mapa strony | strona główna > nowy poradnik dyplomowany
Zbigniew Warakomski
Jak przygotować dokumentację dla komisji?
NOWY Poradnik dla osób ubiegających się o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego - część 15

Wydanie VII, zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dziennik Ustaw RP, poz. 1574)

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15  

Arkusz samooceny nauczyciela - FRAGMENT - cały Arkusz (19 kryteriów) dostępny jest w pełnej wersji Poradnika. Zamów Poradnik

Poniżej przedstawiam przykładowy arkusz samooceny nauczyciela mianowanego (jeszcze przed awansem na dyplomowanego).

Kryterium 1. Poprawność merytoryczna i metodyczna prowadzonych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
Znam podstawę programową kształcenia ogólnego - zadania szkoły oraz cele kształcenia, treści nauczania, warunki i sposób realizacji. Poprawnie organizuję proces dydaktyczny, wychowawczo-opiekuńczy w oparciu o znajomość podstawy programowej. Dokonuję trafnego wyboru metod pracy w związku z realizowanymi treściami. Diagnozuję, oceniam i monitoruję postępy uczniów, osiągam pozytywne efekty w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. Posługuję się poprawną polszczyzną, skutecznie komunikuję się z uczniami.

Kryterium 2. Dbałość o bezpieczne i higieniczne warunki nauki, wychowania i opieki.
Stosuję obowiązujące w szkole procedury dotyczące bezpieczeństwa i higieny podczas zajęć realizowanych przez szkołę. Dbam o bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć, przerw śródlekcyjnych oraz wyjść i wyjazdów poza teren szkoły. Organizuję pogadanki i konkursy dotyczące bezpieczeństwa w szkole, w drodze do i ze szkoły oraz podczas korzystania z komputera i Internetu. Realizuję programy profilaktyczne takie jak „Spójrz inaczej” czy „Nie pal przy mnie, proszę”. Tworzę klimat bezpieczeństwa, zawsze reaguję na ryzykowne zachowania członków społeczności szkolnej, próbuję im zapobiegać, rozwiązuję problemy. Realizuję zapisy Statutu i Programu Wychowawczo–Profilaktycznego w zakresie bezpieczeństwa. Pełnię dyżury zgodnie z harmonogramem i regulaminem.

Kryterium 3. Znajomość praw dziecka, w tym praw określonych w Konwencji o Prawach Dziecka, przyjętej dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 r. poz. 526), ich realizację oraz kierowanie się dobrem ucznia i troską o jego zdrowie z poszanowaniem jego godności osobistej.
Znam i respektuję prawa dziecka. Zawsze kieruję się jego dobrem i troską o jego zdrowie. Szanuję godność osobistą ucznia, wdrażam uczniów do wzajemnego szacunku. Znam procedury związane z ochroną praw dziecka i reaguję w sytuacji nieprzestrzegania praw dziecka w szkole i rodzinie.

Kryterium 4. Wspieranie każdego ucznia, w tym ucznia niepełnosprawnego, w jego rozwoju oraz tworzenie warunków do aktywnego i pełnego uczestnictwa ucznia w życiu szkoły oraz w środowiska lokalnego.
Podejmuję działania adekwatne do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości i zainteresowań ucznia. Buduję u uczniów poczucie własnej wartości poprzez motywowanie do dalszego rozwoju. W codziennej pracy wspieram uczniów mających trudności w nauce oraz uczniów uzdolnionych. W ciągu ostatnich lat każdego roku prowadziłam zajęcia pozalekcyjne także dla uczniów z innych oddziałów. W roku szkolnym 2016/2017 realizowałam opracowany przez siebie program adaptacyjny dla dzieci z oddziału przedszkolnego „Razem w szkole”. Systematycznie włączam wszystkie dzieci w aktywną działalność na rzecz szkoły i środowiska: uczniowie pracują w ramach Szkolnego Klubu Nieobojętnych, przygotowują uroczystości szkolne, prezentują swój dorobek podczas uroczystości miejskich.
Do roku 2016 jako oligofrenopedagog prowadziłam zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze w trybie indywidualnym, pracując z uczniem upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim, z licznymi sprzężonymi schorzeniami (chłopiec nie przemieszczał się samodzielnie, posiadał resztki wzroku, miał liczne przykurcze, cierpiał na kruchość kości, zanik mięśni, nadwrażliwość słuchową i dotykową). Moje działania polegały na:
- wspomaganiu zaburzonych sfer ze szczególnym zwróceniem uwagi na mowę i ruchomość kończyn górnych,
- nawiązywaniu i podtrzymywaniu kontaktów międzyludzkich poprzez komunikację werbalną i pozawerbalną – rozmowy, wspólne czytanie, opowiadanie,
- zwiększeniu poczucia wartości dziecka poprzez pochwały, nagrody,
- rozwijaniu i wspieraniu mocnych stron chłopca,
- stymulowaniu percepcji wzrokowej, słuchowej, węchowej, smakowej i dotykowej,
- usprawnianiu motoryki małej,
- doskonaleniu motoryki dużej,
- doskonaleniu znajomości i świadomości własnego ciała,
- doskonaleniu orientacji przestrzennej,
- stymulowaniu sfery społeczno – emocjonalnej.

Kryterium 5. Kształtowanie u uczniów szacunku do drugiego człowieka, świadomości posiadanych praw oraz postaw obywatelskiej, patriotycznej i prospołecznej, w tym przez własny przykład nauczyciela.
Zachęcam uczniów do podejmowania działań społeczno - obywatelskich, patriotycznych poprzez prowadzenie zajęć wychowawczych promujących wartości społeczno-obywatelskie i patriotyczne. Jako nauczyciel i wychowawca kształtuję u uczniów pożądane społecznie postawy. Od 2016 r. jestem opiekunką Szkolnego Klubu Nieobojętnych. Rozwijam empatię i wrażliwość uczniów poprzez organizację i udział w akcjach charytatywnych. Organizuję udział uczniów w życiu miasta poprzez udział w wydarzeniach kulturalnych i uroczystościach patriotycznych. Przygotowuję szkolne uroczystości o charakterze patriotycznym.
Mając świadomość, że walory osobiste nauczyciela mogą być przedmiotem identyfikacji dla uczniów, staram się rzetelnie wypełniać społeczne oczekiwania w tym zakresie: jestem sprawiedliwa, cieszę się autorytetem u rodziców, pobudzam własną aktywność uczniów. Zgodnie z oczekiwaniami rodziców zawsze dysponuję czasem dla wychowanków, szanuję ich poglądy, sądy i oceny. Staram się być autorytetem dla swoich uczniów, motywuję ich do wytrwałej pracy i inspiruję do rozwijania własnych pasji. Prezentuję niezłomnie w codziennym życiu zasady moralne, które przekazuję moim wychowankom.

Cały Arkusz samooceny nauczyciela (19 kryteriów) dostępny jest w pełnej wersji Poradnika.
Zamów Poradnik

© 2 0 1 9     A W A N S . N E T
Wszelkie prawa zastrzeżone