www.awans.net
Publikacje nauczycieli
 › awans zawodowy › publikacje nauczycieli › autorzy › kontakt

Izabela Okoń,   Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Rudzie Śląskiej

Le rôle des éléments civilisationnels dans l'enseignement/apprentissage des langues étrangères

Rola elementów realioznawczych w nauczaniu/uczeniu się języków obcych

Streszczenie artykułu
Artykuł poświęcony jest roli oraz znaczeniu elementów realioznawczych w nauczaniu i uczeniu się języków obcych.

Celem lepszego zrozumienia roli i znaczenia realioznawstwa w nauce języków obcych wyjaśnione jest pojęcie realioznawstwa. Jest to w szerokim znaczeniu zespół różnych cech i zjawisk religijnych, moralnych, estetycznych, naukowych i technicznych, właściwych dla danego społeczeństwa, narodu, oraz różnic dzielących społeczeństwa między sobą. Dziedzictwo kulturowe składa się z wierzeń, zwyczajów, oraz dzieł naukowych, literackich, artystycznych, itp., przekazywanych z pokolenia na pokolenie. Każdy cywilizowany naród uczy się szanować kulturę i odrębność innych nacji. Jednak żeby szanować, należy najpierw poznać.

Artykuł próbuje szczególnie podkreślić rolę, jaką odgrywają nauczyciele języków obcych, we wprowadzaniu elementów realioznawczych.

Potrzebą ucznia jest nie tylko porozumiewanie się w poznawanym języku, ale też „przeżycie przygody” w nowych realiach socjo - kulturowych, poznanie zwyczajów, wierzeń, światopoglądu rówieśników, których języka ojczystego się uczy.

Nauczyciel języka obcego powinien mu to umożliwić, poszerzając horyzonty ucznia o inną rzeczywistość socjo - kulturową, podtrzymując zainteresowanie innym krajem aż do końca nauki w szkole, a także ucząc właściwego, praktycznego wykorzystania nabytej wiedzy, w prawdziwych sytuacjach życia codziennego, w których może się znaleźć w przyszłości. Nauczyciel przedstawiony jest w artykule nie tylko jako lingwista, ale „specjalista” realioznawca, posiadający konkretną wiedzę o kraju, którego języka uczy, kompetentny, motywujący.

Wprowadzanie realioznawstwa, jak podkreśla artykuł, powinno stać się integralną częścią lekcji języków obcych, ma ogromne znaczenie we właściwym poznaniu tych języków, poza tym uwrażliwia młodzież na inną kulturę, historię, mentalność, pozwala obalić nieprawdziwe wyobrażenia i stereotypy, uczy szacunku.

Artykuł zaznacza jednak, że lekcja języka obcego nie może stać się wykładem z historii, geografii, czy ekonomii, ale na przykład rozmową o jakimś aspekcie realioznawczym (sztuka, kuchnia, sport, itp.), która wykorzystywałaby słownictwo, nabyte na lekcjach poprzednich. Następnie, podsumowane są w artykule korzyści (intelektualne, personalne, itp.), jakie przynosi uczniowi poznanie elementów realioznawczych danego kraju.

Wyszczególnione są też pomoce naukowe, przydatne do wprowadzania realioznawstwa na zajęciach języków obcych, takie jak artykuły i ogłoszenia prasowe, literatura, filmy, programy telewizyjne i piosenki nagrane na kasetach video, CD, a także mapy, kartki pocztowe, albumy, itp. Wymieniony jest również Internet.

W dalszej części artykułu przedstawione są dwie przykładowe lekcje, przeprowadzone w klasie trzeciej liceum, gdzie przez trzy lata, dwie godziny w tygodniu, młodzież uczy się języka francuskiego.

