziomu czystości (zanieczyszczeń) środowiska naturalnego w funkcji czasu.

Miejsce wykonania
Pracownia chemii w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu.

Instytucje współpracujące i wspomagające
Ze względu na charakter badań i analiz przewiduję nawiązanie ścisłej współpracy z Urzędem Miasta i Gminy Ciechanowiec, jak również z jednostką organizacyjną Urzędu Miasta - Zakładem Gospodarki Komunalnej. Zwrócę się także o pomoc finansową (dotację) do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Poszukam również sponsorów na sprzęt i odczynniki.

Przewiduję nawiązanie współpracy z Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska w Białymstoku oraz z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Warszawskiego.

Część szczegółowa

Etapy realizacji zadania

 1. Pozyskanie poparcia Urzędu Miasta i Gminy Ciechanowiec - wrzesień - październik 2004.
 2. Zdobycie funduszy na doposażenie pracowni chemii w sprzęt i odczynniki potrzebne do analiz - październik - grudzień 2004.
 3. Doposażenie pracowni w potrzebny sprzęt i odczynniki - wrzesień - grudzień 2004.
 4. Wytypowanie miejsc analizowania wód powierzchniowych i stanu gleb - wrzesień - listopad 2004.
 5. Uzgodnienie z Zakładem Gospodarki Komunalnej częstości pobierania ścieków do analizy oraz zapoznanie młodzieży z urządzeniami oczyszczalni ścieków - listopad 2004.
 6. Zajęcia mające na celu nauczenie młodzieży czynności analitycznych - od stycznia 2005 .
 7. Stały monitoring stanu wód powierzchniowych, gleb i ścieków - od lutego2005.
 8. Systematyczne opracowywanie wyników i ich publikacja w Internecie - od chwili ich otrzymania.
Zakres przedmiotowy koniecznego wyposażenia pracownii chemii
L. p. Wyposażenie pracowni chemii Koszt zł
1. Pehametry przenośne i stacjonarne 2500
2. Spektrofotometr UV / IR 28000
3. Elektrody jonoselektywne 20000
4. Tlenomierz 3000
5. Przyrząd do pomiaru BZT 7000
6. Sprzęt miarowy klasy A 10000
7. Sprzęt laboratoryjny pomocniczy 15000
8. Mętnościomierz 6000
9. Ultratermostat 5000
10. Konduktometry przenośne i stacjonarne 1500
11. Spektrofotometr atomowy 35000
12. Odczynniki do analiz 20000
13. Waga analityczna 9000
14. Destylarka do wody, zestaw do demineralizacji wody, redestylator 4000
15. Suszarka laboratoryjna 8000
16. Mieszadła magnetyczne 500
17. Piec muflowy 7000
18. Pompa próżniowa 1800
19. Wytrząsarka 4000
  Razem 186300

Podstawa prawna badań oraz wymieniony zakres badań
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dziennik Ustaw nr 203 z 2002 r., poz. 1718)
Zestaw PN o numerach C - 04537 do C - 04633 z wyjątkami.

Analiza fizyko - chemiczna wody wodociągowej i ścieków.
Odczyn pH
Temperatura
Barwa
Mętność
Zapach
Utlenialność
Twardość ogólna
Zasadowość ogólna
Czynny nadmiar Cl2
BZT5
ChZTcr
Azot ogólny
Azot azotynowy
Azot amoniakalny
Fosfor ogólny
Ortofosforany
Chlorki, siarczany
K, Na, Ca, Mg
Fenole lotne
Hg, Cd, Cu, Ni, Cr, Pb, As, V, Se, AgTego samego Autora:
Po co nam gimnazjum - artykuł polemiczny

Publikacja dodana do Archiwum Internetowego Serwisu Oświatowego AWANS.NET 14 października 2004 r. do góry

Copyright © 2004 AWANS.NET