Justyna Jońska

Scenariusz lekcji języka angielskiego z wykorzystaniem technologii informacyjno – komunikacyjnej w klasie pierwszej szkoły podstawowej
Do podręcznika New Bingo 1 Plus Reforma 2017, Wydawnictwo Szkolne PWN

Lesson 2: In the classroom.

Cele:
W trakcie lekcji uczeń:
- utrwali formy powitania i przedstawiania się po angielsku,
- pozna nazwy przyborów szkolnych,
- nauczy się zadawać pytanie What is this?,
- nauczy się odpowiedzi na to pytanie This is a ...,
- nauczy się rapu What is this?,
- będzie słuchał i wykonywał polecenia po angielsku.

Techniki pracy:
- opisywanie obrazka (nazywanie przedmiotów i postaci),
- słuchanie ze wskazywaniem na ilustrację,
- słuchanie i nauka rapu,
- dialogi w parach,
- rysowanie (po śladzie),
- kolorowanie (materiały ćwiczeniowe),
- gra MEMORY na tablicy interaktywnej,
- zabawa w rozpoznawanie rekwizytów,
- zabawa z kartami obrazkowymi.

Na lekcji potrzebne będzie:
- maskotka klasowa myszka Ben lub inna,
- podręcznik, str. 5 (lekcja 2.),
- materiały ćwiczeniowe, str. 5,
- płyta CD 1lub interaktywny katalog zasobów edukacyjnych wydawnictwa: ścieżki nr 4, 5,
- maskotka klasowa myszka Ben lub inna,
- rekwizyty (przybory szkolne)
- książka,
- tablica interaktywna- wykorzystane i polecane filmy :
https://www.youtube.com/watch?v=AS5nhKzaOqo,
https://www.youtube.com/watch?v=g7kK989HiRQ,
https://www.youtube.com/watch?v=umNxz6QqfZg.
- karty obrazkowe z nowo poznanymi wyrazami (flashcards) lub obrazy z przygotowanymi wyrazami na tablicy interaktywnej.

Rozgrzewka językowa
Informujemy uczniów czego dziś nauczą się na lekcji.
Nauczyciel wita się z dziećmi.
N: ­Good morning, children!
U: ­Good morning, teacher!­
N (zwracając się do maskotki klasowej, Bena): ­Hello, Ben!
N (głosem­Bena): ­Hello!
N: - Zaśpiewajmy piosenkę powitalną z lekcji pierwszej.
Let’s sing a song! [płyta CD 1, track 3 lub katalog zasobów edukacyjnych wydawnictwa]
Good morning children!
N (zwracając się do maskotki klasowej Bena): ­What’s your name?
N (głosem Bena): I’m Ben.­
N: It’s nice to see you, Ben.
N (głosem Bena, zwracając się kolejno do dzieci): What’s your name?
U: ­ I’m Kasia.
N+U (śpiewając): ­Good morning Kasia, hello to you ...

Sprawdzenie pracy domowej
Materiały ćwiczeniowe , str. 4. - namalowanie swojego portretu. Dzieci otrzymują oceny graficzne, np. stempelki, naklejki, uśmiechnięte buzie. Nauczyciel pyta czy dzieci utrwaliły w domu lekcję z płytą CD lub na stronie internetowej wydawnictwa.

Prezentacja nowego słownictwa
Nauczyciel pokazuje dzieciom rekwizyty, nazywając je.
N (pokazując długopis na tablicy interaktywnej): Look and listen! A pen! This is a pen!
N(pokazując ołówek): ­A pencil! This is a pencil!­
N (pokazując piórnik): ­ A pencil-case! This is a pencil-case!
N (pokazując książkę): ­A book! This is a book!
N (pokazując linijkę): ­A ruler! This is a ruler!
N (pokazując gumkę): A rubber! This is a rubber!­
N (pokazując tornister): A school-bag! This is a school-bag!
N (pokazując tablicę): A board! This is a board!
Nauczyciel ponownie przedstawia nazwy przyborów szkolnych, zachęcając uczniów do powtarzania nazw za nim.
N: ­Listen and repeat: a pen! This is a pen.­Itd.
N (zwracając się do maskotki klasowej): ­Ben! What is this?
N (głosem Bena): This is a ruler. Itd.

