Grażyna Wołoszynek - Nadanie imienia Jana Kochanowskiego i sztandaru Publicznej Szkole Podstawowej w Wierzchowiskach. Publikacje nauczycieli, AWANS.NET.

www.awans.net
Publikacje nauczycieli
 › strona główna › archiwum › indeks autorów › kontakt

Grażyna Wołoszynek,   Publiczna Szkoła Podstawowa w Wierzchowiskach

Nadanie imienia Jana Kochanowskiego i sztandaru
Publicznej Szkole Podstawowej w Wierzchowiskach

Kolejność prac przygotowujących do nadania imienia i sztadaru szkole.

 1. Wybór patrona szkoły.
 2. Praca nad poznawaniem jego sylwetki, postaw, twórczości poprzez:
  • wycieczki do miejsc związanych z patronem,
  • lekcje poświęcone biografii i twórczości,
  • sporządzenie bibliografii dotyczącej patrona,
  • wystawka książek znajdujących się w szkolnej bibliotece,
  • konkursy wiedzy o patronie,
  • konkursy plastyczne,
  • konkursy recytatorskie itp.
 3. Wykonanie projektu sztandaru.
 4. Wniosek do organu prowadzącego o nadanie imienia i sztandaru.
 5. Uroczystość nadania imienia szkole i wręczenia sztandaru.

Uroczystość miała miejsce 9 czerwca 1998 roku w Wierzchowiskach.

Program uroczystości:

 1. Msza Św. w Kościele Parafialnym - poświęcenie sztandaru.
 2. Przemarsz do szkoły.
 3. Powitanie gości.
 4. Wystąpienie dyrektora szkoły.
 5. Nadanie imienia i prawa posiadania sztandaru.
 6. Wręczenie sztandaru.
 7. Ślubowanie uczniów.
 8. Odsłonięcie tablicy pamiątkowej.
 9. Wystąpienia zaproszonych gości.
 10. Program artystyczny.

Po Mszy Św. cała społeczność szkolna wraz z zaproszonymi gośćmi przeszła na plac szkolny, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości według następującego scenariusza:

 1. Powitanie gości przez przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego:
  "Witam serdecznie wszystkich gości przybyłych na uroczystość nadania naszej szkole imienia Jana Kochanowskiego i prawa posiadania sztandaru".

 2. Odegranie hymnu państwowego przez orkiestrę.

 3. Powitanie przez dyrektora szkoły:
  "Szanowni Państwo. Dzień dzisiejszy jest dniem bardzo szczególnym w historii naszej szkoły. Zdarza się w jej życiu tylko raz. Niezmiernie się cieszę, że zechcieliście Państwo przybyć i razem z nami dzielić tę radość. Serdecznie witam:
  • Przedstawiciela wojewody,
  • Kuratora Oświaty ,
  • Wicekuratora Oświaty,
  • Wójta Gminy,
  • Naczelnika oddziału Zamiejscowego Kuratorium Oświaty,
  • Sekretarza Gminy,
  • Ks. Proboszcza,
  • Przewodniczącego Rady Gminy,
  • Sponsora sztandaru,
  • Sponsorów szkolnych uroczystości,
  • Radnych Gminy,
  • Przedstawiciela Towarzystwa Regionalnego Pokolenia,
  • Nauczycieli i nauczycieli emerytowanych oraz pracowników naszej szkoły,
  • Dyrektorów szkół i przedszkole naszej gminy,
  • Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury,
  • Lekarz i pracowników Ośrodka zdrowia,
  • Naczelników OSP,
  • Rodziców,
  • Uczniów naszej szkoły i wszystkich, którzy zaszczycili nas swoją obecnością.