Pierwsza lekcja wprowadza informacje, dotyczące pewnego regionu we Francji i jego ciekawostek turystycznych, dotyczących między innymi malarstwa, architektury, roślinności, klimatu, itp. Druga lekcja jest kontynuacją pierwszej, ocenia nabytą na niej wiedzę, oraz słownictwo. Dodatkowo, wymienione są wykorzystane na tych lekcjach pomoce naukowe, łącznie z adresami stron internetowych, a także rodzaje wykonywanych zadań, oraz cele komunikatywno-językowe, realioznawczo-kulturowe i psycho-pedagogiczne lekcji. Można również znaleźć krótką ocenę i samoocenę przeprowadzonych lekcji.

W podsumowaniu cytowany jest twórca pedagogiki eksperymentalnej C. Freinet, artykuł odwołuje się również do lingwisty amerykańskiego E. Sapira. Zwrócona jest tu między innymi uwaga na użycie języka ojczystego wyłącznie w uzupełnieniu języka obcego, w celu bycia dobrze zrozumianym, uniknięcia niejasności. Podkreślone jest też, że „odkrywanie” przez młodzież obcych kultur motywuje do uczenia się języków obcych i znacznie tą naukę ułatwia.

Na koniec życzenia satysfakcji i radości w poznawaniu kultur i języków obcych.

I. Introduction
Posséder une autre langue - c'est l'avantage de notre per­sonnalité qui s'enrichit ainsi, nous devenons plus tolérants et plus respectueux à l'égard d'autres nations et cultures.

Les dernières années, il apparaît beaucoup de nouvelles méthodes d'enseignement/apprentissage des langues étran­gères. Les méthodes traditionnelles sont remplacées par des méthodes de plus en plus modernes et efficaces. Les méthodes, les ma­nuels, les démarches linguistiques, psychologiques et péda­gogiques de l'enseignant visent plus que jamais sur l'appre­nant, ses capacités, besoins et intéręts. Leur but est de "transmettre le message" d'une façon plus intéres­sante, claire et facile aux élèves.

Pourquoi faut-il enseigner la civilisation, pen­dant les cours de langue?

Il ne suffit plus d'apprendre aux élèves les règles de gram­maire ou le lexique, ni de leur apprendre à communiquer en langue. En effet, l'élève parle­rait correctement par exemple le français, sans ętre bien compris par les Français. Seule la langue ne suffit pas. Il faut sensibiliser simul­tanément les élèves à la culture du pays d'où elle vient. L'apprenant a besoin, męme subcon­scient, de connaître le pays, sa culture, sa mentalité et non seulement la langue.

Très souvent, au début de l'apprentissage d'une langue étrangère, tout le savoir de l'apprenant sur le pays dont la langue il apprend, se limite aux stéréotypes, aux opinions toutes faites qui, dans la plupart des cas, sont faus­ses, jugeant mal le pays et ses habitants. Et, les pays industria­lisés d'aujourd'hui, grâce à une évolution économique, tech­nologique et sociale, sont souvent très différents de l'image stéréotypée, dans laquelle on les enferme.

Voilà pourquoi, les méthodes modernes d'enseignement/ap­prentissage de langues étrangères doivent sensibiliser les apprenants aux aspects civilisationnels et culturels, montrer l'image vraie des pays et rejeter tout ce qui est faux dans la vision du monde des jeunes.

Pour mieux comprendre l'importance de la civilisation dans l'enseignement/apprentissage des langues étrangères à l'école secondaire il faut répondre aux questions suivantes:

 • Qu'est-ce la civilisation ?
 • Qu'est-ce enseigner la civilisation, pendant le cours de langues ?
 • Qu'est-ce que ça donne - apprendre une culture étran­gère à l'école?
 • Quels supports choisir pour les leçons-civilisation ?

II. Qu'est-ce la civilisation?
Le mot "civilisation" a une signification très large. En général, il s'agît d'un ensemble de phénomènes religieux, moraux, esthétiques, scientifiques et techniques propres à une société, une nation.

