www.awans.net
Awans zawodowy nauczycieli
 › strona główna › archiwum › indeks autorów › forum › kontakt

Wyjaśnienie w sprawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 1 grudnia 2004 r.

„Rozpocząłem staż w roku szkolnym 2002/2003 i w 2005 roku oddaję teczkę na dyplomowanego. Czy obowiązuje mnie punkt dotyczący znajomości języków obcych?”

„Czy mam teczkę robić od samego początku, z nowymi numerami ustaw, czy konieczne jest tylko dostarczenie zaświadczenia o tym kursie językowym, mimo iż spełniam więcej niż cztery zadania (według starych zasad). Chyba przyjdzie mi złożyć wizytę u psychiatry. Jestem - szczerze mówię - bliski załamania. Proszę Państwa o próbę wyjaśnienia tej sprawy.”

W ostatnim czasie otrzymaliśmy od Państwa listy z podobnymi zapytaniami, które generalnie można sprowadzić do jednego: według którego rozporządzenia mają kompletować dokumentację dla komisji osoby, które rozpoczęły staż w momencie obowiązywania Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2000 r. (a więc np. w 2002 roku), zaś kończą go, lub teczkę (a ściśle mówiąc - wniosek o rozpoczęcie postępowania kwalifikacyjnego) będą składały w 2005 roku?

O odpowiedź na to pytanie poprosiliśmy Pana Daniela Dramowicza, wizytatora Centrum Edukacji Artystycznej.

Suwałki, 20 grudnia 2004 r.

Pan
Daniel Dramowicz
Wizytator Okręgu Północno - Wschodniego
Centrum Edukacji Artystycznej
ul. Kościuszki 39
10-503 OLSZTYN

Szanowny Panie,
W związku z dużą liczbą zapytań nauczycieli, kierowanych do naszej Redakcji, Internetowy Serwis Oświatowy AWANS.NET zwraca się z prośbą o odpowiedź na pytanie: Jakie są zasady postępowań uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, wszczętych i nie zakończonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli? Czy osoby, które rozpoczęły staż na nauczyciela dyplomowanego w roku 2002 i składają dokumentację w maju 2005 r., mają przygotować ją według rozporządzenia z 3 sierpnia 2000 r., czy też według rozporządzenia z 1 grudnia 2004 r.?

Proszę też o komentarz na temat par. 8 pkt 2 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 1 grudnia 2004 r. W jaki sposób zmienia on wymagania w stosunku do nauczycieli w zakresie dokumentacji dla komisji?

Dziękuję za odpowiedź.

Z poważaniem
Zbigniew Warakomski, redaktor Internetowego Serwisu Oświatowego AWANS.NET

Na nasze pismo otrzymaliśmy odpowiedź, którą cytujemy poniżej.

Olsztyn, 22 grudnia 2004 r.

Pan
Zbigniew Warakomski
redaktor Internetowego Serwisu Oświatowego
AWANS.NET
ul. Łokietka 78
16-400 SUWAŁKI

Szanowny Panie!
W odpowiedzi na Pański list dotyczący zmian w awansie zawodowym przedstawiam moją opinię (zaznaczam, że nie jestem prawnikiem, więc nie stosuję języka prawniczego).

8 grudnia 2004 r. zaczęło obowiązywać rozporządzenie MENiS z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. nr 260, poz. 2593). Paragraf 17 tego rozporządzenia wyraźnie mówi, że: "traci moc rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2000 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli". Moim zdaniem oznacza to, że każde działania nauczycieli, dyrektorów, członków komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej, a także organów powołujących te komisje od dnia 8 grudnia 2004 r. podporządkowane są nowemu rozporządzeniu.

Jedynym wyjątkiem (w zakresie omawianym w paragrafie 17 nowego rozporządzenia) są postępowania wszczęte na podstawie wniosków o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego złożone do dnia 31 października 2004 r. przez nauczycieli mianowanych. Ten wyjątek zatem dotyczy tylko tych nauczycieli mianowanych, którzy zdążyli do dnia 31 października 2004 r. złożyć do organu nadającego stopień nauczyciela dyplomowanego wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego.