Zabawa w rozpoznawanie rekwizytów
Nauczyciel prosi dzieci o ułożenie na ławkach następujących rekwizytów: długopis, ołówek, piórnik, książka, linijka, gumka.
N: ­Take out your pen (długopis). Take out your pencil (ołówek). Take out your pencil case (piórnik). Take out your book (książka). Take out your ruler (linijka). Take out your rubber (gumka).
W dowolnej kolejności nauczyciel wymienia nazwy przedmiotów ułożonych przez dzieci na ławkach. Uczniowie podnoszą do góry „wywołany” przedmiot, powtarzając głośno za nauczycielem wypowiadane przez nauczyciela słowa, np. Yes! This is a rubber. Yes, this is a pencil-case.Itd.
Ćwiczenie 1 str.5
N: ­Open your books at page 5.
Nauczyciel otwiera książkę i wskazuje na ilustrację z ćwiczenia 1.
N: ­ Look! This is a classroom. Who is this? Kto to jest?
N+U: Ms Betty Brown (the teacher).
N: ­Who is this?­(wskazując po koleina postaci bohaterów podręcznika).
U: ­Kasia / Ola / Tomek / Andy.
N: ­Very good.
Posłuchajcie teraz nagrania, wskazując na elementy obrazka.
Tapescript lub interaktywny katalog zasobów edukacyjnych [CD 1 track­4]:
Betty­Brown: Good morning, children! Dzieci: Good morning, teacher! Betty­Brown: This is our classroom! Kasia, what is this? Kasia: This is a pen. Betty Brown: Ola! What is this? Ola: This is a book. Betty­Brown: Tomek! What is this? Tomek: This is a pencil. Betty Brown: Andy! What is this? Andy: This is a rubber. Betty Brown: Very good. Thank you!
Uczniowie słuchają nagrania i powtarzają zdania, wskazując przedmioty na ilustracjach w swoich podręcznikach.
Ćwiczenie 2 str.5.
Nauka rapu. Kierujemy uwagę dzieci na zdjęcia przyborów szkolnych.
N: ­Look at the pictures in your book­(wskazując­na­obrazkiw­ćwiczeniu­2).
Listen, point and repeat. Posłuchajmy nagrania, wskazując na kolejne obrazki, i spróbujmy powtórzyć rap.
Tapescript lub interaktywny katalog zasobów edukacyjnych [CD­1­track­5]:
What is this? This is a pen. What is this? This is a pencil. What is this? This is a pencil-case. What is this? This is a book. What is this? This is a ruler. What is this? This is a rubber. What is this? This is a school-bag. What is this? This is a board.
Zalecane jest co najmniej dwukrotne wysłuchanie rapu.

Aktywizacja i utrwalenie nowego materiału
Ćwiczenie 3 str. 5
Wskazuj na obrazki przyborów szkolnych na str.­8–9, zadając pytanie: What is it ? Dzieci odpowiadają chóralnie. Poproś, aby pobawiły się w parach w tę zabawę, na zmianę wskazując dowolny przedmiot na str.8 –9 i zadając pytanie: What is it?

Zabawa z użyciem kart obrazkowych lub obrazów pojawiających się na tablicy interaktywnej
Nauczyciel pokazuje, w dowolnej kolejności, przygotowane wcześniej kart obrazkowe, zadając pytania. Uczniowie ochotnicy odpowiadają na nie.
N: ­What is this?­ U: ­(This is) a pen­/­a pencil­/­a pencil-case­/a book­/­a ruler­/­a rubber­/­a school-bag­/­a board.
Na tablicy interaktywnej pojawiają się pięć wybranych kart obrazkowych, np. długopis, linijka, gumka, ołówek, książka. Prosi uczniów, aby popatrzyli przez chwilę na ilustracje i spróbowali zapamiętać, co przedstawiają, poprzez wspólne, głośne powtórzenie ich nazw po angielsku. Następnie dzieci zamykają oczy. Nauczyciel wymienia powoli nazwy tych samych przedmiotów jeszcze raz, pomijając nazwę jednego z nich. Uczniowie mają odgadnąć, której nazwy nauczyciel nie wymienił. Można skorzystać z następujących stron:
https://www.youtube.com/watch?v=AS5nhKzaOqo,
https://www.youtube.com/watch?v=g7kK989HiRQ,
https://www.youtube.com/watch?v=umNxz6QqfZg.

