publikacje nauczycieli, publikacje nauczycielskie, awans zawodowy, rozwój zawodowy, plan rozwoju zawodowego, publikacje, publikacja, dyplomowany, mianowany, opublikować

www.awans.net
Publikacje nauczycieli
 › strona główna › archiwum › indeks autorów › kontakt


Elżbieta Postawa, Krzysztof Szkudlarek,   Gimnazjum Publiczne im. Władysława Stanisława Reymonta w Kłodzku

Ocenianie zachowania w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania Gimnazjum Publicznego w Kłodzku 1. Ocenianie zachowania ucznia polega na określeniu sposobu jego funkcjonowania w środowisku szkolnym, respektowania zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm moralnych, a także zaangażowania w rozwijanie swojej osobowości i wywiązywanie się z obowiązków szkolnych.
 2. Celem oceniania zachowania ucznia jest:
  1. dostarczenie uczniowi i jego rodzicom informacji o prezentowanych przez ucznia postawach i nastawieniu do obowiązków szkolnych, zaangażowaniu w rozwijanie swojej osobowości, dbaniu o zdrowie i bezpieczeństwo własne, jak też nie stwarzaniu zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa innych oraz dotyczących funkcjonowania ucznia w środowisku szkolnym i społecznym;
  2. motywowanie ucznia do autorefleksji, samokontroli, odpowiedzialności za siebie i swoje decyzje;
  3. uświadamianie jego mocnych i słabych stron w odniesieniu do oczekiwań szkoły uwzględnionych w kryteriach.
 3. W szkole dokonuje się oceny zachowania ucznia zgodnie z Kryteriami Oceny Zachowania.
 4. Ocenę zachowania ustala się przy klasyfikacji semestralnej i końcoworocznej według następującej skali ocen:
  • wzorowe,
  • dobre,
  • poprawne,
  • nieodpowiednie.
 5. Ocena zachowania ustalona przez wychowawcę jest podana do wiadomości ucznia na siedem dni przed posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej.
 6. Ocena zachowania nie może mieć wpływu na:
  • oceny z zajęć dydaktycznych,
  • promocję do klasy programowo wyższej.
 7. Wychowawca wystawia ocenę zachowania po zapoznaniu się z samooceną ucznia, wysłuchaniu opinii zespołu uczniowskiego (samorząd klasowy), innych nauczycieli, pracowników szkoły w oparciu o kryteria, o którym mowa w par.17 pkt.3.
 8. Ocena zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna.
 9. Uczeń, jego rodzice/opiekunowie, mają prawo odwołać się od oceny zachowania ustalonej przez wychowawcę, jeśli ocena ta, jego zdaniem lub zdaniem rodziców/opiekunów, jest zaniżona lub wystawiona niezgodnie z procedurą.
 10. Rozpatrzenie odwołania przeprowadza się na pisemną prośbę ucznia lub rodziców/opiekunów, zgłoszoną do dyrektora szkoły, nie później niż na trzy dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.
 11. W celu rozpatrzenia prośby ucznia lub jego rodziców/opiekunów, dyrektor szkoły powołuje komisję w składzie:
  1. przedstawiciel dyrekcji - przewodniczący,
  2. wychowawca,
  3. pedagog,
  4. opiekun SU.
 12. Na prośbę ucznia lub rodziców/opiekunów w pracy Komisji, bez prawa głosu, może wziąć udział członek Rady Rodziców lub/i przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego.
 13. Wychowawca klasy przedstawia Komisji uzasadnienie oceny zachowania jaką otrzymał uczeń w odniesieniu do Regulaminu Oceny Zachowania.
 14. Komisja może zasięgnąć opinii przedstawicieli społeczności szkolnej.
 15. Po rozpoznaniu odwołania Komisja może:
  1. podwyższyć ocenę zachowania,
  2. utrzymać ocenę zachowania ustaloną przez wychowawcę klasy.
 16. Z posiedzenia Komisji sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin rozpatrzenia sprawy, decyzję Komisji będącą wynikiem głosowania z jej uzasadnieniem o podwyższeniu lub utrzymaniu oceny zachowania, ustalonej przez wychowawcę. W przypadku równej liczby głosów, głos przewodniczącego jest decydujący.
 17. Uczeń, rodzice/opiekunowie zostają powiadomieni o decyzji Komisji przez dyrektora szkoły.
 18. Ocena zachowania ustalona przez Komisję jest ostateczna.
Kryteria oceny zachowania ucznia