Le monde contemporain est héritier d'une civilisation, d'une culture précédente. Chaque pays "civilisé" possèdant un héritage culturel, diffère d'autres nations dans les domaines moraux, religieux, intellectuels, politiques, économi­ques, scien­tifiques et artistiques. Ses habitants ont la conscience de leur unité, de leur patrimoine culturel dis­tinct, se com­po­sant de croyances, coutumes, d'oeuvres scien­tifiques, lit­téraires, artistiques, etc., qu'ils conservent et transmet­tent "de père en fils", de génération en génération. Le pays civilisé respecte aussi la culture et la particularité d'autres pays.

III. Qu'est-ce enseigner la civilisation pendant le cours de langues?
La civilisation doit jouer un rôle significatif dans l'en­seignement/apprentissage des langues étrangères à l'école. De plus, elle doit ętre traitée comme une partie intégrale de l'enseignement moderne des langues, et non comme un supplément, (c'était dans l'enseignement tradition­nel).

L'enseignant "moderne" de langues sensibilise les jeunes à la culture différente de celle de leur pays. Il sait qu'il est impossible de comprendre vraiment une langue moderne sans connaître le pays parlant cette langue, sa culture, son his­toire, sa mentalité.

Au lycée, par exemple, son public se compose d'adole­scents et d'adultes de 16 à 20 ans; l'enseignant est obligé d’adapter ses démarches linguistiques, psychologiques et péda­gogiques à ce public. Le public lycéen a besoin d'avoir vécu une aventure, de connaître un autre monde, une autre civili­sation. Ce besoin est pour lui aussi important que celui de parler une langue.

Le rôle d'enseignant est donc d'entretenir les intéręts des jeunes jusqu'à la fin de leur apprentissage de la langue à l'école. De plus, l'enseignant doit préparer les élèves à savoir exploiter leurs connaissances, acquises dans des situ­ations quotidiennes ou dans un travail prochain.

Enseigner c'est "un art de communiquer", de bien transmet­tre des connaissances aux élèves, de connaître leurs besoins et motivations. Enseigner la civilisation c'est élargir l'ho­rizon de l'élève vers le monde nouveau pour lui, vers de nouvelles modes de vie, réligions, cultures, lui donner "une connaissance spécifique sur la réalité sociale et cul­turelle d'un pays étranger"*.

L'enseignant moderne de langues étrangères familiarise les apprenants avec quelques aspects courants et pratiques de la civilisation contemporaine d'un pays, leur suggère une vision du pays et de ses habitants qui n'est ni uniforme, ni éloignée de la réalité. Cela exige de lui ętre "specia­liste", ayant plus de savoir concret du pays, dont la langue il enseigne, et plus de compétence pour bien transmettre ce savoir aux élèves.

Grâce aux éléments civilisationnels que l'enseignant in­tègre aux leçons, les élèves sont motivés à apprendre la langue étrangère, encouragés à parler, à s'exprimer, in­vités à voyager et à visiter le pays. Bien sűr, les cours de lan­gues ne peuvent pas devenir des cours d'histoire, de géo­graphie ou d’économie, mais, par exemple, l'ensei­gnant peut or­ganiser un discours sur n'im­porte quel aspect civilisationnel (l'art, la cuisine, le sport, etc.) qui serait une bonne occasion de la révision du vocabulaire ac­quis dans les leçons précédentes.

IV. Qu'est-ce que ça donne - apprendre une culture étrangère?
Apprendre une culture étrangère c'est avant tout:

 • entrer en contact avec les jeunes parlant la langue qu'on apprend, et avec quelques aspects de la vie quotidienne de l'autre pays; les contacts préparent aux relations réelles que l'élève pourra avoir, au cours d'un voyage par exemple;
 • acquérir un savoir pratique: lire un plan ou une carte, lire la presse, déchiffrer un symbole routier, reconnaître les pièces de monnaie ou les billets étrangers, savoir s'orienter et se déplacer en ville, en train, sur la route, savoir se débrouiller (acheter, se soigner, s'informer), et les autres;
 • élargir son vocabulaire en mots et en expressions pris directement de la vie quotidienne, culturelle, économique ou politique d'un pays;
 • enrichir sa personnalité, cultiver son esprit, son in­telligence;
 • cultiver sa propre curiosité d'autres cultures, deve­nir tolérant et ouvert aux autres nations, connaître leur esprit, leur mentalité;
 • pouvoir se servir des informations culturelles acquises sur le pays pendant un discours, un voyage;
 • pouvoir discuter sur des questions générales, telles que la protection de l'environnement, l'art, le sport, le chô­mage, etc.