Ćwiczenie dodatkowe (dla uczniów mniej zaawansowanych)
Nauczyciel przeprowadza ćwiczenie w podobny sposób, pomijając etap, na którym dzieci mają zamknąć oczy.
N: ­Posłuchajcie słów jeszcze raz i pokażcie, którą kartę teraz pominę?
Uczeń ochotnik odchodzi do tablicy i pokazuje kartę, której nazwy nauczyciel nie wymienił (lub jeśli chce, mówi na głos tę nazwę). Ćwiczenie dodatkowe: rap z podziałem na role. Podziel dzieci na dwie grupy, według dowolnego klucza, np. chłopcy zadają pytania, a dziewczynki odpowiadają (lub odwrotnie), dzieci pracują w parach, jedno zadaje pytanie, a drugie odpowiada.

Zaleca się kontynuowanie lekcji, wykorzystując materiały z publikacji­ New Bingo! 1 Plus REFORMA 2017 Materiały ćwiczeniowe.

Ćwiczenie 3 str. 5 (Materiały ćwiczeniowe)
Uczniowie mają za zadanie dokończyć ołówkiem rysunki(połączyć kropki), a następnie je pokolorować.
N (wskazując na str.­5 i demonstrując czynności rysowania i kolorowania): Take out your pencils! Draw a pencil case. Draw a book. Draw a school-bag. Draw a pen. Then colour the pictures. Po narysowaniu przedmiotów, pokolorujcie rysunki.
W czasie, gdy dzieci są zajęte kolorowaniem, nauczyciel chodzi po klasie, zadaje dzieciom pytania dotyczące rysunku, który w danym momencie dziecko koloruje.
N: ­What is this?
U: ­This is a ... .

Zakończenie lekcji
Nauczyciel chwali dzieci za pracę na lekcji. Podsumowuje umiejętności, jakie udało się dzieciom zdobyć.
N: Czego nauczyliście się dzisiaj na lekcji języka angielskiego? Poznaliście dużo nowych słów. (Posługując się obrazami na tablicy interaktywnej, nauczyciel wspólnie z uczniami powtarza nowe słownictwo.) Umiecie zapytać: Co to jest? What is this? (Uczniowie powtarzają pytanie za nauczycielem.) Umiecie odpowiedzieć na to pytanie pełnym zdaniem This is a book! (Uczniowie powtarzają.) –Poznaliście nowy rap! (Nauczyciel zachęca dzieci do utrwalenia w domu rapu z ćwiczenia 2.)
Na zakończenie lekcji dzieci oglądają krótki film o przyborach szkolnych.
Interaktywne flashcards: https: //www.youtube.com/watch?v=g7kK989HiRQ

Zakończenie lekcji - maskotka klasowa, myszka Ben, macha łapką na pożegnanie.
N: ­Goodbye, children!
U: ­Goodbye!
Można też zaśpiewać piosenkę pożegnalną z podręcznika Mini BINGO: Goodbye, goodbye, goodbye and see you soon…
Pamiętaj o pochwałach: Super! Well done! Great! Good!

Bibliografia
New Bingo! 1 Plus Reforma 2017 – książka dla nauczyciela. Interaktywny katalog zasobów edukacyjnych, Wydawnictwo Szkolne PWN, Warszawa 2017
You Tube:
https://www.youtube.com/watch?v=AS5nhKzaOqo,
https://www.youtube.com/watch?v=g7kK989HiRQ,
https://www.youtube.com/watch?v=umNxz6QqfZg