Zbigniew Warakomski
Jak przygotować dokumentację dla komisji?
"Stary" Poradnik dla osób ubiegających się o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego - część 1
Ten Poradnik jest przeznaczony dla nauczycieli, którzy przed 1 września 2018 r. zakończyli staż, ale nie otrzymali oceny dorobku lub nie złożyli wniosku o postępowanie
Nauczycieli w trakcie stażu oraz rozpoczynających staż po 31 sierpnia 2018 r. zapraszamy do lektury nowego Poradnika

Wydanie VI, napisane w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli z dnia 1 marca 2013 r.


Część "A" będzie nam służyła do zgromadzenia dokumentów, o których mowa w § 9 ust. 1 pkt. 1 - 2 Rozporządzenia.

§ 9. 1. Dokumentacja załączona do wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego, z zastrzeżeniem ust. 2, obejmuje:
1) dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe, a w przypadku nauczyciela kontraktowego lub nauczyciela mianowanego także akt nadania stopnia awansu zawodowego - poświadczone kopie;
2) zaświadczenie dyrektora szkoły zawierające informacje o:
a) wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu; w przypadku nauczyciela, który w okresie odbywania stażu zmienił miejsce zatrudnienia, oraz nauczyciela zatrudnionego w kilku szkołach, w każdej w wymiarze niższym niż połowa obowiązkowego wymiaru zajęć, łącznie w wymiarze co najmniej połowy obowiązkowego wymiaru zajęć, należy załączyć zaświadczenia ze wszystkich szkół, w których nauczyciel był zatrudniony w okresie stażu,
b) dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego nauczyciela,
c) dacie złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego,
d) uzyskanej przez nauczyciela ocenie dorobku zawodowego za okres stażu oraz dacie jej dokonania, a w przypadku nauczyciela, który w okresie odbywania stażu zmienił miejsce zatrudnienia - także o ocenie dorobku zawodowego za okres stażu odbytego w poprzednim miejscu zatrudnienia.Początek części "A"
Dość teorii, teraz już sama praktyka! Siadamy do komputera i piszemy stronę tytułową części "A". (Umawiam się w ten sposób: każdy przykładowy dokument umieszczam w osobnym pliku .pdf, a linkiem do niego jest nazwa tego dokumentu. Jeżeli więc chcą Państwo obejrzeć, jak wygląda moja strona tytułowa, o której piszę w poprzednim zdaniu, proszę kliknąć na słowa powyżej: stronę tytułową. Pliki .pdf są dosyć duże (za to zapewniają bardzo wysoką jakość wydruku), więc proszę się nie niecierpliwić, jeżeli nie będą otwierały się od razu. Zamiast otwierać plik w przeglądarce, można zapisać go na komputerze - będziemy wtedy mieli dostęp do dokumentu nawet po rozłączeniu się z Internetem. W tym celu należy kliknąć prawym przyciskiem myszki na link (p. rysunek poniżej), a następnie wybrać: "Zapisz element docelowy jako..." i kliknąć lewym przyciskiem. Należy podać lokalizację zapisu. Nastąpi pobieranie pliku i zapisanie go na komputerze.

Pobieranie pliku

Jeżeli plik w ogóle nie otwiera się, należy ze strony Pobierz program pobrać darmowy program Acrobat Reader i zainstalować go na swoim komputerze. A więc do dzieła!

Mamy już stronę tytułową (strony tytułowe części "A" i "B", celem dokładniejszego ich zaznaczenia, można dać na papierze w delikatnym kolorze pastelowym - unikałbym tutaj fajerwerków, wszak to dokument), teraz proponuję napisać stronę, która będzie spisem treści części "A". Obie strony umieszczamy w osobnych koszulkach (krystalicznych!).

Kompletujemy teczkę nr 1
Teczka nr 1 zawiera wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego. Piszemy stronę tytułową dla teczki nr 1. Każdą kartkę i dokument po wydrukowaniu wkładamy do koszulki - nie będę już więcej pisał na ten temat.