  Następnie została przedstawiona przez p. dyrektor krótka historia szkoły i uzasadnienie wyboru patrona.
  "Szkoła Podstawowa w Wierzchowiskach ma 82 letnią historię. W grudniu 1916 roku z inicjatywy miejscowego właściciela ziemskiego, Gustawa Świdy utworzono dwie szkoły jednoklasowe - jedną w Wierzchowiskach I, drugą w Wierzchowiskach II.
  W miarę upływu czasu, a przede wszystkim wzrastającego zrozumienia przez społeczeństwo potrzeby kształcenia dzieci wzrastał stopień organizacyjny szkoły. W 1920 roku powstała jedna szkoła dwuklasowa, w 1923 roku była już czteroklasowa, by w 1966 roku przekształcić się w szkołę ośmioklasową.
  Na przestrzeni swojej 82 - letniej działalności, pomimo różnych trudności, ciężkich warunków materialnych, zarówno kiedyś, jak i dzisiaj, szkoła realizowała i realizuje wytyczony program nauczania. Brała i bierze aktywny udział w życiu naszej miejscowości. W czasie okupacji prowadzono tajne nauczanie, za co niektórym pedagogom przyszło zapłacić życiem, tak jak to się stało z Panem Wacławem Koszałka, ówczesnym kierownikiem szkoły.
  Warunki nauczania były różne. Przed wojną dzieci uczyły się w wynajętych pomieszczeniach u gospodarzy, po wojnie w opuszczonym przez dziedzica dworku. W 1967 roku dzięki staraniom ówczesnego kierownika szkoły, Pana Edwarda Michalczyka i miejscowego społeczeństwa, przeniosły się do nowego budynku.
  Cały czas szkoła dobrze spełniała swoje zadania dydaktyczne i wychowawcze, o czym świadczą liczni wykształceni absolwenci. Wśród nich jest wielu naukowców, prawników, lekarzy, księży, nauczycieli. Jest to zasługa wielu pracujących nauczycieli, kierowników i dyrektorów, naszych poprzedników oraz obecnie tu pracujących. Dziś również możemy odnotować znaczące osiągnięcia. Nasi uczniowie biorą udział w różnego rodzaju konkursach, gdzie odnoszą znaczące sukcesy. Mamy laureatów konkursów przedmiotowych. Uczniowie dostają się do wybranych przez siebie szkół średnich, część z nich kontynuuje naukę na wyższych uczelniach.
  Dzisiaj szkoła liczy 212 uczniów w ośmiu jednoklasowych oddziałach, 17 osób kadry pedagogicznej, w tym 12 z wykształceniem wyższym magisterskim, 2 z wyższym zawodowym, 3 po SN, 6 pracowników obsługi.
  Ta ponad 80 - letnia praca naszej szkoły i jej osiągnięcia niejako upoważniały nas do ubiegania się o nadanie imienia i prawa posiadania sztandaru.
  Na patrona naszej szkoły wybraliśmy Jana Kochanowskiego. Dlaczego On?
  Dlatego, że był największą indywidualnością wśród poetów słowiańskich, od średniowiecza aż po wiek XVIII, czyli czasy romantyzmu. Dał literaturze polskiej nowoczesny język poetycki. Był tym, który udowodnił, że tworzenie w języku narodowym może dać całe bogactwo form językowych, gatunkowych, wersyfikacyjnych i stylistycznych. Pokazał, ze w języku ojczystym możliwe jest ukazanie zmienności nastroju - od żartu do poważnej zadumy, modlitwy, od miłości do rozpaczy. Potrafił doskonale ukazać świat przeżyć wewnętrznych, duchowych, osobistych, nie zapominając o sprawach publicznych, ogólnonarodowych. Zatroskany był o reformę ustroju państwa i obyczajów. Za najwyższą wartość uważał cnotę obywatelskiej służby Ojczyźnie.
  W swojej twórczości przestrzegał, czym może grozić nieład wewnętrzny w państwie. Dlatego też chcielibyśmy naszym uczniom wpoić, wzorem Jana Kochanowskiego, odpowiedzialność za los swój, swojej rodziny, swojego środowiska i naszej Ojczyzny, u progu nowego Tysiąclecia, u progu reformy państwa, u progu reformy szkolnictwa, patrząc w przyszłość, siłę i dobro naszej Rzeczypospolitej Polskiej."