Zachowanie ucznia ocenia się w dziewięciu kategoriach opisowych oznaczonych cyframi rzymskimi. Zadaniem nauczyciela jest wybranie w kolejnych kategoriach spośród poszczególnych zapisów tego zdania, które najlepiej charakteryzuje ucznia w opinii: wychowawcy, innych nauczycieli, uczniów i innych członków szkolnej społeczności. Cyfra przy wybranym zapisie oznacza liczbę przyznanych uczniowi punktów w danej kategorii. Suma punktów zamieniona jest na ocenę według zasad wymienionych w ustaleniach końcowych załącznika.

I. Stosunek do nauki
W stosunku do swoich możliwości, wkładu pracy, uczeń osiąga wyniki:

4 Maksymalne.
3 Dość wysokie.
2 Przeciętne.
1 Raczej niskie.
0 Zdecydowanie zbyt niskie.

W punktacji należy uwzględnić: przygotowanie się do zajęć, przynoszenie podręczników, zeszytów, potrzebnych przyborów szkolnych, itp. odrabianie zadań domowych.

II. Frekwencja

4 Uczeń nie ma nieusprawiedliwionych nieobecności i nieusprawiedliwionych spóźnień.
3 Uczeń ma nie więcej niż 5 nieusprawiedliwionych spóźnień i nie ma nieusprawiedliwionych nieobecności.
2 Uczeń ma więcej niż 6 nieusprawiedliwionych spóźnień i sporadycznie nieusprawiedliwione nieobecności.
1 Uczeń ma nieusprawiedliwione nieobecności.
0 Uczeń wagaruje i ucieka z lekcji.

III. Rozwój własnych uzdolnień i zainteresowań

4 Uczeń uczestniczy w zajęciach szkolnych i pozaszkolnych kołach zainteresowań (lub kursach specjalistycznych) albo prowadzi intensywne samokształcenie lub w innej formie rozwija swoje możliwości i prezentuje je na forum szkoły, środowiska lokalnego, a to przynosi mu osiągnięcia w różnych dziedzinach, w tym też w sporcie i przyczynia się do rozwoju jego osobowości.
3 Uczeń uczestniczy w zajęciach szkolnych kół zainteresowań lub prowadzi samokształcenie w wybranym kierunku, co pozwala mu podnieść poziom wiedzy i umiejętności w zakresie przedmiotów objętych szkolnym programem nauczania.
2 Uczeń prosi nauczyciela o wskazówki do samodzielnej pracy nad sobą, i uzupełnia wiedzę zdobytą podczas lekcji i tym samym rozwija swoje umiejętności i wzbogaca wiadomości.
1 Uczeń nie jest zainteresowany rozwojem własnym, satysfakcjonuje go uzyskiwanie przeciętnych wyników w nauce szkolnej.
0 Uczeń nie jest zainteresowany samorozwojem ani uzyskiwaniem choćby przeciętnych wyników w nauce szkolnej.

