Krystyna Woźniak - Scenariusz uroczystości z okazji Święta Konstytucji 3-go Maja. Publikacje nauczycieli, AWANS.NET.

www.awans.net
Publikacje nauczycieli
 › strona główna › archiwum › indeks autorów › kontakt

Krystyna Woźniak,   Gminne Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Budrach z siedzibą w Więckach

Scenariusz uroczystości z okazji Święta Konstytucji 3 Maja

(w oparciu o teksty źródłowe)Występują: narrator I, narrator II, król, przedstawiciele stronnictw Sejmu Wielkiego.

Sala sejmowa - na tronie siedzi król, wokół niego stoją jego zaufani, siedzą senatorowie, posłowie.

Wyobraźmy sobie, że uczestniczymy w obradach Sejmu Czteroletniego. Wszyscy obecni na tej sali jesteśmy posłami. Śledźmy uważnie wydarzenia. Okrzykami możemy wyrazić aprobatę dla powstającej konstytucji.

Niemcewicz:
"(...)Przed otwarciem jeszcze sejmu utworzyły się u przedniejszych panów wielkie towarzyskie zgromadzenia. Miło było widzieć w zebranych tam posłach grono ludzi, po większej części młodzieży, najznakomitszych urodzeniem, wychowaniem, światłem, gorącą żądzą dobra publicznego zagrzanych. Z niektórych tylko osiwiałych głów nie ustąpiły przesądy; w tych, co już od jezuitów wychowanymi nie byli, lepsze nauki, podróże za granicę, czytanie dzieł wybornych na miejscu przesądów zagnieździły zdrowe prawidła, szlachetność w postępkach i chęć zmazania wstydu, ciemnoty i upodlenia swych ojców(...)"

Julian Ursyn Niemcewicz, Pamiętniki czasów moich

Narrator I: (przedstawia króla i członków stronnictw)
Stanisław August Poniatowski - ostatni król Rzeczypospolitej. Był człowiekiem wykształconym, wiele podróżował po świecie. Będąc posłem poznał dobrze słabość polskiego sejmu. Był prawdziwym przedstawicielem epoki oświecenia. Nuncjusz papieski Antonio Visconti pisał o nim:
"Król jest utalentowany i wykształcony, ale przede wszystkim pochłania go chęć reform. Gdyby mógł, zreformowałby w jednym dniu cały kraj, cały naród, by go podnieść na poziom innych narodów o większej kulturze."

Stronnictwo hetmańskie:
Ksawery Branicki - hetman wielki koronny, przeciwnik reform Sejmu Czteroletniego, jeden z twórców konfederacji targowickiej. W 1794 r. skazano go zaocznie na karę śmierci za zdradę ojczyzny. Resztę życia spędził w służbie rosyjskiej.

Szczęsny Potocki - wojewoda ruski, na Sejmie Czteroletnim stronnik Rosji. Marszałek konfederacji targowickiej.

Seweryn Rzewuski - hetman polny koronny, przeciwnik Stanisława Augusta i reform Sejmu Czteroletniego.

Stronnictwo patriotyczne:
Adam Czartoryski - książę, generał ziem podolski, komediopisarz, mecenas malarzy i poetów. Był komendantem Szkoły Rycerskiej oraz członkiem Komisji Edukacji Narodowej. Poparł Konstytucję 3-go Maja. Nie zgodził się przystąpić do konfederacji targowickiej.

Stanisław Małachowski - marszałek Sejmu Wielkiego, przywódca stronnictwa patriotycznego, Był jednym z głównych twórców Konstytucji 3 Maja i obrońcą praw mieszczaństwa.

Ignacy Potocki - marszałek wielki litewski, członek Komisji Edukacji Narodowej, prezes Towarzystwa do Ksiąg Elementarnych, organizator szkolnictwa. Przywódca patriotów na Sejmie Czteroletnim, współtwórca Konstytucji 3-go Maja.

Ignacy Potocki: Najjaśniejszy Panie, kraj nasz znajduje się w straszliwym położeniu. Wskaż drogę ratunku!