V. Quels supports choisir pour les leçons - civilisation?
Pendant chaque leçon, l'enseignant et les apprenants se servent du manuel - méthode comprenant en principe un livre de l'élève, un cahier d'exercices, des tests, des cassettes, et męme des cassettes video, CD’s, etc. Beaucoup de livres – méthodes de français contemporains (Campus, Tempo, p. ex.) ouvrent aux apprenants le monde actuel français, la francophonie, l’Europe. Les nombreux thèmes de civilisation y sont traités à travers de différentes activités.

Il est important que l'enseignant des langues étrangères enrichisse simultanément les supports en docu­ments "authentiques", séléctionnés et adaptés ou non au niveau des apprenants, tels que articles de presse, littérature, affiches, films et emissions télévisées enrégistrées sur la cassette vidéo, chansons, etc.

Aujourd'hui, grâce à la vidéo, à l'ordinateur, et à l’accès à l’Internet, les cours peuvent ętre très intéressants. De plus, la carte du pays, les cartes postales, l'album (d'une région), les jeux prépa­rés par l'enseignant (les mots croisés, les mots cachés, les tests, etc.) - tout cela rend l'enseignement de la civilisa­tion pendant le cours des langues plus vivant et amusant.

Enfin, pour rendre les élèves actifs, l'enseignant peut les gratifier "des cadeaux" comme journaux, prospectus, bon­bons, pro­ve­nant du pays dont la langue il enseigne.

VI. Leçons exemplaires
Ma première leçon rapporte les informations sur une région de France et sur ses particularités (le climat, le tourisme, les villes touristiques, les peintres, les plantes et les herbes aromatiques). Et, la deuxième évalue les infor­ma­tions acquises de la leçon précédente.

J'ai adap­té mes deux leçons aux besoins et aux possibilités des élèves de la classe IIIe du lycée (IIIe année de l'apprentissage du FLE et 2 heures par semaine du français).

TYPE D'ACTIVITÉS:
 • travail en groupes,
 • travail écrit individuel,
 • jeux de rôles,
 • dialogues,
 • conversation: question-réponse.
MATÉRIEL: OBJECTIFS:
 1. Communicatifs et linguistiques:
  • accroître la compétence de communication orale des élèves dans les situations de communication naturel­les,
  • baser sur des com­péten­ces linguis­tiques déjà assimilées,
  • assimiler les expressions sur la culture, l'art,
  • noms de villes, de monuments, de peintres, de plantes, d'herbes.
 2. Civilisationnels - culturels:
  • élément culturel: la Provence,
  • informations culturelles sur la région et ses par­ticularités (climat, architecture, villes touristi­ques, pein­tures, plantes et herbes aro­ mati­ques, etc), sorties de l’Internet,
  • familiariser les élèves avec quelques aspe­cts courants de la civilisation française contemporaine,
  • placer les élèves dans des situations concrètes qui pourront ętre les leurs s'ils viennent en France.
 3. Psycho-pédagogiques:
  • créer une ambiance amicale, favora­ble à la com­munication,
  • encourager à parler, à par­ticiper,
  • faire bouger les élèves.

LEÇON No 1
THÈME: Les merveilles de Provence.

MÉTHODE: directe, approche communicative.

DURÉE: 90 minutes.

DÉROULEMENT:

 1. Prise de contact (la liste de présence).
 2. Présentation du problème.
  (C'est la première leçon introduisant un nouveau thème, il n'y a pas de rappel).

