mapa strony | strona główna > stary poradnik dyplomowany rozporządzenie 2018
Zbigniew Warakomski
Jak przygotować dokumentację dla komisji - wg rozporządzenia 2018?
STARY Poradnik dla osób ubiegających się o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego - część 1

Wydanie VII, zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dziennik Ustaw RP, poz. 1574) z późniejszymi zmianami

Ten Poradnik jest przeznaczony dla osób, które staż na nauczyciela dyplomowanego rozpoczęły przed 31 sierpnia 2022 r.
UWAGA! Ten Poradnik NIE JEST PRZEZNACZONY dla osób, które nie rozpoczęły stażu na dyplomowanego do dnia 31 sierpnia 2022!
Dla osób, które rozpoczną ścieżkę awansową według nowego rozporządzenia z 2022 roku jest Poradnik Jak zostać nauczycielem dyplomowanym wg rozporządzenia 2022.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17  

Część "A" będzie nam służyła do zgromadzenia dokumentów, o których mowa w § 9 ust. 1 pkt. 1 - 4 Rozporządzenia z 2018 roku. Znajdą się tu:
1) kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe;
2) zaświadczenie dyrektora szkoły o:
a) wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu, ze wskazaniem wszystkich szkół, w których nauczyciel odbywał staż,
b) dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego i dacie złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji tego planu,
c) przyczynach wydłużenia okresu stażu oraz zaliczenia dotychczas odbytego stażu w przypadkach określonych w art. 9d ust. 5 i 5a oraz art. 9f ust. 2 i 4 Karty Nauczyciela, ze wskazaniem podstawy prawnej odpowiednio wydłużenia albo zaliczenia okresu stażu oraz okresu nieobecności w pracy lub niepozostawania w stosunku pracy;
3) kopię sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego poświadczoną przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem;
4) kopię oceny dorobku za okres stażu, poświadczoną przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem.

Poniższy fragment - na niebieskim tle - dotyczy tylko awansującego dyrektora szkoły.

Dokumentacja, jaką dyrektor szkoły załącza do wniosku:
 • dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe (dyplomy, świadectwa, suplementy do dyplomów) – kopie poświadczone przez pracodawcę za zgodność z oryginałem;
 • akt nadania stopnia awansu nauczyciela mianowanego – kopia poświadczona przez pracodawcę za zgodność z oryginałem;
 • zaświadczenie pracodawcy o spełnieniu wymagań dotyczących okresu pracy wymaganego do złożenia wniosku;
 • sprawozdanie z ostatnich 3 lat pracy obejmujące charakterystykę i rozwój kierowanej przez niego szkoły w tym okresie, z uwzględnieniem efektów kształcenia, wychowania i opieki;
 • co najmniej bardzo dobra ocena pracy z ostatnich 3 lat pracy – kopia poświadczona przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem;
 • opis i analiza sposobu realizacji jednego wymagania, w szczególności ze wskazaniem uzyskanych efektów dla nauczyciela i szkoły, wybranego spośród następujących wymagań:
  • umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia oraz narzędzi multimedialnych i informatycznych sprzyjających procesowi uczenia się,
  • umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie zajęć otwartych, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć dla nauczycieli,
  • poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych;
 • opis i analiza sposobu realizacji jednego wymagania, w szczególności ze wskazaniem uzyskanych efektów dla nauczyciela i szkoły, wybranego spośród następujących wymagań:
  • opracowanie i wdrożenie programu, innowacji lub innych działań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych z oświatą, powiązanych ze specyfiką szkoły, w szczególności na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
  • wykonywanie zadań opiekuna stażu, opiekuna praktyk pedagogicznych, nauczyciela-doradcy metodycznego, przewodniczącego zespołu nauczycieli, koordynatora wolontariatu, koordynatora projektu, kuratora społecznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, rzeczoznawcy do spraw podręczników,
  • uzyskanie umiejętności posługiwania się językiem obcym na poziomie podstawowym, a w przypadku nauczycieli języków obcych – umiejętności posługiwania się drugim językiem obcym na poziomie podstawowym,*
  • W przypadku realizacji tego zadania należy przedłożyć również poświadczoną przez pracodawcę za zgodność z oryginałem kopię dyplomu lub świadectwa potwierdzającego podstawową znajomość języka obcego w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2017 r. poz. 1575 ze zm.).
  • opracowanie autorskiej pracy z zakresu oświaty lub rozwoju dziecka opublikowanej w czasopiśmie branżowym lub w formie innej zwartej publikacji.