Król: Czas jest, daj Boże, żeby nie ostatni, z którego najusilniej korzystać należy. Od kilku miesięcy zastanawiam się na sposobami ratowania Polski, dlatego proszę teraz o odczytanie projektu konstytucji. Mam nadzieję, że już dziś stanie się ona obowiązującym prawem.

Sekretarz: W Imię Boga w Trójcy Świętej jedynego. Stanisław August z Bożej Łaski i woli narodu Król Polski, Wielki Książę Litewski, Ruski, Pruski, Mazowiecki, Żmudzki, Kijowski, Wołyński, Podolski, Inflandzki, Smoleński, Siewierski i Czernichowski, wraz ze Stanami Skonfederowanymi w liczbie podwójnej naród polski reprezentującymi. Uznając, iż los nas wszystkich od ugruntowania i wydoskonalenia konstytucji narodowej jedynie zawisł, długim doświadczeniem poznawszy zadawnione rządu naszego wady, a chcąc korzystać z pory, w jakiej się Europa znajduje i z tej dogorywającej chwili, która nas samym sobie wróciła, wolni od hańbiących obcej przemocy nakazów, ceniąc drożej nad życie, nad szczęśliwość osobistą, egzystencję polityczną, niepodległość zewnętrzną i wolność wewnętrzną narodu, którego los w ręce nasze jest powierzony, oraz chcąc na błogosławieństwo, na wdzięczność współczesnych i przyszłych pokoleń zasłużyć, dla dobra powszechnego, dla ugruntowania wolności, dla ocalenia Ojczyzny naszej i jej granic, z największą stałością ducha niniejszą konstytucję uchwalamy i tę całkowicie za świętą, za niewzruszoną deklarujemy. Do której to konstytucji dalsze ustawy sejmu teraźniejszego we wszystkim stosować się mają.

(Ustawa Rządowa, 3 maja 1791 r.)

Stronnictwo patriotyczne: (okrzyki)
Zgoda!

Stronnictwo hetmańskie: (okrzyki)
Nie ma zgody!

Jan Suchorzewski:
Zabiję własne dziecię, aby nie dożyło niewoli, którą ten projekt krajowi gotuje.

Narrator I:
Na nic zdały się protesty. Król podpisał konstytucję wołając:

Król:
Wzywam teraz kochających ojczyznę, niech idą za mną do kościoła na złożenie Bogu przysięgi i dziękczynienia, ze nam dozwolił tak uroczystego i zbawiennego dopełnić dzieła.

Okrzyki posłów:
Wiwat król!
Wiwat konstytucja!
Wiwat sejm!

Narrator I:
Uchwalenie Konstytucji 3 maja dowiodło, że mieszkańcy Rzeczpospolitej mogą i potrafią zreformować swe państwo.
Szlachta przekazała część swych przywilejów mieszkańcom miast. Chłopi zostali wzięci pod opiekę prawa. Władza w państwie została podzielona na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Był to podział, który zapobiegał rządom absolutnym jednej osoby lub jednego stanu.
Konstytucja wzmocniła władzę królewską. Wprowadziła dziedziczność tronu. Zniosła liberum veto. Głosowanie w sejmie miało się odtąd odbywać większością głosów. Zakazano rokoszy i konfederacji.

Narrator II: O znaczeniu polskiej konstytucji niech zaświadczą słowa pruskiego ministra spraw zagranicznych, który w liście do swojego króla Fryderyka Wilhelma II tak pisał:
"Polacy zadali cios śmiertelny monarchii pruskiej, wprowadzając dziedziczność tronu i konstytucję lepszą od angielskiej. Sądzę, że Polska prędzej czy później odbierze nam Prusy Zachodnie, a być może i Wschodnie. W jaki sposób bronić naszego państwa przeciw narodowi licznemu i dobrze rządzonemu?"


Tej samej Autorki:
Plan nauczania historii dla klasy II gimnazjum

Publikacja dodana do Archiwum Internetowego Serwisu Oświatowego AWANS.NET 27 maja 2004 r. do góry

Copyright © 2004 AWANS.NET