  Je pose des questions à la classe:

  • Quels noms de régions en France connaissez-vous ?
  • Où se trouve la Provence ?
  • Connaissez-vous les villes en Provence ? Lesquelles ? Mont­rez-les sur la carte !
  • Qui a déjà été en Provence ?

  Je montre à la classe l'album de Provence.

  Avant de parler d'une particularité provençale (d'une ville, du climat, de l'architecture, de la peinture, des plantes, etc.) je montre aux élèves une photo de l'album et j'examine leur savoir général de la culture (des peintres français, des villes, des plantes) par les questions:

  • Pourquoi Avignon est une ville historique ?
  • Quels peintres français connaissez-vous ?
  • Quel est le climat au Sud de la France ?
  • Connaissez-vous le basilic, le laurier, le romarin ? A quoi utilise-t-on ces herbes?

  et d'autres.

  Lorsque je parle de l'architecture provançale, je propose de regar­der les photos des villages provençaux.

 3. Fixation.
  Après avoir regardé l'album, je distribue à la classe les documents sur la Provence, que j'avais sortis de l’Internet exprès (pour que les élèves ne fassent pas eux-męmes les notes pendant le cours). Je lis les informations importantes pour le cours et j'explique le vocabulaire inconnu.

 4. Production des élèves.
  Je propose aux élèves de se diviser en groupes de deux person­nes. Un élève ("touriste") pose des questions à l'autre ("un Provençal") sur la région et ses curiosités touristiques à visiter. Les élèves préparent les dialogues à l'écrit à base de ce qu'ils ont retenu de l'album. Ensuite, ils présentent les dialogues devant les autres.

 5. Évaluation.
  Je propose à la classe de choisir le meilleur dialogue et celui le plus intéressant. J'évalue les auteurs du dialogue. De ma part, j'évalue un autre groupe pour son dialogue ingénieux et grammaticalement correct.

LEÇON No 2
THÈME: En passant par la Provence.

MÉTHODE: directe, approche communicative.

DURÉE: 45 minutes.

DÉROULEMENT:

 1. Prise de contact (la liste de présence).
 2. Petit rappel des connaissances de la leçon précédente.

  Je pose des questions à la classe:

  • De quoi a-t-on parlé dernièrement ?
  • Pourquoi, d'après vous, la Provence attire les touris­tes français et étrangers ?
  • Choisiriez-vous la Provence pour les vacances d'été ? Pour­quoi ?
 3. Production des élèves.
  Je divise les élèves en groupes de 3-4 personnes. Chaque groupe choisit l'un des sujets, que j'écris au tableau, à préparer:

  1. La Provence - région de tourisme,
  2. Une ville touristique,
  3. Les couriosités touristiques en Provence,
  4. Les plantes de Provence.

  Chaque groupe prépare à peu près quatre, cinq phrases sur le sujet choisi (plutôt à l'oral) et invente trois questions à poser sur d'autres sujets. Ensuite, chaque groupe présente devant les autres le sujet préparé et répond aux questions de la classe dans une sorte de conférence de presse.

 4. Évaluation.
  La classe évalue les réponses du groupe à ses questions. Les réponses doivent satisfaire les attentes de la classe (chaque groupe est "expert" dans le sujet choisi). J'évalue les groupes de leur travail, du sujet présenté d'une façon compréhensible, des phrases et questions au sujet correctes et claires. J'estime l'ingé­niosité.

 5. Autoévaluation.
  Les leçons ont plu aux élèves, surtout l’album de Provence dont ils ont retenu bien des détails sur la région, et l'idée de conférence de presse à la fin. Ils étaient motivés à travailler activement par de bonnes notes.

  J'ai à peine réussi à finir les leçons à temps. Elles ont paru trop courtes pour les objectifs, que je m'étais posés avant.

  Par exemple, j'ai voulu que "la conférence de presse" devienne une discussion libre et naturelle sur la Provence et ses curiosités à visiter - je n'ai pas réalisé cet objectif, faute de temps. La préparation des sujets a pris aux élèves plus de temps que je n'avais pensé.