Nauczyciel, któremu w okresie odbywania stażu powierzono stanowisko dyrektora szkoły, przedkłada ponadto:
 • sprawozdanie z pracy na tym stanowisku zawierające charakterystykę i rozwój kierowanej przez niego szkoły w tym okresie, z uwzględnieniem efektów kształcenia, wychowania i opieki,
 • zaświadczenie dyrektora szkoły o wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w okresie odbywania stażu; w przypadku nauczyciela, który w okresie odbywania stażu zmienił miejsce zatrudnienia, oraz nauczyciela zatrudnionego w kilku szkołach, w każdej w wymiarze niższym niż połowa obowiązkowego wymiaru zajęć, łącznie w wymiarze co najmniej połowy obowiązkowego wymiaru zajęć, należy dołączyć zaświadczenia ze wszystkich szkół, w których nauczyciel był zatrudniony w okresie odbywania stażu,
 • zatwierdzony plan rozwoju zawodowego nauczyciela oraz sprawozdanie z jego realizacji – kopie poświadczone przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem.

Dość teorii, teraz już sama praktyka!
Każda z części ("A" I "B") będzie podzielona na tzw. działy, celem jasnego układu teczki. Siadamy do komputera i piszemy najpierw stronę tytułową części "A". (Każdy przykładowy dokument umieszczam w osobnym pliku .pdf, a linkiem do niego jest nazwa tego dokumentu. Plik ten można otworzyć, można też zapisać go sobie na komputerze).

Pobierz wszystkie strony tytułowe potrzebne do teczki na dyplomowanego w formacie Open Office (Word)
Powyższe pliki dostępne są w wersji płatnej Poradnika.

Mamy już stronę tytułową (strony tytułowe części "A" i "B", celem dokładniejszego ich zaznaczenia, można wydrukować na papierze w wybranym kolorze). Teraz proponuję napisać stronę, która będzie spisem treści części "A". Znajdą się tutaj następujące działy:

Dział 1. Wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego
Dział 2. Kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe
Dział 3. Zaświadczenie dyrektora szkoły o:
a) wymiarze zatrudnienia oraz nauczanym przedmiocie;
b) dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego i dacie złożenia z realizacji tego planu;
c) przyczynach wydłużenia okresu stażu oraz zaliczenia dotychczas odbytego stażu w przypadkach określonych w art. 9d ust. 5 i 5a oraz art. 9f ust. 2 i 4 Karty Nauczyciela;
Kopia sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego oraz
Kopia oceny dorobku za okres stażu, poświadczona przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem.

No i pięknie. Obie strony (tytułową i spis) umieszczamy w osobnych koszulkach.

Kompletujemy dział nr 1
Dział nr 1 zawiera wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego. Piszemy stronę tytułową dla działu nr 1. Każdą kartkę i dokument po wydrukowaniu wkładamy do osobnej koszulki.

Piszemy wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego. Dodam, że zwykle wzór wniosku kuratoria zamieszczają na swoich stronach internetowych. Należy na bieżąco zaglądać na strony kuratoriów i zadbać, by wniosek zawierał odniesienie do aktualnych przepisów (te czasem się zmieniają). Po podpisaniu wkładamy go w koszulkę i umieszczamy w teczce.

Wniosek o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego

Podsumowując - na tym etapie w segregatorze są kolejno:
Strona tytułowa części "A"
Spis zawartości części "A"
Strona tytułowa działu nr 1
Wniosek o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego

Dział nr 2
Dział nr 2 zawiera stronę tytułową oraz  kopie dokumentów potwierdzające kwalifikacje zawodowe czyli dyplom ukończenia studiów i inne dokumenty (wg par. 9 ust. 1 pkt. 1.). Potwierdzamy ich zgodność z oryginałami (zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem potwierdzenia dokonuje dyrektor), pakujemy pojedynczo w koszulki i wkładamy do teczki.