 4. Wręczenie przez wójta gminy aktu nadania szkole imienia J. Kochanowskiego i prawa posiadania sztandaru na ręce pani dyrektor.
 5. Przekazanie przez p. p. wójta gminy, sekretarza gminy i przewodniczącą Rady Rodziców sztandaru na ręce p. dyrektor, która powiedziała:
  "Przyjmując sztandar wyrażam serdeczne podziękowanie za tak cenny dar. Pragnę zapewnić, że jest on symbolem wartości, które są i będą fundamentem pracy wychowawczej naszej szkoły".
 6. Przekazanie sztandaru przez p. dyrektor w ręce młodzieży:
  "Przekazuję sztandar w Wasze ręce. Należy on do tych symboli narodowych, które w trudnych dla Ojczyzny chwilach były symbolem hartu ducha i woli zwycięstwa. Niech będzie dla Was tym, co jest najlepsze, co jest ludzkie, co jest godne naśladowania."
 7. Ślubowanie uczniów.
  "Będziemy służyć Ojczyźnie naszej, Rzeczypospolitej Polskiej, rzetelną nauką, pracą i wzorowym zachowaniem. Dbać o dobre imię szkoły, szanować nauczycieli i wychowawców. Solidnie wypełniać obowiązki ucznia. Godnie reprezentować swoja szkołę wszystkimi swoimi umiejętnościami, wytrwałą pracą, wzorowym zachowaniem, a tym samym godnie reprezentować osobowość młodego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej."
 8. Odsłonięcie tablicy pamiątkowej przez p. p. kuratora oświaty i przedstawiciela wojewody tarnobrzeskiego.
 9. Poświęcenie tablicy pamiątkowej.
 10. Wystąpienia zaproszonych gości.
  • pani kurator oświaty,
  • przedstawiciel wojewody,
  • wójt gminy,
  • przewodnicząca Rady Rodziców:
   "Przypadła mi w udziale miła powinność a jednocześnie wielki zaszczyt reprezentowania rodziców dzieci naszej szkoły w tak wielkiej uroczystości jaka jest nadanie imienia szkole i poświęcenie sztandaru. Jest to uroczystość religijna i patriotyczna, więc posłużę się przykładem mowy naszego Patrona Jana Kochanowskiego "Niech szczepi miedzy ludźmi dobre obyczaje, niechaj czyni porządek, rozterkom zabiega. Praw ojczystych i pięknej swobody przestrzega -. Mając na względzie te słowa my jako rodzice przyrzekamy wychowawcom i nauczycielom, że będziemy pomagać w wychowaniu naszych dzieci, by wzrastały na mądrych ludzi, kierując się słowami Jana z Czarnolasu. W imieniu Rady Rodziców chce wyrazić radość z wyboru patrona. Myślę, że będzie on dla nas i naszych dzieci wzorem. Pragnę podziękować nauczycielom za włożony wysiłek w przygotowanie tej uroczystości, sponsorom dzięki którym jest dzisiaj to święto. Szczególne podziękowania kieruję w stronę pani dyrektor. Dziękujemy Ci za wszystko co zrobiłaś dla naszych dzieci, dla szkoły, dla społeczności naszej wsi - poświęcając część swego życia. Zdajemy sobie sprawę, że my rodzice w małej części tylko pomagamy a cała reszta spoczywa na Tobie. Życzymy Ci jak najwięcej siły w kontynuowaniu swej zaszczytnej pracy."
  • przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego:
   "Dziękuję wszystkim, którzy zechcieli skierować do nas swoje słowa. W imieniu całej społeczności uczniowskiej pragnę jak najserdeczniej podziękować za tak wspaniały dar, jakim jest sztandar. Za dzisiejszą historyczną uroczystość, której jesteśmy świadkami - uroczystość, która zdarza się tylko raz w życiu szkoły. Za wkład pracy włożony w jej przygotowanie oraz uświetnienie jej swoją obecnością."
 11. Podziękowanie przez p. dyrektor wszystkim zaproszonym gościom (w czasie podziękowania uczniowie wręczają gościom kwiaty).
 12. Odśpiewanie hymnu szkolnego zakończyło oficjalną część uroczystości.
 13. Część artystyczna przygotowana przez uczniów pod kierunkiem nauczycieli która składa się z biografii J. Kochanowskiego, przedstawionej w formie dialogu przeplatanego utworami poety.

Publikacja dodana do Archiwum Internetowego Serwisu Oświatowego AWANS.NET 11 czerwca 2004 r. do góry

Copyright © 2004 AWANS.NET