IV. Kultura osobista

4 Uczeń zawsze jest taktowny, prezentuje wysoką kulturę słowa i dyskusji, a jego postawa nacechowana jest życzliwością w stosunku do otoczenia.
3 Uczeń jest zwykle taktowny, życzliwie usposobiony, w rozmowach zachowuje kulturę słowa i nie używa wulgaryzmów.
2 Zdarzyło się (1 - 2 razy), że uczeń zachował się nietaktownie lub nie zapanował nad emocjami, użył mało kulturalnego słownictwa w rozmowie lub dyskusji.
1 Uczeń często bywa nietaktowny, używa wulgaryzmów w rozmowach czy dyskusjach.
0 Uczeń zwykle jest nietaktowny, używa wulgaryzmów, jest agresywny, nie stara się nawet o zachowanie kulturalnych form w rozmowach czy dyskusji.

V. Dbałość o wygląd zewnętrzny

4 Uczeń szczególnie dba o swój wygląd, jest zawsze czysty i stosownie ubrany, zawsze ma zmienne obuwie.
3 Zdarzyło się (1 - 2 razy), że strój ucznia lub zachowanie przez niego higieny budziły zastrzeżenia, sporadycznie nie posiadał zmiennego obuwia.
2 Czasami (kilkakrotnie) zwracano uczniowi uwagę na niestosowność stroju lub niedostateczną dbałość o higienę, bądź używanie makijażu czy brak zmiennego obuwia.
1 Często przypominano uczniowi o potrzebie dbałości o higienę i odpowiedni strój lub wskazywano na używanie makijażu.
0 Uczeń jest zwykle niestosownie ubrany lub nie dba o higienę, używa wyzywającego makijażu i nie reaguje na zwracane uwagi.

VI. Sumienność, poczucie odpowiedzialności

4 Uczeń zawsze dotrzymuje ustalonych terminów, (np. zwrot książek do biblioteki, prac domowych, przekazywanie usprawiedliwień, itd.), rzetelnie wywiązuje się z powierzonych mu oraz podejmowanych dobrowolnie różnorodnych zadań i prac.
3 Uczeń zwykle dotrzymuje ustalonych terminów, wykonuje powierzone mu prace i zadania, czasami podejmuje dobrowolne zobowiązania, które stara się wykonywać terminowo i solidnie.
2 Zdarza się, że uczeń nie dotrzymuje ustalonych terminów lub niezbyt dobrze wywiązuje się z powierzonych mu zadań i prac, rzadko podejmuje dobrowolne zobowiązania, ale dobrze się z nich wywiązuje
1 Uczeń często nie dotrzymuje ustalonych terminów lub niechętnie i niezbyt starannie wykonuje powierzone mu prace i zadania, niechętnie podejmuje dobrowolne zobowiązania i czasem się z nich nie wywiązuje.
0 Uczeń zwykle nie dotrzymuje ustalonych terminów, nie wykonuje powierzonych mu prac i zadań, nie podejmuje dobrowolnych zobowiązań.

VII. Postawa moralna i społeczna ucznia

4 W codziennym życiu szkolnym uczeń wykazuje się uczciwością, reaguje na dostrzeżone przejawy zła, szanuje godność osobistą własną i innych, a także mienie publiczne i własność prywatną; chętnie pomaga kolegom zarówno w nauce, jak i w innych sprawach życiowych, wykazuje dużą aktywność w działaniu na rzecz zespołu w szkole i poza nią.
3 Uczeń zwykle postępuje uczciwie, reaguje na dostrzeżone przejawy zła, stara się nie uchybiać godności własnej i innych osób, szanuje własną i cudzą pracę, mienie publiczne i prywatne; nie uchyla się od pomocy kolegom w nauce i innych sprawach życiowych, angażuje się w prace na rzecz zespołu.
2 Zdarzyło się (kilka razy), że uczeń nie postąpił zgodnie z zasadą uczciwości w stosunkach międzyludzkich lub nie zareagował na ewidentny przejaw zła, uchybił godności własnej lub innej osoby, nie wykazał dostatecznego szacunku dla pracy własnej lub cudzej, naraził na nieznaczny uszczerbek mienie publiczne albo prywatne, odmówił pomocy koledze w nauce lub innej życiowej sprawie; nie uchyla się od prac na rzecz zespołu.
1 Uczeń w swoim postępowaniu często nie przestrzega zasady uczciwości, zwykle nie reaguje na przejawy zła, narusza godność osobistą własną i innych osób, nie wykazuje szacunku dla pracy lub własności, niechętnie odnosi się do próśb kolegów o pomoc, często unika pracy na rzecz zespołu.
0 Postępowanie ucznia zwykle jest sprzeczne z zasadą uczciwości, uczeń jest obojętny wobec przejawów zła, nie szanuje godności własnej i innych ludzi, nie widzi potrzeby szanowania pracy oraz własności (kradzieże), unika lub odmawia podejmowania jakichkolwiek działań na rzecz innych osób i/lub zespołu.