Dział nr 3
Pora na dział nr 3 (wg par. 9 ust. 1 pkt. 2, 3 i 4). Zawierać ona będzie:
- zaświadczenie dyrektora szkoły o:
a) wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu, ze wskazaniem wszystkich szkół, w których nauczyciel odbywał staż,
b) dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego i dacie złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji tego planu,
c) przyczynach wydłużenia okresu stażu oraz zaliczenia dotychczas odbytego stażu w przypadkach określonych w art. 9d ust. 5 i 5a oraz art. 9f ust. 2 i 4 Karty Nauczyciela, ze wskazaniem podstawy prawnej odpowiednio wydłużenia albo zaliczenia okresu stażu oraz okresu nieobecności w pracy lub niepozostawania w stosunku pracy;
- kopię sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego poświadczoną przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem oraz
- kopię karty oceny pracy dokonanej po zakończeniu stażu, poświadczoną przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem.

Drukujemy  stronę tytułową, za nią umieszczamy zaświadczenia dyrektora.

Plan rozwoju zawodowego
To pojęcie nie jest obce nauczycielowi mianowanemu, więc zanim przedstawię przykładowy plan, kilka krótkich uwag na jego temat.

Projekt planu rozwoju zawodowego przedłożysz dyrektorowi wraz z wnioskiem o rozpoczęcie stażu w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć. Dyrektor w ciągu 30 dni od dnia rozpoczęcia zajęć zatwierdzi projekt lub zwróci go z pisemnym wskazaniem zakresu zmian, których należy dokonać. Nauczyciel jest obowiązany poprawić plan rozwoju zawodowego zgodnie z zaleceniami dyrektora szkoły i ponownie przedłożyć go dyrektorowi szkoły w wyznaczonym przez niego terminie, nie krótszym niż 3 dni robocze. Dyrektor szkoły zatwierdza poprawiony plan rozwoju zawodowego, uwzględniający jego zalecenia, w terminie 7 dni od dnia jego przedłożenia.

Czyli w roku 2020 (rozpoczęcie zajęć 1 września) może to wyglądać tak:
1 września - przedłożenie wniosku i projektu planu rozwoju zawodowego dyrektorowi (to przykład, bo możesz wniosek i plan złożyć nawet 14 dni później, ale po co przedłużać zakończenie stażu?
Do 30 września - dyrektor zatwierdza lub zwraca plan do poprawy
W wyznaczonym przez dyrektora terminie - poprawa planu
7 dni później - dyrektor zatwierdza plan.

Przed przystąpieniem do tworzenia planu, przygotuj się odpowiednio
Pamiętaj, że plan rozwoju zawodowego to program działań dla nauczyciela w okresie stażu, uwzględniający specyfikę i potrzeby szkoły, zadania do realizacji, określone rozporządzeniem MEN oraz wymagania kwalifikacyjne (egzaminacyjne) potrzebne do uzyskania wyższego stopnia awansu. Dokonaj autorefleksji dotyczącej swoich obecnych umiejętności, wiedzy i doświadczenia. Pamiętaj, że opracujesz SWÓJ INDYWIDUALNY PLAN, który będziesz realizował w okresie stażu. Sam musisz określić (zgodnie ze swoimi możliwościami), co chciałbyś i możesz zrobić dla szkoły, uczniów, nauczycieli i środowiska lokalnego. Przeprowadź dogłębną analizę potrzeb szkoły we wszystkich obszarach jej pracy (dydaktyka, wychowanie, opieka, oczekiwania rodziców, potrzeby uczniów, wizja i misja szkoły). Poproś o pomoc opiekuna stażu.