Piszemy o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego. Po podpisaniu wkładamy go w koszulkę i umieszczamy w teczce. Czyli podsumowując - na tym etapie w segregatorze mamy kolejno:
  • strona tytułowa (tylko w koszulce),
  • spis zawartości części "A" (tylko w koszulce),
  • teczkę nr 1 - wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego (w teczce i koszulce - mimo, że zawiera tylko jeden dokument).

Czasem nauczyciele mają problem, czy we wniosku napisać: "art. 9c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r." czy "art. 9b ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.". Chodzi o te literki: "b" czy "c" (i to, co dalej). Można skorzystać z takiego wzoru wniosku, jaki zaproponowało mazowieckie Kuratorium Oświaty. Nie występują tam żadne paragrafy. Poniżej znajdują się dwa wzory wniosków z Kuratorium Oświaty w Warszawie: jeden - o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego dla nauczyciela z udziałem przedstawiciela związku zawodowego, drugi - bez udziału przedstawiciela związku zawodowego.
Podkreślam, ze należy na bieżąco zaglądać na strony kuratoriów i zadbać, by wniosek zawierał odniesienie do aktualnych przepisów (te dość często się zmieniają).

Wniosek o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego dla nauczyciela z udziałem przedstawiciela związku zawodowego
Wniosek o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego dla nauczyciela bez udziału przedstawiciela związku zawodowego

Jako że w różnych regionach Polski mogą być różne preferencje, najbezpieczniej jest poprosić w swoim kuratorium o wzór wniosku.

Teczka nr 2
Teczka nr 2 zawierastronę tytułową oraz kopie dokumentów wymienionych na stronie tytułowej, czyli dyplom ukończenia studiów, akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego, czasem mogą być jeszcze inne dokumenty. Potwierdzamy ich zgodność z oryginałami, pakujemy w koszulki i do teczki.

Co to oznacza: potwierdzić zgodność dokumentu z oryginałem? Do tej pory wystarczało, że dokumenty potwierdzał dyrektor szkoły, (duża pieczęć okrągła, taka jak na świadectwach). Ale! Dotarły do nas informacje (maj 2013), że w pewnych regionach wymagane jest potwierdzenie zgodne z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego, zawartymi w art. 76a. Kto ma ochotę to czytać, to tutaj jest pełny tekst artykułu, poniżej podaję esencję:

Kopie dokumentów przedkładanych w postępowaniu na stopień awansu zawodowego, zgodnie z art. 76a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. poz. 267) mogą zostać poświadczone przez:
1) notariusza,
2) organ państwowy lub podmiot wykonujący zadania z zakresu administracji publicznej – jeżeli dokument mający stanowić dowód w postępowaniu znajduje się w aktach tego organu lub podmiotu (np. akt nadania stopnia awansu nauczyciela mianowanego przez odpowiedni organ administracji samorządowej),
3) występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem lub radcą prawnym.Teczka nr 3
Bierzemy się za teczkę nr 3. Zawierać ona będzie zaświadczenie naszego pana dyrektora. Drukujemy stronę tytułową.

Rzut oka na nią pozwala stwierdzić, że jeśli porównamy poprzednie Rozporządzenie z obecnym, to największe zmiany zaszły właśnie w tej teczce. Nie należy już w niej zamieszczać planu rozwoju zawodowego ani sprawozdania z jego realizacji. Nie znaczy to jednak, że dokumenty te przestają nas obowiązywać. Nadal będziemy opracowywać plany rozwoju i sprawozdania z ich realizacji, zostaną one jednak w szkole i nie znajdą się w awansowej teczce składanej w KO.

Problemem dyrektora, a nie naszym jest napisanie takiego zaświadczenia. Zgłosimy się po niego w odpowiednim czasie i umieścimy w teczce nr 3, za strona tytułową. Tutaj podam proponowany wzór takiego zaświadczenia.
Wymiar zatrudnienia i zajmowane stanowisko w dniu wydania zaświadczenia - wymiar zatrudnienia: ..................
- zajmowane stanowisko: ..................
Okres odbywania stażu
Wymiar zatrudnienia i zajmowane stanowisko w okresie odbywania stażu - wymiar zatrudnienia: ..................
- zajmowane stanowisko: ..................
Data zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego
Data złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
Data dokonania pozytywnej oceny dorobku za okres stażu
Data otrzymania przez nauczyciela pozytywnej oceny dorobku za okres stażu
Mimo że planów i sprawozdań nie zamieszcza się już w teczce, chciałbym poświęcić im w tym miejscu nieco uwagi, ponieważ wiem, że ten temat ujęty w poprzednich wydaniach Poradnika cieszył się dużym zainteresowaniem.