VII. Conclusion
La civilisation doit ętre toujours considérée comme une partie intégrante de l'enseignement/apprentissage des langues étrangères à l'école primaire et secondaire, ne peut jamais ętre négligée ou suprimée. La langue est fortement liée à la culture du pays; d’après Sapir, linguiste américain, apprendre une langue étrangère c'est apprendre une autre conception du monde, une autre réalité.

Célestin Frei­net, éducateur français (1896 - 1966) qui a créé l'école et la pédagogie experimentales, basant sur des techniques de motivation et d'ex­pres­sion disait qu’ "on ne travaille que pour quel­qu'un". L'enseignant ne travaille que pour l'apprenant, pour le motiver à l'intéręt plus profond pour la langue et pour la nation parlant cette langue. Et cet apprenant doit ętre prés­ent et actif.

Bien que l'enseignement de la civilisation et de la cul­ture d'un pays exige parfois l'emploi de la langue mater­nelle, il faut essayer de l'employer exclusivement pour ętre bien compris, au cas de parler des curiosités (touristiques, culinaires, p.ex.), la traiter supplémentaire.

La découverte de la civi­lisation et de la culture étrangères facilite considérablement aux élèves leur apprentissage de la langue étrangère, les motive à l'apprendre. Et, le professeur de langue ne peut pas ętre seulement linguiste, mais s'interésser à la culture du pays dont la langue il enseigne pour savoir la transmettre à ses élèves.

Je souhaite aux enseignants de langues et à leurs apprenants beaucoup de satisfaction et de joie dans “la conquęte” des langues et des cultures étrangères!

Bibliographie
 1. Bérard E.: L'approche communicative: Théorie et prati­que. CLE International, Paris 1991.
 2. Bureau R. & Saivre D.: Apprentissage et cultures. Éd. Karthala, Paris 1986.
 3. Calvetti F.: "Enseigner la civilisation en langue étrangère à l'école primaire" dans Enseiner le français lan­gue étrangère à l'école primaire et maternelle. Presses Universtitaires de Grenoble 1991.
 4. Clébert J-P.: Merveilles de Provence. Éd. de la Martinière, Paris 1993.
 5. Cuq J-P.: "En Revue: de l'interculturel". FDM No 259, 1993.
 6. Krzemińska W.: "Cywilizacja w dydaktyce języka obcego". JO w Sz No 1, 1992.
 7. Marton W.: Dydaktyka języka obcego w szkole średniej - podejście kognitywne. PWN Warszawa 1978.
 8. Pécheur J.: "Apprendre à comprendre les langues". FDM No 269, 1994.
 9. Prejbisz A.: "Rola wychowawcza kulturoz­nawstwa w nauczaniu języka obcego w szkole średniej", JO w Sz No 3.
 10. Rea A.: Le Micro-Robert 2 - dictionnaire de cul­ture générale. Dictionnaires Le Robert, Paris 1990.
 11. Widdowson H. G.: Une approche communicative de l'enseignement des langues. Hatier/Crédif, Paris 1988.
 12. Wilczyńska W.: Introduction à la didactique du Fran­çais Langue Étrangère. Woje­wódz­ki Ośrodek Meto­dyczny, Koszalin 1993.
 13. Wilczyńska W. (1994): "Le rôle des attitudes et représen­tations de type culturel", Neofilolog No 8, 1994.
 14. Zarate G.: Enseigner une culture étrangère. Hachette, Paris 1986.
 15. Żmijewska H.: "Realioznawstwo w nauczaniu języków obcych". Przegląd Glottodydaktyczny No 9, PWN Warszawa 1987.

*) Calvetti F.: "Enseigner la civilisation en langue étrangère à l'école primaire" dans Enseigner le français langue étrangère à l'école primaire et maternelle. Presses Universitaires de Grenoble 1991.


Publikacja dodana do Archiwum Internetowego Serwisu Oświatowego AWANS.NET 9 lutego 2005 r. do góry

Copyright © 2005 AWANS.NET