Na tym etapie powinieneś zapoznać się ze szkolnymi dokumentami: programem wychowawczo-profilaktycznym szkoły, planem pracy szkoły na dany rok, wynikami ewaluacji, planem działań naprawczych i innymi dokumentami, które opisują pracę szkoły. Przeczytaj uważnie wymagania na stopień awansu zawodowego, o który się ubiegasz, zawarte w rozporządzeniu. Ukierunkują one pracę tak, byś nie rozminął się z warunkami, jakie będziesz musiał spełnić w związku ze stopniem awansu, o który się starasz.

Z pewnością wciąż możesz usłyszeć dyskusje dotyczące formy planu rozwoju zawodowego. Jedni twierdzą, że winien być pisany według powinności, inni, że według wymagań. O co chodzi? O powinnościach mówi par. 8 ust. 1 rozporządzenia (Nauczyciel mianowany ubiegający się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego w okresie odbywania stażu powinien), zaś o wymaganiach par. 8 ust. 3 (Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego obejmują). Dopuszczalne są oba sposoby, błędne jest natomiast pisanie planu rozwoju zawodowego biorąc pod uwagę jedne i drugie.

Trzy rzeczy są pewne (oprócz śmierci i podatków):
1. Plan rozwoju zawodowego opracowujemy uwzględniając potrzeby uczniów i szkoły, a także specyfikę placówki.
2. Plan rozwoju zawodowego musi uwzględniać wymagania na poszczególne stopnie awansu zawodowego ujęte w rozporządzeniu w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. Zatem rozporządzenie stanowi swego rodzaju podpowiedź podczas opracowywania planu rozwoju zawodowego.
3. Żadne przepisy nie określają formy planu rozwoju zawodowego. To będzie Twoja decyzja.

Ten Poradnik zawiera trzy przykładowe plany rozwoju zawodowego - dla nauczyciela szkoły, dla nauczyciela przedszkola i dla bibliotekarza. Tutaj zamieszczam tylko krótkie fragmenty planów - kompletne plany dostępne są w wersji płatnej Poradnika w formacie Worda i pdf.
Kup Poradnik.

NAUCZYCIEL SZKOŁY. Przykładowy plan rozwoju zawodowego w formacie pdf
NAUCZYCIEL PRZEDSZKOLA. Przykładowy plan rozwoju zawodowego w formacie pdf
BIBLIOTEKARZ. Przykładowy plan rozwoju zawodowego w formacie pdf

Poradnik INNOWACJA I PROGRAM WŁASNY - OPRACOWANIE I REALIZACJA. Przyda Ci się.

Kilka słów o sprawozdaniu z realizacji planu rozwoju zawodowego za okres stażu. Chciałbym podkreślić trzy ostatnie słowa. W tym sprawozdaniu, przeznaczonym dla dyrektora, opisujemy nasze działania tylko z okresu stażu. Nasze dokonania spoza stażu i w czasie jego trwania opiszemy dla komisji i zamieścimy w części "B".

W sprawozdaniu dla dyrektora piszemy raczej krótko: stwierdzamy fakty, podajemy terminy, pamiętamy o tym, by sprawozdanie było dość szczegółowe. Niczego nie analizujemy. Na to przyjdzie pora w dokumentacji dla komisji. Informujemy więc, w jaki sposób zrealizowaliśmy zamierzenia nakreślone w planie rozwoju zawodowego. Bierzemy po kolei każdy punkt planu rozwoju i piszemy, jak go zrealizowaliśmy. I sprawozdanie gotowe. Nie ma potrzeby się rozpisywać, jednak należy zadbać o to, by opracowanie było szczegółowe. Ważne, aby sprawozdanie było powiązane z planem rozwoju, miało podobną formę, żeby łatwo można było porównać zadania określone w planie z opisem ich realizacji w sprawozdaniu.