Zamieszczam tutaj link do przykładowego Planu Rozwoju Zawodowego.

Przykładowy Plan Rozwoju Zawodowego - Pobierz

Polecam zapoznanie się z krótkim artykułem, który znajduje się w Serwisie AWANS.NET - "Co dla dyrektora, co dla komisji". Chodzi o to, że plan rozwoju zawodowego powinien być napisany w oparciu o par. 8 ust. 1 lub par. 8 ust. 2 Rozporządzenia. Należy zwrócić uwagę na to, by plan rozwoju został napisany po uprzedniej dogłębnej analizie wszystkich obszarów pracy szkoły i potrzeb uczniów. Zadania zawarte w planie muszą wynikać z Programu Rozwoju Szkoły, Programu Wychowawczego oraz korespondować z przyjętą wizją i misją szkoły.

Kilka słów o sprawozdaniu z realizacji planu rozwoju zawodowego za okres stażu. Chciałbym podkreślić trzy ostatnie słowa. W tym sprawozdaniu, przeznaczonym dla dyrektora, opisujemy nasze działania tylko z okresu stażu. Nasze dokonania spoza stażu i w czasie jego trwania opiszemy dla komisji i zamieścimy w części "B".

W sprawozdaniu dla dyrektora piszemy raczej krótko, stwierdzamy fakty, podajemy terminy, pamiętamy o tym, by sprawozdanie było dość szczegółowe. Niczego nie analizujemy. Na to przyjdzie pora w części dla komisji. Informujemy więc, w jaki sposób zrealizowaliśmy zamierzenia nakreślone w planie rozwoju zawodowego. Bierzemy po kolei każdy punkt planu rozwoju i piszemy, jak żeśmy go zrealizowali. I sprawozdanie gotowe. Nie ma potrzeby się rozpisywać, jednak należy zadbać o to, by opracowanie było szczegółowe. Sprawozdanie jest czytelne, jeśli jest napisane w punktach. Mogą to być np. kolejne punkty planu rozwoju zawodowego. I wtedy piszemy: Punkt taki a taki:

W czasie trwania stażu zrobiłam to a to, np. przeprowadziłam 5 lekcji otwartych ...

itd.

Ważne, aby sprawozdanie było jakoś powiązane z planem rozwoju, miało podobną formę

, żeby łatwo można było porównać zadania określone w planie z opisem ich realizacji w sprawozdaniu.

Poniżej podaję link do przykładowego sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego. Ma ono formę tabelki. Jest napisane w oparciu o Rozporządzeniez dnia 1 marca 2013 r., podobnie, jak plan rozwoju zawodowego, do którego link znajduje się powyżej. Oba dokumenty są ze sobą powiązane - jest to sprawozdanie z tego właśnie planu, z którym Państwo się zapoznali. Najlepiej wydrukować sobie oba dokumenty i porównać.

Przykładowe Sprawozdanie z Realizacji Planu Rozwoju Zawodowego - Pobierz

Podsumowując: sprawozdanie dla dyrektora piszemy według planu rozwoju zawodowego - i tylko za okres stażu; część "B" dla komisji kompletujemy według Rozporządzenia z dnia 1 marca 2013 r. - obejmuje ona okres stażu; może również dotyczyć okresu przed rozpoczęciem i po zakończeniu stażu.

Wszystkie dokumenty pakujemy w koszulki i wkładamy do odpowiednich teczek, a teczki w kolejności do segregatora.

Kolejność dokumentów w segregatorze jest w tej chwili następująca:
I tyle. Trudno jednak powiedzieć, że w tym momencie wykonaliśmy już połowę pracy, mimo że jedna część jest już gotowa. Najgorsze, czyli
część "B" jeszcze przed nami.