Anna Wiejak, publikacje nauczycieli, publikacje nauczycielskie, awans zawodowy, rozwój zawodowy, plan rozwoju zawodowego, publikacje, publikacja, dyplomowany, mianowany, opublikować

www.awans.net
Publikacje nauczycieli
 › strona główna › archiwum › indeks autorów › kontakt


Anna Wiejak,   Szkoła Podstawowa Nr 51 im. Jana Pawła II w Lublinie

Kraków dawniej i dzisiaj

Scenariusz zajęć zintegrowanych w klasie IIITemat ośrodka:
Dawne stolice Polski.

Temat dnia:
Kraków dawniej i dzisiaj.
Legendarne dzieje hejnału z Wieży Kościoła Mariackiego na podstawie przeczytanej po cichu legendy pt.: "Przerwany hejnał". Ocena postępowania głównego bohatera. Wyodrębnienie zdarzeń i nadawanie im tytułów. Doskonalenie wykonanie krakowiaka - ludowego tańca polskiego. Układanie przez uczniów figur tanecznych krakowiaka.

Czas zajęć:
135 minut.

Cel ogólny zajęć:
Uczeń rozumie przeczytany po cichu tekst i wyszukuje fragmenty na określony temat. Określa położenie Krakowa.

Uczeń wie: gdzie leży w Polsce dawna stolica kraju, że hejnał jest grany na cztery strony świata i jednym z polskich tańców jest krakowiak.

Uczeń rozumie: tekst, który przeczytał po cichu samodzielnie oraz pytania zadawane przez nauczyciela udzielając na nie trafnych odpowiedzi.

Uczeń potrafi:
 • wskazać na mapie Kraków i określić jego położenie oraz poznane zabytki na planie miasta;
 • wskazać głównego bohatera i postacie drugoplanowe;
 • ocenić postępowanie głównego bohatera;
 • wyodrębnić wydarzenia i nadać im tytuły;
 • przeczytać tekst z podziałem na role;
 • ułożyć kilkuzdaniową wypowiedź na dany temat;
 • połączyć posiadaną wiedzę z nabytą;
 • zatańczyć i zaśpiewać krakowiaka oraz zanucić hejnał.
Cel wychowawczy zajęć:
 • uczeń umie współpracować w grupie przestrzegając podziału ról;
 • pomaga innym oraz potrafi być współodpowiedzialny za wyniki pracy w grupie;
 • właściwie zachowuje się podczas zajęć.
Metody:
oparte na obserwacji, pokazie, doświadczeniu, działalności praktycznej, słowie - dyskusja z elementami problemu, drama.

Formy:
indywidualna zróżnicowana - trójpoziomowa, zbiorowa jednolita, grupowa zróżnicowana.

Środki dydaktyczne:
mapa fizyczna Polski, album "Najstarsze miasta Polski", zdjęcia, widokówki przedstawiające Kraków,, puzzle (rozcięte zdjęcia najstarszych zabytków Krakowa), plan miasta Krakowa, nagranie hejnału i krakowiaka.

Plan zajęć:
1. Rozwiązanie zagadki podanej przez nauczyciela jako wprowadzenie w temat lekcji.
Jak ma na imię dawna stolica
przez którą płynie błękitna Wisła?
Gdzie dumny Wawel i Smocza Jama,
skąd słychać co dzień melodię znaną.


2. Wskazanie na mapie fizycznej Polski Krakowa oraz Wisły. Określenie położenia dawnej stolicy kraju.

3. Rozpoznanie hejnału z Wieży Kościoła Mariackiego na podstawie wysłuchanego nagrania.
- Co to jest hejnał?
- Czy znacie inne hejnały?
- Skąd najczęściej je gramy?
- Z jakich okazji i kiedy?
- Na jakim instrumencie jest grany?

4. Swobodne wypowiedzi uczniów na temat Krakowa na podstawie wcześniej zdobytych wiadomości i przygotowanych materiałów.

5. Układanie zdjęć najstarszych zabytków Krakowa w formie puzzli w celu podziału na grupy (każde dziecko losuje jedną kartkę układając tak, aby wyszły następujące zabytki: Wawel, Barbakan, Sukiennice, Kościół Mariacki).

6. Dobieranie podpisów do zabytków dawnej stolicy Polski ułożonych z puzzli i opowiadanie o nich na podstawie przeczytanego tekstu w grupie - prezentacja całej klasie.

Przerwa śródlekcyjna. Doskonalenie wykonania Krakowiaka. Układanie figur tanecznych przez uczniów.

7. Ciche czytanie ze zrozumieniem legendy pt.: "Przerwany hejnał". Podkreślanie wyrażeń i zwrotów związanych z wyglądem Krakowa.

8. Odpowiedzi dzieci na pytania nauczyciela dotyczące przeczytanego tekstu.

9. Przypomnienie cech legendy (wypisanie ich na tablicy).

10. Określenie cech charakteru Jarka - praca w grupach (układanie w formie słoneczka - wybór najczęściej powtarzających się).

11. Czytanie z podziałem na role legendy przez wybrane dzieci.

12. Wyodrębnianie wydarzeń oraz nadawanie im tytułów - praca zróżnicowana trójpoziomowa.

       I poziom - uczniowie samodzielnie układają wydarzenia w kolejności.
       II poziom - ucziowie z rozsypanki zdaniowej układają wydarzenia dopisując samodzielnie ostatni punkt.
       III poziom - uczniowie z rozsypani zdaniowej układają wydarzenia.

13. Samodzielne ustne opowiadanie historii krakowskiego hejnału na podstawie ułożonej wcześniej kolejności wydarzeń.

14. Drama: Hejnaliści z naszej klasy odgłosami różnych zwierząt "grają" hejnał z Wieży Mariackiej (np. szczekanie, miauczenie, mruczenie, gdakanie itp. - praca w grupach).

15. Tworzenie rodziny wyrazów. Pisownia wyrazów z "h" - K 76 ćw. 2.

16. Rozpoznawanie zabytków Krakowa w grupach.
 1. Czytanie legendy planu dawnej stolicy.
 2. Próby określania położenia obiektów względem siebie - odgadywanie przez inne grupy wskazywanego zabytku z użyciem określeń (wyżej, niżej, w prawo, w lewo, na północ, na południe, wschód itp.)
17. Drama: Zwiedzamy Kraków z planem w ręku. Uczniowie realizują temat środkami werbalnymi i pozawerbalnymi w pracy zespołowej.

18. Podsumowanie zajęć i samoocena.
 • Dokończ zdania: Najbardziej podobało mi się gdy .............
  Nie podobało mi się .............
 • Ocena siebie.
  Zamaluj prostokąt z wybranym zdaniem:
  Jestem z siebie zadowolony.
  Pracowałem dzisiaj dobrze.
  Mogłem pracować lepiej.
19. Zadanie i wytłumaczenie pracy domowej K 76 ćw.1. Polecenie: Proszę nauczyć się czytać legendę.


Publikacja dodana do Archiwum Internetowego Serwisu Oświatowego Awans.net 9 lutego 2004 r.

do góry   
Copyright © 2004 AWANS.NET, Usługi Internetowe, Suwałki     Webmaster