Plan a sprawozdanie...
W planie rozwoju było:
Wymaganie Zadania do realizacji Termin Uwagi
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły. - organizacja wycieczek szkolnych
- udział w doskonaleniu zawodowym
- organizacja konkursów szkolnych
Zgodnie z planem pracy wychowawcy ustalonym wspólnie z rodzicami

Cały okres stażu
   

W sprawozdaniu będzie:
Wymaganie Zadania do realizacji Termin Efekty
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły. - zorganizowałam następujące wycieczki:
1. Zamek Królewski w Warszawie
2. Ogród Botaniczny PAN
3. Gospodarstwo agroturystyczne Gościniec Wiecha w Kawęczynie
20 V 2019 r.
26 V 2019 r.
17 X 2019 r.
 - budzenie ciekawości poznawczej uczniów - poszerzenie ich wiedzy i doświadczeń
- wdrażanie do kulturalnego zachowania w miejscach publicznych
- wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa
- integracja zespołu klasowego
Ukończyłam następujące formy doskonalenia zawodowego:
1. Logorytmika
2. Gry i zabawy na zajęciach wychowania fizycznego w klasach I – III
3. Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
12 III 2019 r.
XII 2020 r.
V 2021 r.
- wzbogacenie warsztatu pracy
- uatrakcyjnienie procesu dydaktycznego
-podniesienie efektywności pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
Zorganizowałam następujące konkursy szkolne:
1. Najlepszy matematyk klas II
2. Kartka świąteczna
3. Portret Pani Wiosny
4. Konkurs ortograficzny dla klas III
V 2019 r.
XII 2019 r.
III 2020 r.
V 2020 r.
   - rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniów
- promocja szkoły
- zagospodarowanie czasu wolnego od nauki
Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego. Przeczytaj uważnie poniższy tekst!

W związku z wejściem w życie w 2018 r. nowego Rozporządzenia w sprawie awansu zawodowego musisz określić, do której grupy nauczycieli należysz, aby w ogóle móc rozpocząć kompletowanie swojej dokumentacji.

Grupa A. Jeśli jesteś nauczycielem, który rozpoczął staż na dyplomowanego przed 1 września 2018 r. i zakończy go w 2019 r. lub później, w kolejnych latach (2020, 2021) - to realizujesz plan rozwoju zatwierdzony przez dyrektora na początku stażu, a na koniec stażu piszesz sprawozdanie z realizacji    t e g o    k o n k r e t n e g o   planu. Nie pisz nowego planu "pod" nowe wymagania, ponieważ realizowałeś swój, konkretny, napisany wcześniej plan! Jeśli przyjrzysz się wymaganiom z rozporządzenia z 2013 r. i tym z 2018 r., to zauważysz, że są one podobne. Ale uwaga! Pewnych wymagań z 2018 r. nie było w 2013 r. - np. prowadzenie lekcji otwartych. Jeśli w planie rozwoju nie zawarłeś takich zadań, to możesz je wykazać w sprawozdaniu z realizacji planu rozwoju jako dodatkowe, wymieniając na końcu sprawozdania lub opisać je dopiero w teczce dla komisji.

Reasumując: po zakończeniu stażu piszesz sprawozdanie według wymagań z 2013 r. - po "staremu" (plus ewentualnie zadania dodatkowe), natomiast dokumentację dla komisji (tzw. teczkę) przygotowujesz według nowego rozporządzenia MEN z 26 lipca 2018 roku.

I uwaga! Są tu dwie opcje. Jedni nauczyciele pisali plan rozwoju zawodowego według par. 8 ust. 1 Rozporządzenia z 2013 r., a inni według par. 8 ust. 2. Bez względu na to, według którego ustępu pisałeś plan (1 lub 2), to sprawozdanie należy pisać według wymagań niezbędnych, czyli par. 8 ust. 2.
Poniżej zamieszczam link do przykładowego sprawozdania.
W wersji płatnej Poradnika dokumenty dostępne są również w plikach Worda.

Przykładowe sprawozdanie pisane w oparciu o par. 8 ust. 2 Rozporządzenia z 2013 roku w formacie pdf

Poniżej zamieszczam link do mini - poradnika, który pomoże w sprawozdaniu przyporządkować zadania według wymagań niezbędnych z Rozporządzenia z 2013 roku.

MINI - PORADNIK: Jakie zadania można przyporządkować w sprawozdaniu według wymagań niezbędnych z Rozporządzenia z 2013 roku.