Inaczej mówiąc, nauczyciele, którzy mają jeszcze otwarte staże, bądź uzyskali już pozytywną ocenę za okres stażu, ale jeszcze nie składali wniosku do organu nadającego stopień nauczyciela dyplomowanego muszą dostosować swoją dokumentację do aktualnego rozporządzenia.

Prosi Pan w swoim liście o komentarz na temat par.8 pkt 2 ust.1 nowego rozporządzenia (w jaki sposób zmienia nowy zapis wymagania w stosunku do nauczycieli w zakresie dokumentacji dla komisji). Mój komentarz jest krótki: JEST CIEKAWIEJ!

Mogę tylko odpowiedzieć, ze w/w paragraf różni się, moim zdaniem, na korzyść (korzyść dla szkół) względem zapisów poprzednich. Temat ten z pewnością będzie poruszany w specjalistycznej prasie, książkach i kursach. Nie uważam, żebym mógł odpowiedzieć na to pytanie bardziej szczegółowo w formie jednego listu. Jako wizytator regionalny i ekspert planuję zorganizowanie spotkania w tej sprawie dla nauczycieli szkół artystycznych z regionu północno-wschodniego (o czym poinformuję poprzez dyrektorów szkół).

Moja osobista rada dla nauczycieli to taka, aby nie marnowali czasu (i nerwów) na szczegółową analizę porównawczą starego i nowego rozporządzenia. Nowe naprawdę już obowiązuje i namawiam do analizy, co z dotychczasowego dorobku nauczyciela można wykorzystać w budowaniu dokumentacji i jakie ewentualne nowe działania należy podjąć (i jak to rozłożyć w czasie), aby spełnić wymagania niezbędne do uzyskania wyższego stopnia.

Pozdrawiam i gratuluję serwisu www.
Daniel Dramowicz

Jeżeli pozostały jeszcze jakieś wątpliwości, to całkowicie rozwiał je komunikat MENIS, który na początku stycznia 2005 r. znaleźliśmy na jego stronie. Oto on:

Dokumentacja potwierdzająca spełnienie wymagań na stopień nauczyciela dyplomowanego

Zgodnie z przepisem § 17 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. nr 260, poz. 2593) do postępowań wszczętych na podstawie wniosków o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego złożonych do dnia 31 października 2004 r. przez nauczycieli mianowanych stosuje się przepisy rozporządzenia, z wyjątkiem § 8 ust. 2 i § 9 ust. 4. W zakresie wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego oraz dokumentacji potwierdzającej spełnienie tych wymagań, składanej przez tych nauczycieli, stosuje się dotychczasowe przepisy.

Wyżej wymieniony przepis dotyczy wniosków o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego, składanych do kuratora oświaty przez nauczycieli mianowanych, niezależnie od tego kiedy nauczyciele ci rozpoczęli i zakończyli staż na stopień nauczyciela dyplomowanego.

W świetle powyższego nauczyciele, którzy złożyli do kuratora oświaty wnioski o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego do dnia 31 października 2004 r. zobligowani byli przedłożyć wraz z wnioskiem dokumentację dotyczącą wymagań określonych w § 5 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2000 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 70, poz. 825 ze zm.) przygotowaną zgodnie z przepisami § 7 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2000 r.

Natomiast nauczyciele składający do kuratora oświaty wnioski o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego po dniu 31 października 2004 r. zobligowani są do przedłożenia wraz z wnioskiem dokumentacji dotyczącej spełnienia wymagań określonych w § 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, przygotowanej zgodnie z przepisami § 9 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r.

Żródło: http://www.menis.gov.pl/oswiata/awans/dokumentacja.php

 

Copyright © 2003-2004 AWANS.NET