VIII. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa

4 Uczeń zawsze sam przestrzega zasad bezpieczeństwa i prawidłowo reaguje na występujące zagrożenia.
3 Zdarzyło się (1 - 2 razy), że uczeń spowodował zagrożenie bezpieczeństwa własnego lub innych osób lub zlekceważył takie zagrożenie, ale zareagował na zwróconą mu uwagę.
2 Czasami (kilkakrotnie) trzeba było uczniowi zwracać uwagę, że jego postępowanie może spowodować (lub powoduje) zagrożenie jego bezpieczeństwa lub innych osób, niekiedy lekceważy on takie zagrożenia, ale reaguje na zwracane uwagi.
1 Często zachowanie ucznia stwarza zagrożenie lub często lekceważy on niebezpieczeństwo i nie zawsze reaguje na zwracane uwagi.
0 Często zachowanie ucznia stwarza zagrożenie lub uczeń często lekceważy niebezpieczeństwo i nie zmienia swojej postawy mimo zwracanych uwag. Dotyczy też zachowania się w drodze do szkoły i ze szkoły.

IX. Postawa wobec nałogów i uzależnień

4 Nie stwierdzono u ucznia żadnych nałogów czy uzależnień, on sam deklaruje, że jest od nich wolny, swoją postawą zachęca innych do naśladownictwa lub czynnie wspomaga starania innych o wyjście z nałogu czy uzależnienia.
3 Jeden raz zdarzyło się, że uczeń zapalił papierosa, ale zapewnił, że to sytuacja jednorazowa.
0 Stwierdzono, że uczeń pali w szkole papierosy lub zdarzyło się, że był pod wpływem alkoholu albo przyjmował narkotyki czy też je rozprowadzał wśród uczniów.

Ustalenia końcowe dotyczące Kryteriów Oceny Zachowania

Oceny wystawia się według następujących zasad:
 1. Uczeń, który choć w jednym przypadku punktu otrzymał 0 punktów, nie może mieć wyższej oceny niż poprawna.
 2. Uczeń, który w kategorii VIII i IX otrzymał 0 punktów otrzymuje z zachowania ocenę nieodpowiednią.
 3. Uczeń, który choć w jednym przypadku otrzymał 1 punkt, nie może mieć wyższej oceny niż dobra.
 4. W innych przypadkach sumuje się punkty otrzymane w poszczególnych kategoriach (I - IX) i ocenę wystawia się według poniższej tabeli:
 5. Wychowawca może podwyższyć punktację w poszczególnych kategoriach Regulaminu, w sytuacjach kiedy:
  1. Uczeń wykazał się trwałą poprawą zachowania i/lub postaw,
  2. Jego niepożądane zachowanie miało charakter incydentalny.
Łączna liczba punktów Ocena całościowa
31 - 36 wzorowe
23 - 30 dobre
16 - 22 poprawne
0 - 15 nieodpowiednie


Publikacja dodana do Archiwum Internetowego Serwisu Oświatowego Awans.net 6 grudnia 2003 r.

do góry      
Copyright © 2003 Piksel, Usługi Internetowe, Suwałki     Webmaster