Grupa B. Jeżeli rozpocząłeś staż na dyplomowanego we wrześniu 2018 r. lub później (2019, 2020, 2021 itd.), to obowiązuje Cię Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej z 26 lipca 2018 r . Zarówno plan rozwoju, sprawozdanie jak i tzw. teczkę dla komisji przygotujesz według Rozporządzenia z 2018 roku.

Wersja płatna Poradnika zawiera trzy przykładowe sprawozdania - dla nauczyciela szkoły, dla nauczyciela przedszkola i dla bibliotekarza w formacie Word oraz pdf.
Tutaj zamieszczam tylko krótkie fragmenty planów - dla nauczyciela szkoły i bibliotekarza.
Kup Poradnik.

NAUCZYCIEL SZKOŁY. Przykładowe sprawozdanie napisane w oparciu o par. 8 ust. 3 Rozporządzenia z 2018 roku - w formacie pdf
BIBLIOTEKARZ. Przykładowe sprawozdanie napisane w oparciu o par. 8 ust. 3 Rozporządzenia z 2018 roku - w formacie pdf

Podsumowując: sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego piszemy według planu rozwoju zawodowego - i tylko za okres stażu (grupa A według rozporządzenia z 2013 r., grupa B z 2018 r.); część "B" dla komisji kompletujemy według Rozporządzenia z 26 lipca 2018 r.

Ponieważ po zmianie przepisów wszystkie dokumenty dołączone do wniosku zostają w kuratorium (są wyjmowane z segregatora), rezygnuje się z wkładania pojedynczych kartek do koszulek. Najlepiej zszyte (spięte) sprawozdanie włożyć do jednej koszulki. Podobnie należy postąpić z kopią oceny i każdym z opisów i analiz.

Bardzo ważne! W każdym z wymienionych dokumentów należy ponumerować strony.
Kolejne działy najkorzystniej jest oddzielić kolorowymi przekładkami. Mogą to być kartki w określonym (jednym!) kolorze, na których będą widniały tytuły działów. Taka teczka będzie przejrzysta dla osoby dokonującej analizy formalnej i dla komisji.
Chociaż Rozporządzenie nie określa formy dokumentacji (a więc teoretycznie można użyć np. kolorowych kartek jako przekładek pomiędzy działami), to niektóre kuratoria wyraźnie określają swoje oczekiwania w tym zakresie. Na przykład:
 • Kuratorium w Warszawie nie wymaga, aby dokumentacja była przedkładana w segregatorze biurowym z dokumentami umieszczonymi w koszulkach foliowych. Dokumentacja może być przygotowana w papierowej wiązanej teczce lub skoroszycie, dokumenty nie muszą być umieszczone w koszulkach foliowych.
 • KO Wrocław: dokumentacja powinna być złożona w zwykłej białej wiązanej teczce (miękka oprawa), strona tytułowa teczki powinna zawierać tylko imię i nazwisko wnioskodawcy.
 • KO Poznań: Dokumentacja nie powinna zawierać ozdobnych stron, przekładek, dokumentów oprawionych w kieszenie groszkowe, zbindowanych, w twardych oprawach itp.
Jak widać, panuje niczym niepohamowana i nieuzasadniona żadnymi przepisami radosna twórczość kuratoryjnych urzędników. Pomijając wszystko, rozsądnym wydaje się sprawdzenie oczekiwań kuratorium z naszego obszaru i uczynienie im zadość.
Kolejność dokumentów w segregatorze jest w tej chwili następująca:

Strona tytułowa części "A" 

Dział nr 1:
Wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego

Dział 2: 
Poświadczone kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe

Dział 3: 
Zaświadczenia dyrektora szkoły
Kopię sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego poświadczoną przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem
Kopię karty oceny pracy dokonanej po zakończeniu stażu, poświadczoną przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem.

I tyle. Trudno jednak powiedzieć, że w tym momencie wykonaliśmy już połowę pracy, mimo że jedna część jest już gotowa. Przed nami jeszcze część "B". Opowieść o niej zaczyna się w następnym rozdziale.